Viktiga ändringar i de kompletterande trygghetsförsäkringarna inom statlig sektor

två händer som skriver anteckningar på ett block

Ändrade åldersgränser för dig som är långvarigt sjuk, har en arbetsskada, är arbetslös eller har delpension.

Från och med den 1 januari 2023 höjs den övre åldersgränsen för sjukersättning från Försäkringskassan samt livränta vid arbetsskada från 65 år till 66 år. Det innebär att du som inte har fyller 65 år i år och har sjukersättning eller en livränta för arbetsskada får den utbetald till månaden innan du fyller 66 år. Även åldersgränsen för rätt till ersättning från A-kassan höjs från 65 år till 66 år. Samtidigt höjs den lägsta ålder för att ta ut garantipension från 65 år till 66 år, dvs garantipension kan tidigast tas ut från den månaden du fyller 66 år.

Mot den bakgrunden har de centrala parterna på statlig sektor kommit överens om viktiga förändringar i de kompletterande kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna. Förändringarna träder i kraft i januari 2023 och innebär i korthet att:

  • Du som uppbär sjukersättning helt eller till en del (tidigare kallat förtidspension) och har kompletterande sjukpension enligt kollektivavtal, har fortsatt rätt till sjukpension till och med månaden innan du fyller 66 år (tidigare 65 år). Det gäller dig som fyller 65 år 2023 eller senare.
  • Du som har en arbetsskada och har en arbetsskadelivränta från kollektivavtalet PSA behåller en oreducerad livränta fram till månaden innan du fyller 66 år (tidigare 65 år).
  • Den utfyllnad till arbetslöshetsersättning – a-kasseförstärkning – som ges enligt avtal om omställning kan i fortsättningen betalas till 66 års ålder (tidigare till 65 år).

Parterna har även kommit överens om tillfälliga anpassningar under 2023 av delpensionsavtalet och omställningsavtalet mot bakgrund av höjd ålder för uttag av garantipension. De innebär i korthet:

  • Du som har delpension enligt delpensionsavtalet och fyller 65 år under 2023 kan ansöka hos din arbetsgivare om förlängd delpension till och med månaden innan du fyller 66 år. En förutsättning är att din allmänna pension vid 66 år ålder till en del består av garantipension. Observera att en förlängd delpension inte är en rättighet utan kräver att du ansöker hos din arbetsgivare och att arbetsgivaren godkänner en förlängning.
  • Du som före den 1 januari 2023 har fått särskild pensionsersättning enligt avtal om omställning kan få förlängd ersättning till månaden innan du fyller 66 år. Det gäller för dig som under 2023 fyller 65 år och vars allmänna pension till en del kommer att bestå av garantipension. Du måste ansöka om förlängd särskild pensionsersättning hos omställningsnämnden.