Friskvårdstimmen

Syftet med friskvårdstimme på arbetet är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där aktiv återhämning och fysisk aktivitet är naturliga delar av en balanserad arbetsvecka och livsstil. Många arbetsgivare erbjuder sina anställda, om så verksamheten tillåter, möjlighet till friskvård under arbetstid motsvarande en till två timmar per vecka. Men erbjudandet finns inte hos alla arbetsgivare eller gäller inte för alla anställda. Är det något som du och dina kollegor i lokalföreningen vill ändra på? 

Prata ihop er i styrelsen. Ta reda på när ni lokalt har nästa samverkansmöte/MBL och anmäl att ni från lokalföreningen har en eller flera punkter att ta upp vid nästa samverkan/MBL.  

Ta upp någon av de föreslagna punkterna/yrkandena nedan. Fyll gärna på med egna punkter som är anpassade efter era verksamheter och behov. Ni bestämmer om punkten passar för lokal eller central samverkan/MBL på er arbetsplats. Se till att de punkter ni tar upp också protokollförs. Även den slutgiltiga överenskommelsen ska vara skriftlig.  

Har ni inte samverkansavtal på arbetsplatsen begär ni en förhandling med arbetsgivaren utifrån de mallar som finns och använder MBL § 10 i stället. Tanken är att förbundets förtroendevalda ska kunna agera i samtliga sektorer; privat, stat, kommuner och regioner. 

Förslag på yrkande 

  • Akademikerförbundet SSR yrkar att arbetsgivaren inför erbjudande om två friskvårdstimmar per vecka för samtliga anställda. 

Modifiering av yrkanden kan behövas i förhandlingen. Öppna bredare och var beredd på att behöva backa, se punkterna nedan: 

  • Akademikerförbundet SSR yrkar att arbetsgivaren inför erbjudande om en friskvårdstimme per vecka för samtliga anställda*. 
  • Akademikerförbundet SSR yrkar att arbetsgivaren inför erbjudande om en friskvårdstimme per helgfri vecka för samtliga anställda*. 
  • Akademikerförbundet SSR yrkar att arbetsgivaren inför erbjudande om en friskvårdstimme per vecka för samtliga anställda* inom verksamhet X och Z. 
  • Akademikerförbundet SSR yrkar att arbetsgivaren inför erbjudande om en friskvårdstimme per vecka för samtliga anställda* inom verksamhet X. 

*samtliga anställda kan också behöva diskuteras. Kanske kommer arbetsgivaren att ställa krav på att det måste vara anställda med motsvarande mer än 50 procent anställning eller dylikt? 

Det viktiga här är att hitta en utgångspunkt för dialogen om ett införande av en friskvårdstimme (eller fler) och nyttan med att ha denna möjlighet på arbetstid. Friskvårdstimmen är en investering i de anställdas hälsa och skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv över tid. Friskvårdstimmen är inte allt, men kan medverka till att skapa medvetenhet om aktiv återhämning och fysisk aktivitet, samt behovet av en balanserad arbetsvecka och livsstil. 

Underlag för samtal

Håll samtalet i den lokala styrelsen och med medlemmarna levande. Vad är det som saknas idag, vad är det som skulle kunna lösa det på kort respektive lång sikt? Upplevs det att det går att ta ut en friskvårdstimme bland de medlemsgrupper som har det, och framför allt tas den ut? Vad är det som gör att den tas ut/inte tas ut? De medlemsgrupper som idag saknar friskvårdstimme – vad är arbetsgivarens argument att den inte ska införas i villkoren?  

Forskningsresultaten kring fördelarna med fysisk aktivitet – oavsett ålder – är tydlig: fysisk aktivitet är bra. Åsikter om hur länge och vid vilken intensitet träningen ska utföras varierar, allt från 30 min promenad per dag till att rejält höja pulsen minst en timme per dag. WHO:s rekommendationer för vuxna är minst 150 minuter i veckan. En aktiv livsstil förbättrar allt från immunförsvar, humör, psykologisk hälsa, energinivåer, hjärt- och kärlsjukdomar till minskad risk för cancer och demens. 

Sök fackligt samarbete för ökat tryck  

Tänk på att det kan vara värdefullt med brett fackligt samarbete mellan flera fackförbund lokalt för att gå fram med en gemensam skrivelse eller gemensamt yrkande. Detta för att få mer tyngd bakom orden. Kontakta de lokala företrädare, enklast de som sitter i central samverkansgrupp, för att söka samarbete med så många som möjligt lokalt.  

Bättre eller sämre villkor? 

Det finns ingen absolut rättvisa. En del arbetsgivare har dock valt att ta bort möjligheten till friskvårdstimme eller till och med friskvårdsbidraget – med argumentet att alla anställda inte nyttjar eller kan nyttja den förmånen. Akademikerförbundet SSR menar att det dessutom är ett dåligt sätt att spara pengar på. Att skapa sämre villkor med argumentet om rättvisa slår snett. Sämre för fler gör det inte bättre för helheten. Det riskerar bli ett sluttande plan, med försämrade villkor och ökad personalomsättning som följd. Friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag är inte allt i villkoren kring en anställning, men det ger en indikation på arbetsgivarens synsätt rörande hälsa, en balanserad arbetsvecka och ett hållbart arbetsliv.  

Dialog om villkor i dåliga tider  

I kommande löneförhandlingar – oavsett arbetsmarknadssektor – kommer diskussionen med arbetsgivaren att behöva handla om löneökning/reallöneökning, prestation och inflation. Det är inte önskvärt för någon att driva på inflationstakten i landet, men kan arbetsgivaren istället gå med på att förhandla om andra villkor än lön i en tid som denna? Istället för lön går det att förhandla om villkor, såsom pensionsavsättningar (eller ökade sådana), fler semesterdagar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag (eller ökat sådant) eller införande av friskvårdstimme för de anställda. Ta tillfället när det kommer. 

Exempel på en kort skrivning om friskvårdstimme i en överenskommelse

Karolinska Institutet har delat med sig av sin skrivning om friskvårdstimmen.

Regler för friskvårdstimmen 

  • Friskvårdstimmen riktar sig till anställda vid KI och omfattar inte studenter
  • Friskvårdstimmen ska förankras i dialog med närmaste chef
  • Friskvårdstimmen kan delas upp i mindre delar, dock ej kortare än 10 min
  • Den anställde måste vara anställd till en omfattning om minst 50 % av heltid