Starta en lokalförening i kommun/region

Det är genom lokalföreningen som ni inom region och kommun kan utöva inflytande hos er arbetsgivare. Det är lokalföreningen som får utse fackliga företrädare som kan förhandla, samverka och driva medlemmarnas frågor.

Vill ni ha stöd och coachning i det lokala fackliga arbetet, en mentor att fråga kring föreningsarbetet, hjälp att nätverka med andra lokalfackliga ? Kontakta er föreningsutvecklare​​​​​​.

Kollegor på kontor

Lokalföreningen sköter den lokala löneöversynsprocessen. Det är också lokalföreningen som utser skyddsombud som i sin tur bevakar att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar. Nu kan ni alltså börja påverka på era arbetsplatser med stöd av lag och avtal.

Checklista

 • Hitta medlemmarna
 • Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas
 • Bilda arbetsgrupp/interimsstyrelse för planering av årsmöte
 • Bjud in tillårsmöte
 • Årsmötet får förslag på styrelse
 • Årsmötet får ge förslag på verksamhetsplan
 • Styrelse väljs och stadgar antas – föreningen bildad!
 • Skicka in årsmötesprotokoll till förbundskansliet
 • Skicka in årsmötesprotokoll till personalavdelningen
 • Håll en lagom ambitionsnivå och ha roligt!

Att bilda lokal SSR–förening i kommun eller region

Föreningsutvecklaren i ditt distrikt har ansvar för att bygga och stötta lokalföreningar i kommun och region - kontakta er föreningsutvecklare så hjälper hen er att dra igång lokalföreningen.

Inledningsvis gör ni en kartläggning av hur många kollegor som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR hos er arbetsgivare. Ta gärna hjälp från förbundskansliet med kartläggningen och utskick av inbjudan. Det bör finnas minst fem medlemmar för att man ska bilda en förening, i annat fall kan det vara aktuellt att utse ett eller flera arbetsplatsombud.

Börja med att träffas över en lunch och prata om att ni är några som önskar att det ska bildas en SSR–förening. Akademikerförbundet SSR bjuder förstås på maten.

De av er som kan tänka er att hålla i planeringen av ett ordinarie årsmöte kan erbjuda er att bilda en arbetsgrupp eller interimsstyrelse. Prata gärna med föreningsutvecklaren som har i uppdrag att hjälpa er starta föreningen. Det kan också vara bra att kontakta personalchefen och berätta att ni är på gång att bilda lokal SSR–förening. De flesta personalchefer ser positivt på det, och ofta är även de SSR-medlemmar.

Inbjudan till årsmöte kan exempelvis skickas ut via e-post eller affischeras på arbetsplatsen. Prata gärna med så många ni kan och sprid att ni är på gång att starta lokalförening. Det är medlemmarna som ska välja styrelse och ju fler som kommer desto större stöd har ni. Förbundet kan också hjälpa till med att skicka ut inbjudan direkt tillmedlemmarna. Gör ett underlag med tid och plats och en trevlig lockande text och skicka in till medlem@akademssr.se i god tid innan årsmötet ska hållas. 

Föreningen bildas vid ett årsmöte som alla medlemmar i kommunen bjuds in till. Vid mötet ska medlemmarna välja styrelse och anta stadgarna för föreningen. I förbundsstadgarna finns allt som reglerar vad som ska tas upp på årsmöte och där finner ni även en så kallad Normalstadga, en mall för de stadgar ni själva antar på ert årsmöte. Här hittar ni även en mallinbjudan med dagordning vid årsmöte. Där ser ni att ni själva ska bestämma när på året årsmöte ska hållas i er lokalförening. Ni bestämmer även hur långt innan inbjudan till årsmöte ska sändas och hur många ledamöter er styrelse ska bestå av. Det finns inget givet antal ledamöter för en styrelse utan det bästa är förstås att forma den efter principen Gör det enkelt. Fyra till åtta är att rekommendera, beroende på lokalföreningens storlek – om det ska vara praktiskt. Om det nu finns personer som är intresserade av att ha ett fackligt uppdrag, till exempel de som varit arbetsgrupp, så föreslå dessa för årsmötet (det vill säga de inbjudna medlemmarna) i kallelsen och fråga sedan på årsmötet om det finns ytterligare intresserade. På så sätt har alla fått möjlighet att kandidera om de så vill. Har ni fler intresserade kan de även ha fackligt uppdrag utanför styrelsen – se nedan.

Bestäm ambitionsnivå för föreningen i en verksamhets- eller handlingsplan. Arbetsgruppen kan förbereda ett förslag på vad ni i föreningen ska ägna er åt och presentera det för medlemmarna på årsmötet. Låt gärna medlemmarna föreslå ytterligare viktiga områden. Det ni sedan tillsammans beslutar gäller som det ni bestämt att ni klarar att göra under verksamhetsåret. Det är bättre att ha en lagom plan som ni orkar med att genomföra än att lägga ribban så högt att alla tröttnar efter ett halvår och hoppar av (läs mer i skriften Fackligt ledarskap). Exempel på ambitionsnivå kan vara att:

 • Ha SSR:are som samverkansombud på de förvaltningar där vi har många medlemmar
 • Ha en lönedelegation
 • Ha fyra medlemsluncher under året

Årsmötet, det vill säga alla medlemmarna, väljer styrelse som tillika är fackliga företrädare. Det årsmötet väljer är funktionerna:

 • ordförande
 • kassör
 • ledamöter
 • valberedning

Vid ett så kallat konstituerande styrelsemöte (första mötet efter årsmötet) väljs övriga funktioner (till exempel vice ordförande, sekreterare, lönedelegation) Då fördelas även de fackliga uppdragen så som mbl-förhandlare/samverkansombud, löneförhandlare, skyddsombud och så vidare. Ni behöver ingen särskild mall för detta utan skriver helt enkelt in vilka som valt till vilka funktioner och eventuella andra uppdrag och skriver under i ett vanligt styrelseprotokoll. På samma sätt anmäler ni in förtroendevalda som fått uppdrag som t ex samverkansombud under året.

De antagna stadgarna och årsmötesprotokoll med en förteckning över valda styrelseledamöter och övriga med fackliga uppdrag utanför styrelsen(t ex samverkansombud) ska insändas till Akademikerförbundet SSR:s kansli medlem@akademssr.se Använd gärna formuläret Anmälan förtroendevalda lokalföreningens styrelse

Då registreras uppdragen och ledamöterna får rätten att företräda Akademikerförbundet SSR lokalt. Ni får då också åtkomst till Förtroendevaldasidan och För dig med fackligt uppdrag i kommun och region. Där finns all information och stödmaterial för fackliga företrädare till exempel föreningens medlemslista, information om fackliga utbildningar, mallar och blanketter och material för medlemsvärvning. Alla anmälda förtroendevalda får dessutom nyhetsbrev.

Utsedda fackliga förtroendemän ska också anmälas till arbetsgivaren - vanligtvis HR/personalkontoret - för att få företräda förbundet lokalt. Ni har nu rättigheter och skyldigheter gentemot lagen om facklig företrädare och kollektivavtalet AFF/LAFF 76. Det innebär bland annat rätt till ledighet för fackligt uppdrag och facklig utbildning. Genom att styrelsen är anmäld till arbetsgivaren får styrelsen en formell partsställning gentemot arbetsgivaren vilket betyder att arbetsgivaren måste kalla lokalföreningens företrädare till förhandling och samverkan innan beslut fattas om förändringar i verksamheten. Detta sköts vanligen genom samverkan.

Nu lever föreningen! Fortsätt orka tillsammans genom att fråga mycket och nätverka med andra föreningar i regionen. Föreningsutvecklaren bjuder varje termin in till regionala nätverksträffar där ni får handledning och möjlighet till erfarenhetsutbyte med lokalföreningsföreträdare i era grannkommuner och regionen.

Ni har kompetensen, rättigheterna och stöd från förbundskansliet i form av föreningsutvecklare, ombudsman, assistent, organisationssekreterare och Rådgivningen.

 • De lokala förhållandena och medlemmarnas önskemål är naturligtvis grunden för vad ni i föreningen ska arbeta med. Vidare reglerar en mängd lagar och avtal förhållandet mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen och ger förutsättningarna för det lokalfackliga arbetet. Det är genom lokalföreningen och dess fackliga företrädare (styrelsen och övriga fackliga ombud) som allt inflytande på förändringar i verksamheten, allt arbetsmiljöarbete och den lokala löneöversynsprocessen (lönerna sätts) sköts. Detta kan inte skötas av någon centralt anställd ombudsman.

  Föreningens grundläggande uppgifter framgår även av §17 i förbundsstadgarna. Mer får ni lära er på kommande grundkurs. Medan ni väntar på att komma med på baskurs kan ni med fördel gå igenom sidan Ny som förtroendevald – börja här.

  De förtroendevaldas och SSR-föreningens uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen. De viktigaste uppgifterna omfattar bland annat:

  • Att löneförhandla och tydliggöra akademikernas värde hos kommunen / regionen
  • Att samverka/MBL-förhandla vid verksamhetsförändringar, chefstillsättningar och personalnedskärningar
  • Att bevaka och lyfta fram akademikers arbetsmiljö
  • Att förhandla om lokala avtal som rör bland annat kompetensutveckling, arbetstider, arbetsmiljö och resevillkor – efter kontakt med kansliet
  • Att ge stöd och råd till enskilda medlemmar
  • Att rekrytera nya medlemmar
 • Styrelsen företräder alla medlemmar i SSR-föreningen, leder föreningens arbete samt är part i lokala förhandlingar och samverkan med arbetsgivaren. Det som parterna (arbetsgivaren och facket) träffat kollektivavtal om är också de sakområden som fackliga förtroendevalda har att bevaka och påverka på medlemmarnas uppdrag. Det kan till exempel gälla insyn och påverkan på verksamheten och på arbetsförhållanden, arbetstider, kompetensutvecklingsinsatser eller löner. Det kan innebära att bevaka och föra fram allmänna synpunkter om medlemmars arbetsvillkor, exempelvis arbetsorganisation, arbetsbelastning, bristande jämställdhet eller kränkande behandling av något slag.

  Det är viktigt att komma ihåg att inga avtal eller överenskommelser bör göras innan ni haft kontakt med en ombudsman eller ett regionombud.

  Styrelsen har också ett uppdrag gentemot medlemmarna – att leda föreningens verksamhet genom att:

  • Arbeta för förbundets ändamål och med de arbetsuppgifter som formuleras i stadgan, värdegrunden och de etiska riktlinjerna för fackligt förtroendevalda.
  • Planera verksamheten och leda verksamheten i föreningen på ett synligt sätt och kommunicera med alla medlemmar – vårda och värva.
  • Skriva en verksamhetsberättelse till årsmötet.
  • Handha ekonomiska bidrag till föreningens verksamhet, exempelvis ansöka om pengar till medlemsaktiviteterna.
 • Ordförande: Ordförandens roll är att leda styrelsen, vara sammankallande till möten och hen har enligt praxis huvudansvaret för styrelsens arbete. Traditionellt sett är ordförande den som är ledare för styrelsen och styrelsens arbete. 

  Samverkansombud/MBL-förhandlare: Ett av de viktigaste uppdragen i en lokalförening. Samverkansombudet sitter som ansvarig att bevaka arbetsmiljöfrågorna och sköta det lokala mbl-förhandlingsarbetet i samverkansgrupp tillsammans med arbetsgivaren. Här ska arbetsgivarens förslag granskas, ifrågasättas och medlemmarnas syn på verksamheten tillvaratas. Ett samverkansombud kan gärna tillika vara skyddsombud. Alla som har samverkansuppdrag kan förstås inte sitta i styrelsen men de ska vara utsedda och anmälda av styrelsen till arbetsgivaren och förbundet för att få verka.

  Styrelsen ska regelbundet samla alla samverkansombud till möte för att samordna det lokalfackliga arbetet. 

  Ledamot: Ledamöterna deltar i styrelsearbetet och kan ha olika områden att bevaka, exempelvis att ansvara förvärvning av nya medlemmar, att beställa material eller driva jämställdhetsfrågor – ni bestämmer. Ledamot kan även ha uppdrag som samverkansombud eller ingå i lönedelegationen.

  Medlemsansvarig: Ledamoten är ansvarig för att arrangera medlemsaktiviteter och hålla ordning på medlemslistor, utskick och att det finns aktuellt rekryteringsmaterial tillgängligt.

  Kassör: Denne ansöker om föreningsbidrag till medlemsaktiviteter via formuläret på hemsidan. Kassören ska regelbundet redovisa utläggen till kansliet.

  Sekreterare: Sekreteraren för protokoll vid möten och ser till att alla ledamöter är anmälda hos arbetsgivaren och hos förbundskansliet.

  Lönedelegation: En lönedelegation utses varje år inför lönerevisionen och har till uppgift att föra medlemmarnas talan. En person är lokal löneförhandlare med fullmakt att företräda förbundet.

  Arbetsplatsombud: Om föreningen verkar på en stor arbetsplats eller om verksamheten är utspridd på olika byggnader, kan det vara bra att utse arbetsplatsombud på olika enheter som i egenskap av kontaktperson till styrelsen rapporterar vad medlemmarna tycker till styrelsen. Dessa är också lokala förtroendevalda men har inte i uppgift att samverka/förhandla (i så fall är de samverkansombud) och ska anmälas till arbetsgivaren och till förbundskansliet för att till exempel får rätt till ledighet för utbildningar på arbetstid.

 • En av de viktigaste uppgifterna för föreningen är att sköta den lokala lönebildningsprocessen och företräda förbundet vid de årliga löneöversynerna. De ni utser till lönedelegation får först gå en löneavtalsutbildning och därefter får de en fullmakt att företräda förbundet lokalt i löneöversyn. 

 • Vi ska förstås sträva efter att ha samverkansombud representerade i alla de samverkansgrupper där föreningen har medlemmar, så att deras intressen kan tillvaratas. Det optimala är att dessa samverkansombud arbetar inom den verksamhet eller förvaltning som samverkansgruppen är knuten till.

  Det är lokalföreningen och styrelsen som godkänner samverkansombud(och skyddsombud) och anmäler dessa som fackliga företrädare till förbundet och arbetsgivaren. Ingen kan uppträda som samverkansombud det vill säga facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR utan att vara valda och utsedda korrekt. 

  Det framgår av ert lokala samverkansavtal hur många och på vilket sätt förbundet representerar i samverkansgrupp. 

 • I uppdraget som facklig företrädare och styrelsemedlem ingår att vara en representant för alla medlemmarna och att sprida information om förbundet och lokalföreningens arbete för att värva fler. Om det fackliga arbetet görs synligt blir också fler medlemmar engagerade och kan stödja styrelsens arbete.

  Det finns rekryteringsmaterial att beställa till lokalföreningen för att värva nya medlemmar och information om de olika förmåner som ingår i medlemskapet. Det enklaste är dock att ladda ner värvappen Tillsammans växer vi

  Här finns stöd och material för att sprida information.

  Om styrelsen vill anordna aktiviteter för medlemmarna finns möjlighet att få medlemsaktivitetsbidrag. Ni kan läsa mer om detta i guiden Anordna aktiviteter. Ansökan gör ni också på hemsidan via formuläret. Det går finfint att emellanåt även bjuda in kollegor som ännu inte är medlemmar i Akademikerförbundet SSR!

 • Lokalföreningen förmedlar information mellan förbundet och medlemmarna vid arbetsplatsen och utgör forum för diskussion av gemensamma frågor. För att vara trovärdiga företrädare för medlemmarna behöver ni ha god kännedom om deras uppfattning i viktiga frågor. Skapa regelbundna mötesplatser för er med fackligt uppdrag och medlemmarna exempelvis genom lunchträffar eller frukostmöten. Använd gärna den information ni får i nyhetsbrevet och skapa egna sådana. 

  Att ge medlemmarna i föreningen information om vad som sker på arbetsplatsen är en av de viktigaste uppgifterna. Här hittar du tips och idéer om medlemskommunikation och möten.

 • Det mesta av vikt kring löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor som till exempel arbetstider eller arbetsbelastning bestäms i allt väsentligt lokalt i kommunen/regionen, efter samverkan och förhandlingar med er i den lokala föreningen. 

  Arbetsgivarens frihet att ensidigt fatta beslut begränsas av lagstiftningen i MBL och de lokala samverkansavtal som Akademikerförbundet SSR träffar, vilket skapar möjligheter till påverkan. Även den individuella löneutvecklingen är enligt avtalen beroende av resultatet av den lokala lönebildningsprocessen inför lönerevisionen mellan arbetsgivaren och den lokala SSR-föreningen.

  Ta därför chansen till ett intressant och utvecklande uppdrag som lokalt förtroendevald!

 • Som nyvald facklig företrädare kan det kännas som det är mycket en ska kunna. Det är viktigt att ni tillsammans har en lagom ambitionsnivå och söker stöd och hjälp när ni behöver. Då kommer ni lära er tillsammans och fortsätta känna engagemang.

  Gå facklig grundkurs, var med på regionala nätverksträffar, läs och dela nyhetsbreven du får och fortsätt fråga och utnyttja de många resurser som finns till er hjälp så blir uppdraget som förtroendevald både intressant och utvecklande.

 • Om förutsättningar saknas för att bilda en lokalförening, till exempel på grund av för litet medlemsantal, kan i stället en eller flera kontaktpersoner/postmottagare utses. Kontaktpersonens uppgift är att svara för kontakten mellan förbundet och medlemmarna, till exempel inför löneförhandlingar och vid organisationsförändringar på arbetsplatsen. Kontaktpersonerna ska också sprida information från förbundet och hjälpa till att rekrytera nya medlemmar. Ökar antalet medlemmar finns underlag för att bilda lokalförening!

  Föreningsutvecklaren stöttar i bildandet av lokalförening.

 • För att du på bästa sätt ska kunna agera i rollen som lokalföreningens företrädare är det angeläget att du är rätt utbildad.

  Handledning och erfarenhetsutbyte får ni på de regionala nätverksträffarna som ges en gång per termin. Ombudsmännen erbjuder även handledning via Skypemöten. Den första grundläggande arbetsmiljöutbildningen för samverkans- och skyddsombud ska arbetsgivaren tillhandahålla. Förbundet erbjuder kontinuerligt grund- och fortsättningskurser för fackliga företrädare. Registrerade fackliga företrädare får inbjudan till kommande fackliga utbildningar, och på kalendariet på hemsidan ser ni också när och var utbildningarna ges. Läs mer om kompetensutveckling för fackliga förtroendemän här.

 • Genom att åta dig ett uppdrag som lokalfacklig företrädare för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar på din arbetsplats får du:

  • En fördjupad insyn i arbetsgivarens verksamhet med möjlighet att påverka lön, anställningsvillkor, arbetsmiljö och organisation
  • Breddade kunskaper om kommunen/regionens verksamhet och nya kontakter, vilket ofta kan vara till nytta för den fortsatta karriären. Det är inte ovanligt att Akademikerförbundet SSR:s lokala förtroendemän efter det fackliga uppdraget går vidare till chefspositioner.
 • Kom ihåg att ni inte är ensamma!

  Er föreningsutvecklare hjälper er gärna processen starta föreningen. Ni kan också kontakta organisationssekreterare Mona Anderson, mona.anderson@akademssr.se, 08-617 44 80 eller vända er till Rådgivningen, 08-617 44 00.

 • Årsmöte SSR Karlshamn 2008-04-18

  Årsmötet öppnas av Claudia H. Valberedningen lägger förslag till styrelse:

  Ordförande Claudia H J

  Viceordförande Lina S

  Sekreterare Åsa K

  Kassör Helene L

  Ledamöter Eva G, Cindy O, Lasse H

  Skyddsombud SSR Gudrun H

  Närvarande medlemmar accepterar enhälligt valberedningens förslag.

  Fråga uppkommer huruvida det valda skyddsombudet har ansvar för hela Omsorgsförvaltningen. SKTF har för närvarande två skyddsombud varav ett har ansvar för socialtjänstens öppenvård i Fridhem. Beslutas att avvakta med frågan till ett senare skede.

  Medlemmarna beslutar att anmäla till SSR att det nu finns en aktiv SSR-förening i Karlshamns kommun med vald styrelse samt att skicka protokollet för dagens årsmöte.

  Medlemmarna diskuterar vilka möjligheter det finns att ha facklig tid under arbetsdagen. Ordförande kommer att ta upp frågan med personalchef Tomas A. Om möjligheten finns kommer styrelsen att träffas torsdagar, en gång per månad, klockan 8.30-9.30 i sammanträdesrummet på IFO. Sekreteraren skickar tid och plats via mejl.

  Förslag till vilka frågor som SSR Karlshamn ska driva. Följande förslag ges av medlemmarna: Fortbildning/kompetensutveckling

  Lönefrågor; lönekartläggning män-kvinnor, livslönekurvor, facklig grundutbildning

  Medlemmarna diskuterar huruvida det finns anställda som är oorganiserade och som skulle kunna vara möjliga medlemmar i SSR. Vidare diskuteras att det är viktigt att SSR blir mer synligt och hur styrelsen kan arbeta för att väcka intresse för fackliga frågor hos medlemmarna. Bland annat kan styrelsen via Kanalen få ut information om att SSR nu är aktiva i Karlshamn, egen hemsida (Karlshamns kommun) samt anordna trevliga aktiviteter för medlemmar i SSR Karlshamn.

  Ordförande Claudia H J avslutar årsmötet.

  Vid protokollet:                                                  Justeras:

  ........................................................                 ........................................................

  Åsa K                                                               Camilla