Höjd ålder för intjänande av tjänstepension

tre kvinnor utomhus

Svenskt Näringsliv och PTK (där Akademikerförbundet SSR ingår) har kommit överens om ändringar i ITP-avtalet. Den som omfattas av ITP1 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder. Rätten att få sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2.

– Allt fler tjänstemän arbetar längre upp i åldrarna, och det är viktigt att man då kan fortsätta att tjäna in ålderspension och även har rätt till sjukpension. Det är bra för våra medlemmar att vi nu höjer gränsen till 66 år, vilket också går i linje med förändringarna i det allmänna systemet, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Förändringarna i avtalet innebär att den som omfattas av ITP1 från 1 januari 2023 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 år. ITP1 är en premiebestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän som är födda 1979 eller senare. Rätten att få ITP:s sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2. 

Detta ligger i linje med höjningarna av åldersgränserna i den allmänna pensionen och näraliggande trygghetssystem, till exempel sjukförsäkringen, som också införs den 1 januari 2023. I juni 2021 PTK tog initiativ till att förhandla om ITP-avtalet för att det ska vara möjligt att tjäna in tjänstepension högre upp i åldrarna, då medellivslängden stiger och allt fler tjänstemän fortsätter att arbeta längre upp i åldrarna.

Möjlighet till överenskommelse med arbetsgivaren och inkomsttak för intjänande

Det är fortsatt är möjligt att göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om att tjäna in premiebestämd tjänstepension högre upp i åldrarna. Detta gäller även den som omfattas av ITP2, som är förmånsbestämd. I övrigt sker ingen förändring av ålderspensionen i ITP2, som endast kan omfatta tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare.

Ett inkomsttak införs också för ITP1. Idag tjänar den som har ITP1 in tjänstepension på hela lönen, oavsett storlek. Det nya inkomsttaket innebär att den som en månad har en inkomst som överstiger 30 inkomstbasbelopp/12, vilket motsvarar en månadslön på 177 500 kronor, inte får pensionsinbetalningar på den del av inkomsten som överstiger detta. Det går fortsatt att göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om att få pensionsinbetalningar på hela lönen, oavsett storlek.

Vad innebär det nya avtalet?

  • Det nya avtalet innebär att den som omfattas av ITP1 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 år. Rätten att få ITP:s sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2.         
  • Tjänstepensionen ITP skapar en stärkt trygghet för privatanställda tjänstemän. PTK tog initiativ till att förhandla om avtalet för att höja åldersgränserna för intjänande av ålderspension och rätten till sjukpension. Det har vi lyckats med. Det nya avtalet går i linje med höjningarna av åldersgränserna i den allmänna pensionen och de omkringliggande trygghetssystemen såsom sjukförsäkringen, som införs den 1 januari 2023. 
  • Det införs också ett tak för intjänande av ITP1, där den som har en väldigt hög lön (för närvarande över 177 500 kr/månad under 2022) nu inte automatiskt kommer att tjäna in ålderspension på den del som överstiger det beloppet. Det är fortfarande möjligt att göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om att tjäna in pension på hela lönen, oavsett storlek.

Frågor och svar

Vad innebär förändringarna?

Förändringarna av ITP-avtalet innebär att den som omfattas av premiebestämd ITP1 tjänar in tjänstepension till 66 år i stället för 65 som tidigare, och också att åldersgränsen för rätt till ITP:s sjukpension höjs till 66 år. För den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP 2 innebär det inga förändringar mot tidigare förutom att rätten till ITP:s sjukpensionen fortsätter gälla fram till som längst 66 år.

PTK tog initiativ till att förhandla om avtalet för att det ska vara möjligt att tjäna in tjänstepension vid högre ålder, men också för att anpassa tjänstepensionen till de förändringar som gjorts i det allmänna pensionssystemet och i de omkringliggande trygghetssystemen.

Vad innebär avtalet för de som omfattas av ITP?

Åldersgränsen för intjänande av ITP1, som är premiebestämd, höjs från 65 till 66 år den 1 januari 2023. Åldersgränsen för rätt till ITP sjukpension höjs från 65 till 66 år för alla som har ITP (oavsett om det är ITP1 eller ITP2) och som insjuknar efter den 1 januari 2023. Det är fortsatt möjligt att göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om att tjäna in en högre tjänstepension både före och efter 66 år.

Det införs också ett tak för intjänande av ITP1, där den som har en väldigt hög lön (över 177 500 kr/månad under 2022) nu inte automatiskt kommer att tjäna in ålderspension på den del som överstiger det beloppet. Det är fortfarande möjligt att göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om att tjäna in pension på hela lönen, oavsett storlek.

Vilken är bakgrunden till förhandlingarna?

Medellivslängden stiger och allt fler tjänstemän fortsätter att arbeta längre upp i åldrarna. Samtidigt har riksdagen höjt åldersgränserna i både den allmänna pensionen och i de omkringliggande trygghetssystemen, såsom sjukförsäkringen.

PTK tog initiativ till att förhandla om ITP för att det ska vara möjligt att tjäna in tjänstepension högre upp i åldrarna, men också för att anpassa tjänstepensionen till de förändringar som gjorts i det allmänna pensionssystemet och i de omkringliggande trygghetssystemen.

Det införs ett tak för intjänande av tjänstepension, vad innebär det?

Idag får den som har ITP1 4,5 procent av sin lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp/12 per månad (44 375 kr 2022) i pensionsinbetalning och 30 procent på all lön därutöver. Det har alltså inte funnits någon övre gräns.

Det tak som sätts i avtalet innebär att de som har väldigt höga inkomster, över 30 inkomstbasbelopp/12 per månad (177 500 kr 2022), inte får pensionsinbetalningar på den del av lönen som överstiger det beloppet. Det är fortfarande möjligt att göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om att få intjänande av pension på hela lönen, oavsett storlek.