Behöver du vara ledig?

Har du just fått barn, vill du starta eget eller funderar du på studier? Det finns många anledningar till att du måste vara borta frånvarande eller ledig från jobbet – facket listar de vanligaste.

Ung mamma med skrattande bebis på axlarna.

När du är borta från ditt arbete behöver du ha en giltig frånvaroorsak. Förutom sjukfrånvaro kan en giltig orsak vara olika sorters tjänstledighet. Du kan läsa mer om tjänstledighet för att prova annat arbete, föräldraledighet, studieledighet, sjukfrånvaro och övriga ledigheter under rubrikerna längre ner på sidan. Semester kan du läsa mer om under avsnittet semester.

Tjänstledighet för att prova annat arbete

Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledighet för att inneha anställning hos en annan arbetsgivare. Med andra ord är det upp till arbetsgivaren om du ska kunna få sådan ledighet. Det finns två undantag från denna regel.

Om du är statligt anställd och har fått tidsbegränsad anställning vid annan statlig myndighet har du rätt till tjänstledigt i upp till två år. Detta regleras i Villkorsavtalet-T. Om du vill utnyttja din rätt att vara tjänstledig måste du underätta arbetsgivaren om detta minst lika lång tid i förväg som motsvarar din uppsägningstid, dock högst två månader. Om du vill avbryta ledigheten ska du informera din ordinarie arbetsgivare det senast två månader innan du vill gå tillbaka till din ursprungliga anställning.

En arbetstagare som är under rehabilitering har rätt till sex månaders tjänstledighet för att prova annat arbete. Detta regleras i Lagen om ledighet för att på grund av sjukdom prova på annat arbete. För att ha rätt till denna tjänstledighet behöver du ha varit sjukskriven i minst 90 dagar. Tjänstledigheten kan tillsammans med sjukledigheten vara i högst ett år. Om du vill utnyttja denna rätt ska du anmäla det till din arbetsgivare senast två veckor i förväg. Om du vill avbryta ledigheten och återgå till din ordinarie anställning ska du snarast möjligt anmäla det till din arbetsgivare. Om ledigheten varit avsedd att pågå mer än en månad har din arbetsgivare rätt att skjuta på återgången i högst en månad.

Sjukfrånvaro

Sjukdom är en giltig frånvaroorsak. Hur ersättningen ser ut under sjukdomstiden och vilka krav som ställs på dig varierar. Mer information kring sjuklön och sjukpenning hittar du under avsnittet om Sjukdom.

Det är viktigt att du redan första dagen anmäler till din arbetsgivare att du är hemma för sjukdom så att det inte betraktas som olovlig frånvaro. Senast från och med åttonde dagen i sjukperioden måste du styrka din nedsättning av arbetsförmågan med ett läkarintyg.

Sjukfrånvaro är semesterlönegrundande om frånvaron under det år då du tjänar in semester inte är mer än 180 dagar.

Trängande familjeskäl

Som anställd har du enligt lag rätt till ledighet från din anställning av trängande familjeskäl. Det gäller i samband med sjukdom eller olycksfall som gör din omedelbara närvaro absolut nödvändig. I flera kollektivavtal finns bestämmelser som även ger dig rätt till bibehållen lön under en begränsad tid för denna ledighetsform.

Läkarbesök och dylikt

Din rätt till detta regleras inte i lag utan bestäms genom kollektivavtal eller lokala policys hos din arbetsgivare. Kolla i ditt kollektivavtal eller vänd dig till din arbetsgivare för information om hur det ser ut på din arbetsplats. Ofta reglerar kollektivavalet ett eller ett par läkarbesök på arbetstid per år med rätt till bibehållen lön.

Klämdagar och halvdagar i samband med helgdagar

Detta regleras inte i lag utan bestäms genom kollektivavtal eller lokala policys hos din arbetsgivare. Här får du vända dig till din arbetsgivare och kolla hur det har bestämts just där du arbetar.