Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Kvinnor

Syftet med aktiva åtgärder är liksom diskrimineringsförbuden att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden ska motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall. Aktiva åtgärder ska driva på och skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter på en mer generell och strukturell nivå. Arbetet handlar i första hand om att förebygga att någon diskrimineras eller får sämre möjligheter på arbetsplatsen. Bestämmelserna om aktiva åtgärder och diskrimineringsförbuden kompletterar alltså varandra.

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder innefattar alla sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet omfattar att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg inom fem områden, att främja jämn könsfördelning, att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt att genomföra årliga lönekartläggningar.

Klicka på plustecknen för att läsa mer.

Bild

Lagskydd mot diskriminering

Hur ser skyddet mot diskriminering ut? Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet.

Läs mer här
Lika villkor i arbetslivet

Lika villkor i arbetslivet

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer här

Aktiva åtgärder

 • Arbetsgivaren ska fortlöpande genomföra arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg inom följande fem områden:                 

  • arbetsförhållanden
  • löner och andra anställningsvillkor
  • rekrytering och befordran
  • utbildning och övrig kompetensutveckling
  • möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap

  De fyra stegen innebär att arbetsgivaren ska:

  • undersöka om det finns risker för diskriminering, repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
  • analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
  • vidta de förbyggande och främjade åtgärder som skäligen kan krävas  
  • följa upp och utvärdera undersökningen, analysen och åtgärderna.
 • Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Dessa bör klargöra att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras på arbetsplatsen. Det bör också finnas rutiner som anger hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat och vem man ska anmäla till om man anser sig trakasserad. Riktlinjerna och rutinerna ska följas upp och utvärderas av arbetsgivaren.

  Eftersom sexuella trakasserier och trakasserier omfattas av ett av de fem områdena – Arbetsförhållanden – inom vilket arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder ska arbetsgivaren också undersöka om det förekommer risker för trakasserier utifrån alla sju diskrimineringsgrunderna.

 • Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. Som utgångspunkt för arbetet kan arbetsgivaren använda den undersökning och analys av verksamheten som gjorts inom ramen för arbetet med aktiva åtgärder. Finns det t.ex. en ojämn könsfördelning i skilda typer av arbeten på arbetsplatsen bör arbetsgivaren vidta åtgärder för att uppnå en förändring. Åtgärderna ska följas upp och utvärderas av arbetsgivaren.

 • Alla arbetsgivare ska varje år göra en lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är inte bara lön som omfattas av kartläggningen, utan även andra anställningsvillkor som t.ex. tjänstebil, bostads- och reseförmåner, bonussystem och liknande.   

  I lönekartläggningen ska arbetsgivaren kartlägga och analysera:

  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.
  • löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön.

  Med lika arbete avses arbeten med samma eller i det närmaste samma arbetsuppgifter. Det är arbetsuppgifterna som styr denna gruppindelning. Alla arbetstagare ska omfattas av gruppindelningen. Anställningsformen har ingen betydelse. Analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbete ska mynna ut i en bedömning av om den har direkt eller indirekt samband med kön. Hela löneskillnaden ska kunna förklaras på ett sakligt sätt. Vid individuell lönesättning är det som regel nödvändigt att göra bedömningen på individnivå.

  Med likvärdigt arbete avses ett arbete som är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen görs med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

  Löneskillnader ska kartläggas och analyseras på gruppnivå mellan:

  • en grupp med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och en grupp med arbetstagare som utför likvärdigt arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. När andelen kvinnor uppgår till eller överstiger 60 procent kan arbetet betraktas som kvinnodominerat. Avsikten med analysen av löneskillnaderna på gruppnivå är att upptäcka den strukturella undervärdering som kan vara förknippade med arbetsuppgifter som är eller har varit typiska för kvinnor.
    
  • en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, men ger högre lön trots att kraven på arbetet bedöms lägre.

  Läs mer om lönekartläggning.

 • Diskrimineringsombudsmannen granskar och kontrollerar att reglerna om aktiva åtgärder i lagen följs. Den som inte uppfyller skyldigheten att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder, lämna information eller att dokumentera kan föreläggas att fullgöra dessa skyldigheter. Ett föreläggande ska förenas med vite. Det är Nämnden mot diskriminering som meddelar ett vitesföreläggande efter framställan av Diskrimineringsombudsmannen.

  Om Diskrimineringsombudsmannen inte vill göra en framställning till nämnden om vitesföreläggande, får en central arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med göra en sådan framställan till nämnden.