Det behövs kraftfulla insatser för chefer i kommuner!

""

Personalomsättningen bland kommunernas chefer är illavarslande hög – det visar en rapport som Akademikerförbundet SSR har gjort. Det behövs kraftfulla insatser för att kunna säkra chefskompetensen.

Det här arbetar vi med för att förbättra situationen för dig som är chef i en kommun:

Lön och löneutveckling

Chefers lön och löneutveckling har stor betydelse för kompetensförsörjningen – avtalet måste användas rätt

 • Lönen är individuell och ska sättas i dialog med närmaste chef som stöds av väl sammanställda lönekriterier och en saklig analys av din lön och löneökningsbehov.
 • Lönesättningen ska göra det möjligt att rekrytera, behålla och utveckla kvalificerade medarbetare, så även chefer.
 • Det är särskilt viktigt att uppmärksamma chefers stora ansvar för verksamheten. Att nå mål och resultat är insatser att särskilt uppmärksamma och belöna.
 • Avtal utan angiven nivå för chefer är till för att ska gynna chefers löneutveckling inte begränsa. Även om det inte finns en siffra i avtalet så är märket en vägledande norm.

Chefers förutsättningar och arbetsmiljö

 • Chefers förutsättningar och arbetsmiljö är avgörande för hur verksamheten klarar sitt uppdrag.
 • Chefens förutsättningar och arbetsmiljö måste stärkas.
 • Chefer ska ha rimligt antal underställda medarbetare och geografisk närhet till medarbetarna.
 • Chefers arbetsmiljö ska på ett tydligt sätt ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Eventuell ohälsa för chefer ska på samma sätt som för andra anställda snabbt utredas och åtgärdas skyndsamt utifrån friskfaktorer och hälsofrämjande insatser.

Chefers kompetens, mandat och utvecklingsmöjligheter

 • Chefer ska ha kompetens för uppdraget med tydliga mandat där ansvar och befogenheter överensstämmer.
 • Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter kan vara helt avgörande för att attrahera och behålla medarbetare, så även för chefer.
 • Karriär- och utvecklingsmöjligheter för chefer behöver synliggöras.
 • Chefer eller blivande chefer behöver växa in i chefsrollen – utvecklingsmöjligheter och karriärsteg för ett växande och hållbart ledarskap behöver skapas.

Ta del av rapporten

 Här kan du ta del av rapporten om hur det kan se ut i din kommun.