Stopp för personlig assistans för Humana Assistans AB

Uppdatering av artikel: Förvaltningsrätten i Stockholm har, den 7 februari 2023, beslutat att inhibera Inspektionen för Vård och Omsorgs beslut om återkallelse av Humana Assistans AB:s (”Humana Assistans”) tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. Beskedet innebär att IVO:s beslut tills vidare inte ska gälla och att Humana Assistans kan fortsätta att bedriva verksamhet. IVO har dock möjlighet att överklaga inhibitionsbeslutet till Kammarrätten i Stockholm senast den 28 februari 2023.

Tisdagen 31 januari tillkännagavs att vårdföretaget Humana Assistans AB fått tillståndet att driva personlig assistans, återkallat av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslutet gäller med omedelbar verkan men verksamheten får drivas fram till 10 februari.

Akademikerförbundet SSR har medlemmar anställda i Humana Assistans AB. Förbundet utgör också så kallat kontaktförbund gentemot Humana, vilket innebär att Akademikerförbundet SSR även företräder medlemmar anslutna till andra Sacoförbund ingående i parten Akademikerförbunden*.

Humana Assistans AB är ett av Humana helägt dotterbolag verksamt främst inom personlig assistans. Företaget ger stöd och service till cirka 2 000 brukare och man har omkring 11 000 anställda.

Humana Assistans AB kommer att överklaga beslutet och yrka inhibition, vilket innebär att IVOs beslut då inte får verkställas och att verksamheten kan drivas vidare efter 10 februari i avvaktan på dom.

Humana Assistans medger vissa brister men menar att dessa inte är av så allvarlig karaktär att ett återkallande av tillståndet är motiverat. Företaget har inte inlett någon avvecklingsfas med anledning av beslutet utan avvaktar beslut kring överklagande/inhibition.

Enligt uppgifter från Humanas finns tillgång till stöd för oroliga anställda, på företagets olika kontor i landet. Företaget har tillgång till psykolog och företagshälsovård samt närvarande chefspersoner.

Information till brukare ges löpande.

Akademikerförbundet SSR bevakar noga utvecklingen och är redo att stötta medlemmar om så skulle behövas.

* Akademikerförbundet SSR, Akavia, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna, Sveriges Psykologförbund, DIK-förbundet samt SRAT