Distansarbete på bästa sätt

Pandemin gjorde att många började arbeta på distans. Det satte rutiner och ledarskap på prov. När samhället så sakteliga börjar öppna upp väljer många att fortsätta att distansarbeta. Hur löser man det på bästa sätt?

distansarbete

Frågan behöver belysas och diskuteras utifrån många olika perspektiv. Det handlar om arbetsmiljö. Hur kan vi kombinera distansarbete och arbete på plats på ett sätt så att medarbetare och chefer mår bra och presterar väl? Det handlar också om verksamheten. Var behöver olika arbetsmoment utföras för att ge ett bra resultat? Hur blir det för de som verksamheten är till för? Och hur får vi till ett bra samarbetsklimat?

Återgång till arbetsplatsen kan skapa oro hos medarbetarna, en oro för smitta och ohälsa. Tolka inte oron som en ovilja att komma tillbaka till arbetsplatsen, ta istället oron på allvar och jobba med det. Kommunicera VAD ni gör och HUR ni planerar att göra framåt.

Det finns inte en enkel lösning som passar alla. Verksamheter behöver hitta lösningar i dialog mellan medarbetare och chef. Där finns kunskapen om verksamheten, och erfarenheterna om hur distansarbete fungerar. Några frågor kan behöva lyftas till högre ledning.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, släppte under våren 2022 en översikt av den internationella forskningen om arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet före och under covid-19 pandemin. Att arbeta på distans skiljer sig i många avseenden från att arbeta i arbetsgivarens lokaler. Det övergripande syftet med denna översikt, som består av tre delar, har varit att sammanställa och öka den forskningsbaserade kunskapen om distansarbete i hemmet. Flera av de fördelar som medarbetare genast identifierade handlade mycket om livspusslet, ett minskat resande och minskad pendlingstid - tid som kunnat läggas på fritid och familj. Men det handlade också om fokustid, möjlighet att arbeta ostört, samt ökade möjligheter till träning och rörelse. Men det här gäller inte alla. Alla har inte möjlighet att bo och arbeta på ett bra sätt i det egna hemmet. Men det finns också nackdelar med arbete på distans. I ytterligare en rapport från Mynak (släpptes 2021) redovisas en kartläggning och analys av förutsättningarna för arbete hemifrån med anledning av Coronapandemin. För- och nackdelar behöver lyftas fram. Både de fördelar som kan förstärkas och de risker som finns måste diskuteras och kunna hanteras för att inte skapa en situation med ökad stress och ohälsa eller försämrad verksamhet.

Sex risker som identifierats - och som måste förebyggas - handlar om arbetet på distans

 1. Dålig ergonomi
  Det kan uppstå en fysisk belastningsskuld i kroppen eftersom arbete i hemmet kan leda till problem och skador i nacke och rygg. Dålig ergonomi visar sig inte direkt, utan kan komma med eftersläpning. Dåliga arbetsställningar, dålig belysning och fysisk inaktivitet kan vara några av riskkällorna.
 2. Sämre relationer
  Digitala möten kan förändra relationen mellan chef och medarbetare, eller inom arbetsgruppen. Det i sig kan leda till ökad stress eller obalans mellan förväntningar på arbetsprestationen, krav och resurser i verksamheten. Det kan vara svårare att se om någon mår dåligt och i längden kan sämre relationer leda till minskad arbetslust eller minskad motivation både bland chefer och medarbetare - och på sikt en ökad personalomsättning.
 3. Minskat samarbete
  Det har för många varit lätt att kunna fokusera på sitt. Men minskad kontakt med andra riskerar också att leda till minskat samarbete och försämrat arbetet i teamet. Även här kan konsekvenserna bli alltifrån minskad motivation och arbetslust till försämrat psykiskt mående och depression.
 4. Mindre stöd för nyanställda
  För den som är nyanställd finns det mycket att inhämta - både utifrån kultur och det sociala på en arbetsplats, men också arbetsplats- eller yrkeskunskap. Att tvinga ringa eller boka tid med kollegor som den ännu inte känner kan skapa hinder och trösklar i lärandet och möjligheterna att bli en i gemensamkapen. Att omhänderta nyanställda kollegor både i arbetet på plats, och på distans blir en viktig faktor för att skapa trivsel och slippa kompetensflykt. 
 5. Förändrade arbetsuppgifter 
  En del arbetsuppgifter behöver hanteras på ett annorlunda sätt om det ska göras på distans, eller att det arbetet som måste göras på plats lämpas över på den eller de som är på arbetsplatsen mer frekvent. Det riskerar att roller och arbetsbelastning ändras, vilket kan skapa stress och minskad arbetslust.
 6. Gränsen mellan fritid och arbetstid suddas ut 
  Här finns två risker - arbetet kan tränga undan privatliv/fritid med bristande återhämtning som konsekvens. För det andra kan det istället vara privatlivet som inkräktar på arbetslivet, vilket kan leda till problem med att lösa arbetsuppgifter, vara närvarande och delaktig i arbetet mm. Båda riskerna kan leda till ökad stress.

Håll dialogen vid liv, för det som fungerar bra idag kan behöva en annan lösning imorgon. Fortsätt följa upp.