Nyheter i avtalet mellan KFO/Fremia HVO, Hälsa Vård och Omsorg och Akademikerförbunden

Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och har tillsammans med Sveriges arbetsterapeuterna förhandlat fram nya villkor i det tillsvidarekollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Från 1 januari 2021 blir Fremia kollektivavtalspart för arbetsgivaresräkning.

Avtalet är ett tillsvidare avtal. Under avstämning 2020 kom parterna överens om vissa förändringar, bl.a. när det gäller föräldralön. Parterna även enats om prolongering av löneöversyn under 2020.

Löneavtal

Fortsatt sifferlöst.

Lönerevision 2020 prolongeras och kan ske senaste 15 november 2020 om förutsättningar inte finns att ha översyn 1 juni 2020.

För 2021 och framåt är löneöversynstidpunkt 1 juni.

Ändringar i allmänna anställningsvillkor

Ordinarie arbetstid

För medarbetare som schemaläggs att arbeta sön – och helgarbete var åttonde söndag/helgdag eller mindre frekvent uppgår den genomsnittliga arbetstiden den aktuella veckan till 40 timmar istället för 37 timmar.

Då arbetet sker på söndag/helgdag reduceras arbetstiden med motsvarande arbetspassets längd

Föräldraledighet

Den här bestämmelsen gäller för barn födda från och med 1 januari 2021:

En arbetstagare som är tjänstledig i minst 30 dagar i följd i samband med barns födelse eller adoption erhåller, om inte annat överenskommes, föräldralön från arbetsgivaren

  • i 60 dagar om den anställde har varit anställd ett år men inte två år i följd,
  • i 120 dagar om den anställde har varit anställd i minst två år
  • i 150 dagar om den anställde har varit anställd i minst tre år 

Beredskapsersättning samt OB-ersättning

Nivåhöjning kommer ske stegvis.

Sjuklön

Inskränkning i sjuklön i Mom. 6 femte stycket utgår

Om arbetstagaren har fyllt 60 år när arbetstagaren anställs kan arbetsgivaren och arbetstagaren överenskomma att denne inte ska ha rätt till sjuklön från och med den 15:e kalenderdagen i sjukperioden.

Årliga avstämningar

Parterna överens 0m att genomföra avstämningar en gån per halvår. Vid dessa tillfällen ska avtalets tillämpning sam aktualisering av villkorsfrågor m.m. genomföras.

Arbetsgrupper

Utreda möjligheten att införa divisorer för beräkning av beredskapsersättning. Detta arbete bör vara avslutat senast 2022-12-31.