Ny anställning – vad ska du tänka på?

De villkor som gäller för din anställning regleras i lag, kollektivavtal och ditt anställningsavtal. 

""

Se till att de viktigaste villkoren är reglerade innan du tackar ja och skriver under ditt anställningsavtal.

Villkor för din anställning

 • Det finns ett flertal lagar som reglerar vad som gäller i din anställning. Några exempel är Lagen om anställningsskydd (LAS), Semesterlagen och Föräldraledighetslagen. Den arbetsrättsliga lagstiftningen är till skydd för dig som arbetstagare. Det innebär att lagen är tvingande till din fördel. Det går att komma överens om bättre villkor än lagens, men överenskommelser som inskränker rättigheterna enligt lagen är ogiltiga.

  En bestämmelse i lagen kan vara semidispositiv. Det betyder att man kan avtala om annat i kollektivavtal. Ibland får man även göra avsteg i det enskilda anställningsavtalet. Då gäller istället det man har avtalat.

 • Kollektivavtal är ett avtal mellan en facklig organisation och en arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare om lön och andra anställningsvillkor. Kollektivavtalen är ett komplement till lagstiftningen och innehåller både regler om sådant som det inte finns lagstiftat om och sådant som man vill kunna hantera på ett annat sätt än vad lagen säger. Dessutom ger kollektivavtalen den fackliga organisationen en partsställning och därmed arbetsgivaren en utökad förhandlingsskyldighet.

  Genom kollektivavtalen garanteras du som arbetstagare ofta villkor som är bättre än lagens. Det kan vara bättre semestervillkor, bättre försäkringsvillkor, bättre ersättning vid sjukdom och bättre pension. De flesta kollektivavtal ger också rättigheter som överhuvudtaget inte finns reglerade i lag som rätt till årlig löneöversyn, ersättning för övertidsarbete, ersättning för jour och beredskap och föräldralön.

  Kollektivavtalet är bindande för både arbetsgivaren som arbetstagarna vad avser rättigheter och skyldigheter. Av kollektivavtalen framgår om det går att avtala om annat i enskilt anställningsavtal.

  Din arbetsgivare har en skyldighet att informera dig om de har ett kollektivavtal och i så fall vilket. Det ska stå i ditt anställningsavtal. På så sätt vet du vad som gäller i din anställning. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal behöver du särskilt tänka på vad som ska regleras i ditt anställningsavtal.

 • När du och arbetsgivaren skriver på ett anställningsavtal är det ett bindande avtal mellan två parter – dig och din arbetsgivare. Det är därför viktigt att du är medveten om vad du skriver på. Ett ingånget avtal gäller.

  Anställningsavtal kan vara muntliga eller skriftliga, men skriftliga avtal är att föredra för att slippa att hamna i en ord-mot-ord-situation ifall det skulle uppstå oklarheter kring detaljer i avtalet eller i frågan om det överhuvudtaget träffats ett anställningsavtal.  

  Anställningsavtalet ska innehålla de villkor som du och arbetsgivaren kommit överens om ska gälla för din anställning. Vilka villkor avtalet ska innehålla beror på om det finns kollektivavtal eller inte på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal behöver du främst komma överens med arbetsgivaren om lön, anställningsform, sysselsättningsgrad och vilken arbetstidsförläggning som gäller.

  Om arbetsgivaren saknar ett kollektivavtal behöver du fundera extra på vad som måste regleras i ditt anställningsavtal. Innan du ger dig in i förhandlingen med arbetsgivaren, tänk noga igenom vilka villkor som är viktiga för dig. Pensionsavsättning och försäkringar kan vara särskilt viktigt. Kom också ihåg att det som arbetsgivaren ensidigt erbjuder dig som till exempel bonus enligt företagspolicy, kan arbetsgivaren också återta om villkoret inte finns tydligt inskrivet i ditt anställningsavtal. Kontakta gärna oss för rådgivning i dessa situationer.

  Skriv inte under ett anställningsavtal innan du haft tid att läsa igenom det ordentligt i lugn och ro. Är det något som är oklart och som eventuellt kan tolkas på olika sätt, ställ frågor och red ut vad som gäller innan du skriver under. 

  Detta bör ett anställningsavtal innehålla:

  • Parter
  • Tillträdesdag och arbetsplats
  • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller titel
  • Anställningsform
  • Arbetstid/övertidsarbete/övertidsersättning
  • Lön/pension/försäkringar
  • Övriga förmåner
  • Semester
  • Kollektivavtal

  Arbetsgivaren är skyldig enligt 6 c § LAS att lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Sådan information ska lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta.  Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna information.