Snart presenteras de nya lagförslagen

Sist vi skrev om LAS, handlade det om att regeringen tillsatt tre departementsutredningar vars uppdrag handlar om att lägga förslag på lagstiftning i linje med den principöverenskommelse som träffades mellan PTK (och Kommunal och IF Metall) och Svenskt Näringsliv hösten 2020. Den 15 maj 2021 ska utredningarna redovisas för regeringen. 

Vilka är de tre departementsutredningarna? 

1. Förändringar i lagen

Den första utredningen handlar om förändringar i anställningsskyddslagen. Bland annat ska begreppet för saklig grund ändras till sakliga skäl. Innebär den förändringen att vi får ett svagare anställningsskydd? Utgångspunkten är att lagförslagen ska utformas i nära överensstämmelse med parternas principöverenskommelse. Läs den i sin helhet här. Förslaget innebär, förenklat uttryckt, ett tydliggörande av att arbetsgivaren behöver vidta vissa mindre ingripande åtgärder innan beslut om uppsägning fattas. Det leder till en högre förutsägbarhet för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Akademikerförbundet SSR deltar i bevakningen av utredningen genom medlemskapet i Saco och PTK. PTK har en särställning i utredningens arbete för att tillse att parternas avsikt med principöverenskommelsen kommer till uttryck i lagförslagen.

2. Omställningsstöd 

De andra utredningen handlar om omställning. Omställningsorganisationer regleras i kollektivavtal och ger stöd och hjälp till uppsagda för att dessa så snabbt som möjligt ska komma i anställning igen. Arbetsgivare med kollektivavtal betalar en andel av de anställdas lönesumma för att finansiera omställningsorganisationerna. Uppsagda arbetstagare som arbetar i företag utan kollektivavtal får i dag inte hjälp av någon omställningsorganisation. Dessa företag kan sägas ha en konkurrensfördel då de inte betalar en avgift för omställning. För att motverka en sådan snedvridning av konkurrensen, och för att ge omställningsstöd till alla arbetstagare, ska utredningen lämna förslag på hur en sådan omställningsorganisation ska utformas och finansieras.

3. Nytt offentligt studiestöd

Inom samma tema som den andra utredningen, handlar den tredje om studiestöd. Under lång tid har varit svårt för arbetstagare att kunna gå ned i arbetstid för kompetensutveckling, till exempel genom att studera på deltid vid högskola. Detsamma gäller arbetslösa, som mister arbetslöshetsersättningen under studier. För att främja livslångt lärande och kompetensutveckling under anställning och arbetslöshet ska den tredje utredningen därför lämna förslag på ett nytt offentligt studiestöd. Utgångspunkten är att endast de som arbetat åtminstone åtta år kan komma ifråga för studiestödet, samt att utbildningen ska komplettera sökandens befintliga utbildning och stärka dennes ställning på arbetsmarknaden.

Utredningarna ska redovisas för regeringen den 15 maj 2021 och ska därefter gå ut på remissrunda. Läs mer om utredningsuppdragen här

Akademikerförbundet SSR noterar att det nya huvudavtalet på privat sektor, och de kommande lagförslagen, har bäring på hela arbetsmarknaden. Förbundet förbereder sig därför tillsammans med andra inför förhandlingar på kommun- och regionsektorn, statlig sektor samt privat sektor utanför PTK:s avtalsområde.