Etik för personalvetare

kompass

Ett etiskt förhållningssätt är av största vikt i allt personalarbete. Vår etik för personalvetare hjälper dig navigera utmanande situationer på jobbet.

Det är nödvändigt med etisk reflektion och insikten om detta har ökat under de senaste decennierna. Därför har Akademikerförbundet SSR tagit fram en etisk kod för personalarbete. Den går igenom identitets- och rollfrågor för personalvetare och grundfrågor inom etiken. Den första HR-etiken antogs av förbundets styrelse 2005. En grundligt omarbetad version med ett utbyggt teoriavsnitt antogs 2015.

Värden och normer

Inom allt fler yrkesområden har man insett vikten av medvetenhet om vilka etiska problem man kan ställas inför och vilka etiska värden och normer som bör vara vägledande för arbetet. Detta är en förutsättning för att utveckla en professionell identitet. En etisk kod har en vägledande roll och är på det sättet även en påminnelse om att en yrkesutövare också företräder en profession.

HR-arbetet har stor betydelse för vitaliteten och välbefinnandet på en arbetsplats. Yrkesarbetet har kommit att få en allt större existentiell mening och betydelse för vår personliga identitet. Det innebär att HR-arbetet inte bara berör människors arbetsförhållanden, det påverkar i hög grad deras liv och identitet.

Medveten om sin makt

HR-arbetet har inslag av maktutövning. Det är viktigt att vara medveten om denna maktställning och att använda den på ett ansvarsfullt sätt. I HR-arbetet ställs man inför svåra avgöranden som kan bestå av avvägningar mellan olika krav och intressen eller bedömningar av olika konsekvenser. Det kräver en etisk medvetenhet och en förmåga att göra etiska ställningstaganden som är välgrundade och kan redovisas öppet.

Detta dokument är alltså en etisk kod – innehållande etiska reflektioner och riktlinjer – för personalvetarnas arbete. Avsikten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i HR-arbetet.

En etisk kod har i huvudsak en generell karaktär och får en mer konkret innebörd när den, genom reflektion och samtal, relateras till direkta problemsituationer och vägval.

Läs även

Brottas du med ett etiskt dilemma – fråga Etikrådet!

Akademikerförbundet SSR:s Etikråd kan ge vägledning i yrkesetiska dilemman och frågeställningar.

Läs mer

Etiska frågor på chefsnivå

Att arbeta med etik och värderingsfrågor är viktigt för chefer på alla nivåer. Det ger inte bara en värdegrund att stå på när verksamheten ställs inför svåra situationer, utan skapar även bättre förutsättningar att hantera och förebygga kriser.

Läs mer

Råd och stöd i jobbet

Behöver du hjälp med att se över ditt anställningsavtal, stöd inför lönesamtalet eller hjälp med arvoden? Vi erbjuder personlig rådgivning av fackliga ombudsmän eller chefsförhandlare.

Läs mer

Sveriges professionförbund för personalvetare

Personalvetarna är nyckelpersoner inom varje organisation. Vi är professions- och fackförbundet för dig som är utbildad personalvetare eller som arbetar inom HR-området men har en annan samhällsvetenskaplig examen. Vi jobbar för att stärka både yrkesroll och villkor för HR-medarbetare runt om i Sverige.

Läs mer