Samsjuklighetsutredningen

Samhällets aktörer lyckas inte fånga upp individer med en komplex problematik av psykisk ohälsa, missbruk och funktionsnedsättningar på ett tillfredsställande vis. Men de finns i alla åldrar, och riskerar överdoser, självmord och en för tidig död. Anders Printz är särskild utredare för Samsjuklighetsutredningen, vars uppdrag är att hitta en lösning. Den 30 november ska de presentera sina förslag, och de pekar på stora förändringar för både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 

Under lång tid har hälso- och sjukvården och socialtjänsten haft svårt att få ihop det kring personer som har problem på flera områden samtidigt. Man försöker samverka på olika sätt men det blir inte alltid de resultat som man önskat. Det här uppmärksammades av Uppdrag granskning där man följde en ung kvinna som hette Sanne som fick ett tjugotal insatser både av beroendevård, psykiatri och socialtjänst under bara några veckor och samtidigt for hon väldigt illa. Lite tvångsvård. Det man konstaterar där är att ingen gör fel enligt den ansvarsfördelning vi har i dag, utan systemet är uppbyggt på ett sätt som inte är optimalt för den här gruppen.

Samsjuklighetsutredningen har fått i uppgift att lämna förslag som bidrar till ökad samordning, bättre personcentrering och mer behovsanpassning när det gäller den här målgruppen. Och då handlar det bland annat om vilket ansvar hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten ska ha och hur de ska samarbeta. Anders Printz menar därför att huvudmannafrågan är ett huvudnummer för dem.

Ansvarsgränserna för missbruks- och beroendevård bör flyttas

Anders berättar att han kommer föreslå att regionernas hälso- och sjukvård får ansvaret för alla behandlingsinsatser när det gäller skadligt bruk och beroende. Då ingår även psykosociala behandlingsinsatser som idag i hög grad drivs av socialtjänsten. Den frågan gäller hela området missbruk och beroende och inte bara gruppen med samsjuklighet. Det föreslås även gälla för barn och unga.

Socialtjänsten ska fokusera på det traditionella sociala arbetet och ge det mer plats. Man ska arbeta med hur individerna har det i sin vardag, hur man bor, vad man gör på dagarna och vem man har gemenskap med. Det kan handla om att utreda behovet av boende, fatta beslut om boendestöd, planera insatser med den enskilde, se hur strukturer i vardagen och ordning och reda i ett kaotiskt liv kan bli bättre.

Socialtjänsten är fortfarande extremt viktig, och huvudaktören, i livet för de som har behov av sociala insatser.

Samordnad vård- och stödverksamhet för de med samsjuklighet

Enligt utredningens kommande förslag ska regioner och kommuner bli skyldiga att bedriva en helt gemensam verksamhet för gruppen samsjukliga som har det allra svårast i dagens system. Anders menar att det nästan är systemet som är det största problemet i dag och inte gruppen i sig. Det är personer som inte fixar att komma på vissa tider och inte klarar av SIP-möten  personer som behöver ett system där man har alla insatserna på ett ställe. Enligt förslaget ska man bedriva psykiatri, missbruksvård, boendestöd i ett enda paket. Men det är inte en rättighet att få insatsen så här. Man har skyldighet att bedriva verksamhet för en viss målgrupp. Det är en HSV-insats, inte socialtjänstinsats, som går att överklaga.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts / iTunes | Soundcloud eller här på webben.