Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande, förebyggande arbetsmiljöarbete utgår från en helhetssyn på hälsa. Det handlar om välbefinnande och om rätten att känna sig trygg på sin arbetsplats. Liksom förutsättningar att klara de krav som arbetet ställer och att kunna utvecklas. Forskning visar att hälsofrämjande investeringar ökar lönsamheten och gör det möjligt för fler att arbeta längre. Det har i sin tur positiv effekt på hälso-, sjukvårds- och sjukfrånvarokostnader. 

Trevlig välklädd kvinna i fikarum

En känsla av sammanhang är avgörande för hälsan 

Det betyder att arbetets innehåll och vardagen på arbetsplatsen ska kännas meningsfull, begriplig och hanterbar. Meningsfullhet handlar om engagemang, motivation och om att de egna värderingarna ska stämma överens med arbetsplatsens. Begriplighet kan skapas genom kontinuerlig, öppen dialog. Hanterbarhet handlar om inflytande, delaktighet och kompetensutveckling. 

Forskning visar att lyhördhet för medarbetarnas egna bedömningar om vad som är rimligt, till exempel vad gäller arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och hur gränsen mellan arbete och fritid ska dras, är gynnsamt för hälsan. 

En aktiv lokalförening och engagerade skyddsombud är viktiga för att få igång en dialog med arbetsgivaren, och för att på sikt nå fram i det arbete som grundar sig i behoven hos  
människorna på arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs där. 

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är i sig hälsofrämjande. Det bidrar till tydligare ansvarsfördelning, ger delaktighet, inflytande och skapar ett gott klimat på arbetsplatsen. 

Frågor om hälsa samt kunskap om hälsofrämjandefaktorer ska ständigt vara närvarande på arbetsplatsen. De ska finnas med i det systematiska arbetsmiljöarbetet och tas upp på arbetsplatsträffar, i medarbetarsamtal, skyddsronder och som underlag för utformning av arbetsorganisationen. 

Definitioner och perspektiv på hälsa och hälsofrämjande arbetsplatser

Institutet för stressmedicin, ISM, vid Västra Götalandsregionen trycker på behovet av att grunda det hälsofrämjande arbetet i vissa vägledande teorier och principer, så att man kan göra medvetna val av insatser och hur de ska genomföras.

Akademikerförbundet SSR anser att:

  • arbetsmiljöarbetet ska vara hälsofrämjande, förebyggande och utgå från en helhetssyn på hälsa 
  • fokus ska ligga på friskfaktorer och på det som bidrar till god hälsa, parallellt med att orsaker till ohälsa åtgärdas 
  • vi genom gemensamma ansträngningar för friskare arbetsplatser kan vända utvecklingen så att medarbetare inte bara levererar, utan också ger hållbar hälsa för de som ska utföra arbetet 
  • medarbetarnas inflytande när det gäller arbetsbelastning och arbetstidens förläggning är grundläggande på en hälsofrämjande arbetsplats 

Ur Akademikerförbundet SSR:s Arbetsmiljöpolitiska program.

Suntarbetsliv, Partsrådet och Prevent ägs och förvaltas av arbetsmarknadens parter i olika sektorer. Arbetsgivare och fackförbund tar gemensamt fram digitala verktyg, utbildningar och dialogstartare. Via dessa tre organisationer utvecklar vi stöd för ert lokala arbetsmiljöarbete. Akademikerförbundet SSR är en aktiv part i detta utvecklingsarbete.