Frågan är inte om utan HUR företag ska ställa om. (Partidialog 3)

Saila Quicklund (M) och Anna Johansson (S). Bilden är sammanfogad av två porträtt. Båda kvinnorna har mörk blus och blont hår.

UUA – Universell Utformning av arbetsplatser har under våren genomfört partidialoger med företrädare för riksdagspartier. I den tredje dialogen möttes Socialdemokraterna och Moderaterna.

Randstad är ett av de företag som finns bland de parter som står bakom projektet Lärandeforum UUA – Universell Utformning av arbetsplatser. Martin Sjögren är Randstads företrädare i projektets styrgrupp och deltog med reflektioner under partidialogen:

– Ni representerar Sveriges största partier och nästa år är det val. Många argumenterar för inkludering ur perspektivet ”att vara snäll”. Vi menar att det i stället handlar om att tillvarata alla människors inneboende potential. Det är det som UUA handlar om! Att skapa arbeten och arbetsplatser för människor oavsett vilka och hur de är, sade Martin Sjögren som efterlyste partiföreträdarnas syn och visioner gällande mångfald och inkludering. Det sammanfattade väl syftet med partidialogerna under 2021.

Projektledaren Dolores Kandelin Mogard inledde dialogmötet:

– Företag behöver tänka på nya sätt och i nya banor för att rekrytera dem med bäst kompetens. Fokus är inte längre på om vi ska ställa om utan HUR vi ställer om. Ska vi klara att tänka nytt i förändringstider så måste vi undanröja att de hinder som finns gör att människors driv inte kan tas till vara.

– I en alltmer komplex värld behöver alla verksamheter vara utformade för alla med den rätta kompetensen. Och dessa människor är väldigt olika. Därför måste lösningarna se olika ut utifrån våra olika förutsättningar. Arbetsplatserna måste ha många olika lösningar så att de funkar för alla, sade Dolores Kandelin Mogard.

Universell utformning handlar om att från början anpassa arbetsplatser för olikheter och olika behov – i stället för att göra kostsamma anpassningar i efterhand, eller i värsta fall stänga ute kompetens.

UUA ville med dessa partidialoger ta reda på hur olika partier ser på framtidens arbetsliv och höra på vilket sätt de kan ta med sig perspektivet av universell utformning av arbetsplatser i kommande politiska initiativ.

UUA en ”synvända”

Anna Johansson (S) är ordförande i arbetsmarknadsutskottet:

– Den gamla devisen ”Arbete åt alla” gäller fortfarande även om den formulerats lite olika under årens lopp. Det handlar om att alla har både skyldigheter och rättigheter att försörja sig, att bidra till det gemensamma och att få komma till sin rätt i samhället och kunna bidra med det man faktiskt har att kunna bidra med. Det förutsätter en aktiv arbetsmarknads- och näringspolitik.

– Vi behöver ge människor förutsättningar att komma in i det, många gånger avancerade, arbetslivet. Utbildningspolitiken och jobbpolitiken behöver föras samman.

– Redan innan den kris som pandemin förde med sig hade vi en situation där en stor grupp människor långvarigt befann sig utanför arbetsmarknaden samtidigt som det rådde kompetensbrist i arbetslivet.

Anna Johansson poängterade utbildning och kompetensutveckling, snabbspår efter lokala behov, subventionerade anställningar med flera insatser som syftar till att föra personer närmare arbetsmarknaden.

– Jag tycker att det här projektet som ni beskriver är ett spännande sätt att angripa frågan. Här handlar det också om att ”klä på arbetsplatsen” för att kunna välkomna och ta emot på ett bredare sätt än man gjort tidigare.

– Har man som arbetsgivare med sig en förutsättning att bara ha anställda som kan presentera 100 procent, 100 procent av tiden så kommer man nog att bli ganska besviken. Alla drabbas under livet av saker som göra att man under kortare eller längre perioder kanske inte presenterar på topp, resonerande Anna och lyfte det angelägna att utforma ett mänskligare arbetsplatser då dessa variationer finns hos alla oavsett utbildning, bakgrund, funktionsnedsättning eller inte.

Anna Johansson är positivt överraskad av att ta del av UUAs arbete och de principer som projektet verkar utifrån.

– Jag tror att det här projektet kan vara en synvända som jag tror kan leda till des att det bereds plats för fler människor i arbetslivet, men också leda till högre produktivitet samtidigt. Det blir oerhört spännande att följa.

 

Ledningens ansvar för en inkluderande arbetsplats

Saila Quicklund (M) uppskattar också UUAs partidialoger och information om projektets innehåll:

– Initiativet är jättebra. Det ger oss politiker ett underlag för debatter och också för kommande förslag. Jag uppskattar den ömsesidiga dialogen.
– Jag är stolt över att vi i Moderaterna ser varje individ och dess potential. Moderaterna är ett parti för de som vill jobba, de som jobbar och de som har jobbat. Alla ska finnas med i samhällsgemenskapen och då är ha ett arbete en oerhört viktig del. Att jobba med mångfald är ett första steg att ta tillvara olika perspektiv och kompetenser. Inkludering i nästa steg handlar om att mångfalden ska tas tillvara.

Saila Quicklund betonade ledningens ansvar i frågan för att det ska få en verklig effekt.

– En inkluderande arbetsplats handlar om att alla oavsett bakgrund eller funktionsvariation har en given plats på arbetsmarknaden. Många gånger fungerar det bra men tyvärr ser vi också att det finns avarter som till exempel åldersdiskriminering. Vi lever allt längre och många både vill och kan arbeta längre och då måste vi också skapa förutsättningar för det.
– Trots den långa högkonjunkturen har andelen långtidsarbetslösa ökat i Sverige. I januari hade vi närmare 180 000 arbetslösa som hade varit utan arbete i mer än ett år. Även antalet som varit arbetslösa ännu längre tid ökade. Det är självklart högst oroande för alla.

– Aldrig tidigare har förutsättningarna för grupper som står långt från arbetsmarknaden varit lika dåliga redan innan en kris slog till. Sverige riskerar nu en utbredd arbetslöshet som kommer att drabba dem som redan idag står långt från arbetsmarknaden, eller som är nya i Sverige.

 

Arbetsmarknadspolitik både för individ och arbetsplats

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige deltog i mötet med reflektioner och frågor till partiföreträdarna. Han noterade bland annat:

– Det finns stora ambitioner från er sida och det är väldigt kul att höra det då ni representerar lagstiftarna.

Mikael förde tillbaka frågan från inledningen om det förändringsskede vi befinner oss i:

– Hur tar vi tillvara den annorlunda situation vi befinner oss i för att ställa om och få till en hållbar omställning? Utifrån de globala målen i Agenda 2030 så är den sociala dimensionen av omställningen otroligt viktig. Social hållbarhet är inte i konkurrens mot utan en förutsättning för ekonomisk hållbarhet.
– En grundläggande fråga i universell utformning är frågan ”Vilka finns inte med?”, ”Vilka är morgondagens medarbetare?” och ”Vilka ska finnas på vår arbetsplats framöver?”

Mikael Klein påtalade vikten av att utveckla arbetsmarknadspolitiska stöd som stöttar på arbetsplatserna.

– Vi har välutbyggda och ambitiösa stöd jämfört med många andra länder. Men många av stöden är riktade till de som är arbetssökande (vilket naturligtvis är bra) men om det inte finns ett stöd i andra änden då man möter en arbetsplats då blir det inte hållbart.

UUA tillför ny kunskap

– Jag tycker att UUA tillför nya perspektiv. Lagstiftaren har en viktig roll. Jag är också övertygad om mycket handlar om hur man tillämpar lagen och agerar inom de ramar som lagstiftningen ger. Och att hitta en väl fungerande partssamverkan där man på den egna arbetsplatsen utformar den på ett sätt som fungerar för alla är lite genialt, sade Anna Johansson (S)

– Att UUA har initierat dessa dialoger har redan det gett kunskap som vi inte hade tidigare. UUA kan vara en kunskapsspridare inom området. Projektet är också en opinionsbildare för den här frågan. Jag tror att många kommer från de här mötena i UUAs partidialoger med en förbättrad kunskap inom området, avslutade Saila Quicklund (M).

 

Text: Anna Forsberg