Stoppa desinformation mot socialtjänsten!

Det är glädjande att regeringen lyssnat på oss och våra krav för att motverka desinformationen i socialtjänsten. Vi är mycket positiva till våra medlemmar får ett starkare skydd vad gäller deras personuppgifter och att möjligheterna att fördröja offentliggörandet av vilka som skrivit på ett beslut ses över. Vi saknar dock en del insatser i regeringens åtgärdspaket.

– Båda vi och myndigheterna har sett desinformationen i flera år, att det sker insatser nu är bra men arbetet borde redan vara igång. Vi behöver en trygghetskommission för socialtjänsten. Det är tydligt att regeringen drar i gång ett större arbete med myndigheterna och lagstiftning men det är flera insatser som kommer att ta längre tid. Vi behöver en trygghetskommission med representanter från alla berörda parter som kan göra mer akuta insatser, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

Idag är arbetsbelastningen i socialtjänsten, inte minst för de som arbetar med barn och unga, alldeles för hög. Det krävs även satsningar på arbetsmiljön och avlastning för de mest utsatta. Bland annat måste de som arbetar med tvångsomhändertaganden få stöd av en kollega och inte hantera ärendet ensam. Att vara fler beslutsfattare i ett ärende minskar trycket på individen. Det gör också att hoten inte blir lika direkta och personliga.

– Om hot, hat och desinformation sker på sociala medier så måste också samhället finnas där och bemöta påståendena. Det är positivt att regeringen tar vår kritik mot hur det fungerar idag på allvar. Vi förväntar oss snabb leverans, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

Det krävs även mer resurser i socialtjänsten för att ha tid att arbeta förebyggande, fatta korrekta beslut och att följa upp dessa. Bara så kan förtroendet öka för socialtjänsten. Knappt var fjärde socialsekreterare i utsatta områden säger i en undersökning att de ekonomiska ramar politiken satt gjort att socialnämnden avvaktat med att ingripa till ett barns skydd enligt LVU på grund av budgetskäl. Regeringen och Sveriges kommuner måste ta ansvar för att ge varje barn rätt till samhällets stöd.

Regeringen behöver fortsatt bjuda in arbetstagarorganisationerna för att få en ännu tydligare problembild och att för att höra mer om hur vi och våra medlemmar anser att man bäst löser situationen. Regeringen behöver fråga socialsekreterarna vad de behöver, vilket stöd de vill ha när de blir utsatta. 

Utöver att Akademikerförbundet SSR välkomnar regeringens förslag kräver vi:

  • Tillsätt en trygghetskommission. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner måste dra i gång ett gemensamt arbete för att säkerställa socialsekreterarnas trygghet på jobbet.
  • Mer resurser till socialtjänsten. 
  • Att alla hot ska polisanmälas av kommunerna.
  • Säkerställ att det alltid är minst två socialsekreterare som handlägger tvångsomhändertagande av barn (LVU)
  • En ny socialtjänstlag med krav på förebyggande arbete samt att socialtjänstens arbete ska utgå ifrån beprövad erfarenhet och evidens.