Ett spel med oklara regler

Den mest omfattande regelförnyelsen inom arbetsmiljöområdet någonsin rullar på. Remisstiden har gått ut, missnöjet är stort och det är högst oklart om det faktiskt blivit lättare att göra rätt.

Processen som Arbetsmiljöverket startat upp med regelförnyelsen har varit ambitiös. Låt mig först säga att Akademikerförbundet SSR i grunden är positiv till att göra regelverket enklare att förstå, hitta i och att tillämpa för arbetsgivare, skyddsombud och andra fackligt förtroendevalda. Ansatsen har i det avseendet varit god. Men det går inte att sticka under stol med att det under processens sett ut som att myndigheten ser klara vinster i borttagandet av allmänna råd är och därmed slippa remissförfarandet med arbetsmarknadens parter. Vi kan inte tolka det på något annat sätt än att Arbetsmiljöverket fjärmar sig från den svenska modellen. Under den här långa resan har förbundet framfört kritik och synpunkter gällande så väl processen, tidsplan och specifika delar i innehållet. Dessvärre kan vi konstatera att kritiken och synpunkterna inte hörsammats. Här finns det mycket att jobba på.

Motvind i styv kuling

Över lag är remissen svårgenomtränglig och det är svårt att göra ett fullt ut relevant svar då många delar bär utkastets prägel. Begrepp blandas och den enhetliga strukturen saknas. Vad värre är i sammanhanget är att Arbetsmiljöverket har gått ut med att regelförnyelse inte ska innebära ändringar av skyddsnivåer – men ganska snabbt infinner sig känslan av att man gjort sakändringar, förflyttningar av textsjok som i sin tur påverkar form, läsbarhet och borttagande av allmänna råd som även det påverkar sakinnehållet. Detta blandas upp med ändringar av syftesparagrafer, ingresser, rubriker och blandade formuleringar. Förbundets remissvar finns här. I de mörkaste av stunder känns det som att någon klippt itu och blandat alla regler för Monopol, Vem vill bli miljonär?, Den försvunna diamanten och Fia med knuff i en stor svart säck.

Om regeringens nya arbetsmiljöstrategi gav känslan av vind i seglen och en nystart (bloggade nyligen om det, läs här) så kan väl arbetet med Arbetsmiljöverkets regelöversyn i det närmaste beskrivas som ett sisyfosarbete. Det är i princip omöjligt att överblicka i dag – kommer vi någonsin att kunna se helheten och göra det greppbart för dem som vi gör arbetet för?

Under hösten 2020 var det riktigt tufft att hålla isär nya och gamla skrivningar i paragrafer, kapitel, häften och allmänna råd. Dead line för att svara på Arbetsmiljöverkets remiss var satt till mellandagarna. Arbetsmarknadens parter och andra intressenter inom arbetsmiljöområdet jobbade in i det sista. Det går att läsa in många av invändningarna och kritiken mot processen i mitt blogginlägg Arbetsmiljöverket ringbarkar trädet. Kritiken mot processen står fast, och förbundet är långt ifrån ensamt i den. LO skräder inte orden i debattartikel i SvD och kallar det hela för ett haveri. Arbetsgivarorganisationen Sobona bloggar också på temat, och Svenskt Näringsliv är väldigt tydlig i sin kritik. Det råder en nästan kuslig samsyn mellan arbetsmarknadens parter.

Nästa steg

Arbetsmiljöverket meddelade att drygt 100 remissinstanser har lämnat in svar med totalt cirka 5 000 synpunkter. Det ska i sammanhanget påpekas att underlaget omfattar i runda slängar 2600 paragrafer, många många allmänna råd och tusentals sidor text att parallelläsa. Förbundets remissvar via myndighetens paragrafmall passerade 40 sidor, medan andra organisationer ligger långt över 100 sidor. Hoppas innerligt att alla engagerade inte skrivit ut alla handlingar på papper, för det måste motsvara halva Sherwoodskogen. 

Vi har varit tydliga i våra samtal med andra fackliga parter och i vårt remissvar att vi ser ytterligare behov i den här processen. Arbetsmiljöverket har också de sagt att det finns många steg kvar i det här arbetet. Eftersom så pass många varit kritiska till att det genomförts sakändringar och förändringar av skyddsnivåerna i de förslag som gått ut på remiss måste verket titta vidare på de delarna först – och det som borde ligga högst på dagordningen nu är hur de ska ta det här vidare med arbetsmarknadens parter – i samverkan.

För mig som tänker mycket i bilder är vi högt upp i en väldig tratt just nu, vi måste få klarhet i de stora övergripande frågorna först innan vi kan grotta ner oss i kommateringen i enskilda föreskriftstexter. Vilka hänvisningar kommer att finnas, vilka allmänna råd behöver läggas tillbaka för att behålla den röda tråden, hur synliggör vi SAM och hur kan vi få läsaren (eller lyssnaren) att förstå hur alla beståndsdelar hänger ihop? Och vilken form av sökfunktion ska skapa en BERÄTTELSE för den som vill veta hur hen ska göra för att lättare göra rätt.

Ännu återstår stora mängder arbete för att göra den nya regelstrukturen relevant, överblickbar och användarvänlig. När den nya strukturen väl finns på plats återstår nästa arbete: uppdatera och harmonisera allt arbetsmiljörelaterat utbildningsmaterial. Ett ikraftträdande alltför kort inpå avslutad process kan också det få konsekvenser för arbetet med att uppnå en trygg, säker och god arbetsmiljö. Kan det göras utan att det för den skull påverkar det förebyggande arbetsmiljöarbetet negativt?