Förtroendevald i statlig sektor

Du har fått ett förtroendet att driva viktiga frågor och förhandla för dina kollegors räkning. Uppdraget som facklig representant är både brett, utmanande och intressant.

Glad äldre medarbetare öppnar dörren in till sitt kontorsrum.

Inom statlig sektor samarbetar vi i Akademikerförbundet SSR med övriga Saco-förbund. Det betyder att du som förtroendevald inte bara företräder våra medlemmar utan alla Saco-förbundens medlemmar på din arbetsplats.

Saco-S kallas samarbetsorganisationen för akademikerförbunden på det statliga området. Saco-S-föreningar finns på alla statliga myndigheter utom de allra minsta.

Saco-S hemsida hittar du all info om Saco-S-samarbetet och din roll som facklig företrädare i statlig sektor.

Det har inkommit en del frågor om det är möjligt, med hänsyn till coronaviruset, att senarelägga ordinarie årsmöten i Saco-S-förening. Läs mer här.

 • Som facklig företrädare har du ett förtroende från medlemmarna i Saco-S-föreningen på din arbetsplats att formulera och driva frågor som de tycker är viktiga. Du kan också komma att direkt förhandla för medlemmarnas räkning. Saco-förbunden har egen partsställning i statlig sektor, vilket ger dig som facklig företrädare rätt att samverka och förhandla om verksamhetsförändringar, löner och andra villkor.

  Partsställningen får vi tack vare kollektivavtal med Arbetsgivarverket, den arbetsgivarorganisation som företräder alla statliga myndigheter och verk inklusive länsstyrelserna samt riksdags- och regeringskanslierna. Här är några exempel på uppgifter som kan ingå i ditt uppdrag:

  • Att löneförhandla och tydliggöra medlemmarnas värde i organisationen.
  • Att förhandla vid organisationsförändringar, chefstillsättningar och personalnedskärningar.
  • Att representera medlemmarnas intressen i olika arbets- och styrgrupper.
  • Att ge stöd och råd till enskilda medlemmar i förhandlingar och annat.
  • Att rekrytera nya medlemmar.
  • Att vara den förmedlande länken mellan medlemmarna och förbundet.
  • Att vara en naturlig samtalspartner för arbetsgivaren.
 • Du som har ett styrelseuppdrag i en Saco-S-förening ska företräda alla medlemmar som är anställda vid myndigheten, inte bara de som tillhör Akademikerförbundet SSR. Andra uppdrag, till exempel att vara arbetsplatsombud, kan vara begränsade till en viss del av myndighetens verksamhet. I en stor myndighet med verksamhet spridd över flera olika arbetsplatser har föreningen en viktig uppgift i att se till att alla har arbetsplats- och skyddsombud med uppdrag att företräda medlemmarna lokalt.

 • Uppgifterna, formerna och arbetet i en lokal arbetsplatsförening är inte statiska. Det finns många olika framgångsrika arbetssätt. Viktigast är många medlemmars delaktighet och att man arbetar med det som medlemmarna tycker är viktigast. Det finns däremot några grundläggande saker som gäller för alla föreningar:

  • Medlemmarna väljer ordförande och styrelse.
  • Styrelsen kallar föreningens medlemmar till regelbundna föreningsmöten, till exempel årsmöten.
  • Föreningen har en stadga som reglerar dess ändamål, hur styrelsen ska se ut och när årsmöten ska hållas (se normalstadgan för Saco-S-föreningar).
 • Vid några få myndigheter, företrädesvis små, finns tyvärr inga Saco-S-föreningar. Om du är anställd vid en sådan myndighet och vill starta en förening rekommenderar vi att du läser handboken Bilda lokalförening.

 • Du som har ett fackligt uppdrag omfattas av Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, eller Förtroendemannalagen som den också kallas. Kortfattat innebär reglerna att du som fackligt förtroendevald har rätt att använda skälig tid av betald arbetstid för att utföra dina fackliga uppdrag. Du har också rätt att få övertidsersättning om du inte hinner utföra uppgifterna på ordinarie arbetstid.

 • Som förtroendevald och skyddsombud har du en nyckelroll, men du står inte ensam. Vi finns alltid där för att ge dig stöd och kunskap för att du ska kunna känna dig trygg i ditt uppdrag. Ring din Saco-S-förenings kontaktförbund eller Rådgivningen när du känner dig i behov av stöd. För att stärka dig ytterligare i din roll erbjuder vi även fackliga utbildningar på olika nivåer. Oftast har du rätt till tjänstledighet utan löneavdrag för att gå våra utbildningar. Mer matnyttiga råd hittar du i Saco-S broschyrer som du beställer eller laddar hem på deras webb.

 • Som fackligt förtroendevald företräder du våra medlemmar i såväl kollektiva som individuella förhandlingar. Kollektiva förhandlingar berör många arbetstagare, exempelvis samverkan och inflytande i viktigare verksamhetsförändringar, budgetfrågor, arbetsmiljö eller jämställdhet. Individuella förhandlingar berör en enskild medlems anställningsvillkor.

  Som lokalfacklig företrädare ska du inte teckna kollektivavtal, förhandla turordning eller inleda rättstvist om brott mot lag eller avtal. I de fallen ska du kontakta förbundet central via din ombudsman eller Rådgivningen.

  En viktig, årligen återkommande, förhandlingsuppgift är lönerevisionen. För att förhandla medlemmarnas löner krävs att du har en fullmakt från förbundet. Den får du om du gått en särskild löneförhandlarutbildning hos oss.

 • I det lokala fackliga arbetet ingår att bevaka medlemmarnas arbetsmiljö. För att göra det på bästa sätt behöver ni i föreningen utse skyddsombud som arbetsgivaren har en skyldighet att samverka med. Skyddsombudet har särskilda rättigheter att agera i arbetsmiljöfrågor. Bara skyddsombud utsedda av akademiker kan akademikers arbetssituation så överlåt inte den viktiga skyddsombudsrollen till andra förbund! Vill du veta mer hur ni kan arbeta som skyddsombud och fackliga företrädare med arbetsmiljöfrågorna inom ramen för samverkan – anmäl dig till utbildningen "Det gränslösa arbetet".

 • Att utöva samverkan med arbetsgivaren är grundläggande för ett gott och långsiktigt samarbete, och ger dig möjlighet att påverka redan på ett tidigt stadium. Samverkan ger medlemmarna inflytande och de fackliga organisationerna möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocesserna. Ett syfte med samverkan är att koppla ihop arbetet med verksamhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor. Inom kommuner och landsting finns ett centralt ramavtal för hur samverkan ska se ut. 

 • Saco-förbunden har sinsemellan delat upp ansvaret för att ge stöd till lokalföreningarna vid de olika myndigheterna. För Akademikerförbundet SSR gäller att vi är kontaktförbund gentemot följande myndigheter:

  • Arbetsförmedlingen
  • Arbetsgivarverket
  • Arbetsmarknadsdepartementet
  • IVO, Inspektionen för vård och omsorg
  • Kriminalvården
  • Myndigheten för vårdanalys
  • Nordens välfärdscenter
  • Nämnden för statligt stöd till trossamfund
  • SIS, Statens institutionsstyrelse
  • Stiftelsen Allmänna barnhuset

  Kontaktförbundets uppgift är att bland annat att bistå dig som lokal förtroendevald med rådgivning, allmän service och förhandlingshjälp, samt att utbilda lokala förtroendevalda. Förbundet förhandlar också för Saco-S vid centrala samverkansförhandlingar eller medbestämmandeförhandlingar och bevakar att alla medlemmar i Saco-S-förbunden får en likvärdig behandling oavsett förbundstillhörighet. Dessutom driver kontaktförbundet Saco-S och Sacofederationens fackliga politik.

  Du som är SSR-medlem och fackligt förtroendevald i Saco-S-föreningen vid en myndighet där Akademikerförbundet SSR inte är kontaktförbund ska vända dig till det Saco-förbund som är kontaktförbund för att få stöd i din roll som förtroendevald. En komplett förteckning över myndigheter och kontaktförbund hittar du i Saco-S arbetstagarnyckel.