Förtroendevald i privat sektor

Du har fått ett förtroendet att driva viktiga frågor och förhandla för dina kollegors räkning. Uppdraget som facklig representant är både brett och utmanande.

Inom privat sektor samarbetar vi i Akademikerförbundet SSR med övriga Saco-förbund. Det betyder att du som förtroendevald inte bara företräder våra medlemmar, utan alla Saco-förbundens medlemmar på din arbetsplats.

Akademikerförening kallas samarbetsformen inom privat och ideell sektor.

Som facklig företrädare i en Akademikerförening är det viktigt att komma ihåg att du inte bara företräder medlemmarna i vårt förbund utan även de andra Saco-förbundens medlemmar.

Att vara förtroendevald i privat sektor

Att vara utvald av dina kollegor för att föra deras talan är både kul och lärorikt. Du får gå på möten med din arbetsgivare och vara delaktig i arbetsplatsens utveckling framåt. Som facklig företrädare har du ett förtroende från medlemmarna i föreningen på din arbetsplats att formulera och driva frågor som de tycker är viktiga. Här är några saker du kan få göra som förtroendevald:

 • löneförhandla
 • lyfta medlemmarnas värde
 • förhandla vid organisationsförändringar, chefstillsättningar och personalnedskärningar
 • representera medlemmarnas intressen
 • ge stöd och råd till enskilda medlemmar
 • rekrytera nya medlemmar
 • vara den förmedlande länken mellan medlemmarna och förbundet
 • vara en naturlig samtalspartner för arbetsgivaren

För Akademikerförbundet SSR:s och de övriga Saco-förbundens del är det oftast Sveriges Ingenjörer – det klart största Saco-förbundet på privat sektor – som står tecknar kollektivavtal.

På en del arbetsplatser saknas kollektivavtal helt. Det försvårar det fackliga arbetet, men gör det inte alls omöjligt. Ni kan till exempel alltid utse skyddsombud.

Samverkan

Att utöva samverkan - den moderna formen av MBL, medbestämmande och inflytande – med arbetsgivaren är grundläggande för ett gott långsiktigt samarbete och ger dig möjlighet att påverka redan på ett tidigt stadium. Samverkan ger medlemmarna inflytande och möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocesserna genom de fackliga företrädare de utser på arbetsplatsen . Ett syfte med samverkan är att koppla ihop arbetet med verksamhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor.

På akademikerforening.se hittar du det mesta du behöver veta om att vara aktiv i en lokal Akademikerförening.

Du får så klart stöd och utbildning

Som förtroendevald och skyddsombud har du en nyckelroll, men du står inte ensam. Vi finns alltid där för att ge dig stöd och kunskap för att du ska kunna känna dig trygg i ditt uppdrag.

Ring oss när du behöver stöd, eller kontakta Sveriges Ingenjörer.

Enligt lagen har du rätt att använda skälig tid av betald arbetstid för att utföra dina fackliga uppdrag. Du har också rätt att få övertidsersättning om du inte hinner utföra uppgifterna på ordinarie arbetstid.

På Sveriges Ingenjörers hemsida för förtroendevalda hittar du kalendariet med alla årets fackliga utbildningar för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster (AHT) har också en sida med information för dig som är fackligt aktiv.

Din roll som förhandlare

Som fackligt förtroendevald företräder du våra medlemmar i såväl kollektiva som individuella förhandlingar. 

 • Kollektiva förhandlingar berör många arbetstagare, exempelvis samverkan och inflytande i sörre verksamhetsförändringar, budgetfrågor, arbetsmiljö eller jämställdhet. 
 • Individuella förhandlingar berör en enskild medlems anställningsvillkor.

Som lokalfacklig företrädare ska du inte teckna kollektivavtal, förhandla turordning eller inleda rättstvist om brott mot lag eller avtal. I de fallen ska du kontakta förbundet centralt via din ombudsman eller Rådgivningen.

En viktig förhandlingsuppgift är lönerevisionen. För att förhandla medlemmarnas löner krävs att du har en fullmakt från förbundet. Den får du om du gått en särskild löneförhandlarutbildning hos oss.

Olika sätt att arbeta

Uppgifterna, formerna och arbetet i en lokal arbetsplatsförening är inte statiska. Det finns många olika framgångsrika arbetssätt. Viktigast är många medlemmars delaktighet och att man arbetar med det medlemmarna tycker är viktigast. Det finns däremot några grundläggande saker som gäller för alla föreningar:

 • Medlemmarna väljer ordförande och styrelse.
 • Styrelsen kallar föreningens medlemmar till regelbundna föreningsmöten, till exempel årsmöten.
 • Föreningen har en stadga som reglerar dess ändamål, hur styrelsen ska se ut och när årsmöten ska hållas.

Om det ännu inte finns någon Akademikerförening

För att ni på arbetsplatsen ska bli en så stark röst som möjligt går ni med i en gemensam Akademikerförening.

Att starta en Akademikerförening är ganska okomplicerat. 

 1. Sök upp kollegor som är medlemmar i något av Sacoförbunden
 2. Bjud in till informationsmöte och berätta om planerna
 3. Ordna årsmöte för att välja styrelse och stadgar
 4. Meddela berörda fackförbund och arbetsgivaren att en ny akademikerförening är bildad

Här finns allt stöd du behöver.

Styrelseledamöter respektive arbetsplatsombud

Du som har ett styrelseuppdrag i akademikerföreningen ska företräda alla medlemmar som är anställda i företaget, inte bara de som tillhör Akademikerförbundet SSR. 

Andra uppdrag, till exempel att vara arbetsplatsombud, kan vara begränsade till en viss del av företagets verksamhet. I ett stort företag med verksamhet spridd över flera olika arbetsplatser har föreningen en viktig uppgift i att se till att alla har arbetsplats- och skyddsombud med uppdrag att företräda medlemmarna lokalt.

Arbetsmiljön och skyddsombudens roll

I det lokala fackliga arbetet ingår att bevaka medlemmarnas arbetsmiljö. För att göra det på bästa sätt behöver ni i föreningen utse skyddsombud som arbetsgivaren har en skyldighet att samverka med.

Skyddsombudet har särskilda rättigheter att agera i arbetsmiljöfrågor.

Verktyg

för att värva medlemmar