Checklista för arbetsmiljöarbete i praktiken

De här frågeställningarna är tänkta att inspirera och konkretisera innebörden i det arbetsmiljöpolitiska programmets mer övergripande skrivningar om hälsofrämjande-, universellt utformade och utvecklande arbetsplatser.

Frågeställningarna ska enbart ses som exempel och täcker inte in alla aspekter i arbetsmiljöarbetet.

Hälsofrämjande arbetsplatser

 • Vilka friskfaktorer kan ni identifiera på arbetsplatsen?
 • Hur märks det att arbetsplatsen är hälsofrämjande?
 • Hur ser den sociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljön ut?
 • Hur hanteras ”det gränslösa arbetet”, alltså distansarbete och tillgänglighet?
 • Är arbetsbelastningen rimlig? Vem hjälper till att prioritera?
 • Hur arbetar ni för att motverka stress? Finns det möjlighet till återhämtning?
 • Förekommer diskriminering, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling?
 • Finns rutiner för att hantera diskriminering, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling?
 • Finns det rutiner och strategier för rehabilitering?
 • Finns planer och rutiner för att hantera våld och hot?
 • Finns det en policy mot alkohol och droger?
 • Är befintliga planer, policys, riktlinjer etc kända bland medarbetarna?
 • Står ni inför att införa cellkontor, flexkontor, kontorslandskap eller aktivitetsbaserade kontor? Vad bedrivs för verksamhet och hur ska verksamheten bedrivas i de nya lokalerna? Vad är syftet? Vad säger forskningen? Fördelar och nackdelar?
 • Finns friskvårdsbidrag och/eller friskvårdstimme? Om ja, vilka kan utnyttja det och hur?

Universell utformning av arbetsplatser (UUA)

 • Är värderingsfrågor om likabehandling levande på arbetsplatsen?
 • Finns det uttalade målsättningar om att arbetsplatsen ska arbeta med universell utformning?
 • Fokuserar arbetsplatsen på det holistiska perspektivet, där fysisk utformning kopplas samman med social arbetsmiljö, arbetsorganisation och ledning, rekrytering och kompetensförsörjning, samt digitalisering?
 • Hur gör ni på arbetsplatsen för att inte ”arbeta i stuprör”? På vilket sätt märks det för arbetstagarna?
 • Finns det likabehandlings- eller mångfaldsplaner? Följs de aktiva åtgärderna upp i enlighet med diskrimineringsgrunderna, och hur? Används planer och analyser även aktivt i arbetsmiljöarbetet?
 • Är arbetsplatsen tillgänglig för alla, även för personer med ohälsa, med nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning?
 • Arbetar ni utifrån kompetensbaserad rekrytering? Följs det arbetet upp? Hur märks det på arbetsplatsen? Vilka jobbar inte här idag?
 • Hur märks arbetet med inkluderande kompetensförsörjning? Hur värderas och omhändertas olikheter och olika kompetenser i organisationen?

Utvecklande arbetsplatser

 • Finns det en kultur av lärande på arbetsplatsen?
 • Tas medarbetarnas kunskaper och erfarenheter tillvara i utvecklingen av verksamheten?
 • Följer ni upp hur dialogen fack, skyddsombud – arbetsgivare fungerar?
 • Följer ni upp hur dialogen chef – medarbetare fungerar?
 • Är medarbetarna delaktiga i frågor om IT-system och annan teknik?
 • Ingår den digitala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet?
 • Hur introduceras nya medarbetare? Vem ansvarar?
 • Finns det strategier för kompetens- och professionsutveckling, finns en plan för kompetensförsörjning?
 • Finns tid för reflektion och återhämtning? Finns det tillgång till handledning?
 • Hur kopplas lönebildningen till medarbetarnas och verksamhetens utveckling?
 • Finns det för rutiner för hållbart utvecklingsarbete, bl.a. vid organisationsförändringar?
 • Finns det kompetens i frågor som rör personal- och arbetsmiljöekonomi?

Mer läsning om arbetsmiljöarbete

suntarbetsliv.se
prevent.se
hallbartarbetsliv.nu

dfgfdg

Lika villkor i arbetslivet

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. 

Lagen och extra avtal finns därför som ett skydd och i strävan mot likabehandling.

Läs mer här
katt

Gränslöst arbete: Tid och teknik

För Akademikerförbundet SSRs medlemmar är arbetsmiljö en högt prioriterad fråga. Vi menar att arbetstid, arbetsbelastning och resurser är faktorer som måste finnas med i dialogen om arbetets organisering. Arbetslivet förändras, en sliten fras och knappast en nyhet längre. Arbetslivet – och livet i sig – befinner sig i en konstant förändring. Dagens teknikutveckling har dock förändrat förutsättningarna och organiseringen av arbetet, för många på väldigt kort tid dessutom.

Klicka här