Skärpta regler ger medlemmar garanterad dygnsvila

Akademikerförbundet SSR har tillsammans med andra fackliga parter kommit överens med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Sobona om förtydliganden kring skyddsreglerna kring arbetstidsförläggning. 

EU-kommissionen har ifrågasatt om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) är förenligt med arbetstidsdirektivet i vissa delar. Parterna har därför kommit överens om att skärpa och förtydliga kollektivavtalets regler avseende dygnsvila i syfte att stärka individernas skydd och säkerställa att avtalet är förenliga med arbetstidsdirektivet. Ändringarna träder i kraft 1 oktober 2023. 

- Nu tydliggör vi skyddsperspektivet i avtalet och förstärker rätten till sammanhängande ledighet och skriver in tydliga regler för vila och återhämtning. Det är bra att vi nått enighet för att värna alla medarbetarnas arbetsmiljö, säger Markus Furuberg förhandlingschef Akademikerförbundet SSR.

Reglerna avseende dygnsvila skärps, både vad gäller planerad arbetstidsförläggning och tillfällig avvikelse. Det tydliggörs att en arbetstagare som har fått sin dygnsvila inskränkt har rätt till kompenserande vila och hur det ska säkerställas.  

Centrala parterna har kommit överens om att inrätta en arbetstidsnämnd och ett arbetstidsråd, som ska bistå de lokala parterna med råd och stöd kring de nya reglerna. Till arbetstidsnämnden kan ärenden lyftas för genomlysning och diskussion i syfte att lösa knutarna innan ärendet eventuellt går vidare till domstol.

Vi fackliga parter har tillsammans med SKR och Sobona tagit ett stort ansvar för att hitta en lösning som omhändertar EU-kommissionens kritik. 

- Det är bra att vi som parter har förtydligat hur vi säkrar arbetsdirektivets skyddsregler ikollektivavtalet vid arbetstidsförläggning. I och med detta har vi gemensamt tagit ansvar för kollektivavtalsmodellen och hoppas samtidigt att det långsiktigt får positiva effekter på arbetsmiljön, sägerMarkus Furuberg. 

Fakta om överenskommelsen: 
Parterna har enats om att göra följande ändringar i Allmänna Bestämmelser §13:
Bestämmelsen avseende arbetstidsförläggning skärps och förtydligas. 

 • Bestämmelsen avseende dygnsvila har skärpts och förtydligats. 
 • Det fastslås att huvudregeln är att arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. 

Undantag kan endast göras enligt nedan: 

 • En arbetstagares dygnsvila kan tillfälligt förkortas vid en oförutsedd händelse som arbetsgivaren inte har kunnat påverka eller planera för.
 • Det tydliggörs att arbetstagare som har fått sin dygnsvila inskränkt har rätt till kompenserande vila och i vilken omfattning. 
 • Det görs inte något löneavdrag då den kompenserande vilan behöver förläggas under ordinarie arbetstid.
 • Det ställs krav på att förläggning av ordinarie arbetstid vid behov ska anges i schema. Av schemat ska förläggning av ordinarie arbetstid och viloperioder framgå. 
 • Det fastslås att huvudregeln är att arbete och dygnsvila ska förläggas alternerande under varje period om 24 timmar. 
 • Det införs en bestämmelse som motverkar stapling av de olika undantagsreglerna som gäller vid planerad arbetstidsförläggning. 
 • Arbetspass och jourpass kan endast förläggas i direkt anslutning till varandra i undantagsfall om det föreligger särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. 
 • Det ställs krav på arbetsgivaren att begära MBL-förhandling inför ett beslut om införande eller förändring av planerad arbetsförläggning som innebär att jourpass och arbetspass ska förläggas i omedelbar anslutning till varandra eller 9 timmars dygnsvila.
 • En arbetstagares dygnsvila kan i undantagsfall förkortas till som lägst 9 timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid om det finns särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet.

Här hittar du frågor och svar kring dygnsvila inom kommun och regionsektorn.