Etik för personalvetare

Ett etiskt förhållningssätt är av största vikt i allt personalarbete. Vår etik för personalvetare hjälper dig navigera utmanande situationer på jobbet.

kompass

Det är nödvändigt med etisk reflektion och insikten om detta har ökat under de senaste decennierna. Därför har Akademikerförbundet SSR tagit fram en etisk kod för personalarbete. Den går igenom identitets- och rollfrågor för personalvetare och grundfrågor inom etiken. Den första HR-etiken antogs av förbundets styrelse 2005. En grundligt omarbetad version med ett utbyggt teoriavsnitt antogs 2015.

Värden och normer

Inom allt fler yrkesområden har man insett vikten av medvetenhet om vilka etiska problem man kan ställas inför och vilka etiska värden och normer som bör vara vägledande för arbetet. Detta är en förutsättning för att utveckla en professionell identitet. En etisk kod har en vägledande roll och är på det sättet även en påminnelse om att en yrkesutövare också företräder en profession.

HR-arbetet har stor betydelse för vitaliteten och välbefinnandet på en arbetsplats. Yrkesarbetet har kommit att få en allt större existentiell mening och betydelse för vår personliga identitet. Det innebär att HR-arbetet inte bara berör människors arbetsförhållanden, det påverkar i hög grad deras liv och identitet.

Medveten om sin makt

HR-arbetet har inslag av maktutövning. Det är viktigt att vara medveten om denna maktställning och att använda den på ett ansvarsfullt sätt. I HR-arbetet ställs man inför svåra avgöranden som kan bestå av avvägningar mellan olika krav och intressen eller bedömningar av olika konsekvenser. Det kräver en etisk medvetenhet och en förmåga att göra etiska ställningstaganden som är välgrundade och kan redovisas öppet.

Detta dokument är alltså en etisk kod – innehållande etiska reflektioner och riktlinjer – för personalvetarnas arbete. Avsikten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i HR-arbetet.

En etisk kod har i huvudsak en generell karaktär och får en mer konkret innebörd när den, genom reflektion och samtal, relateras till direkta problemsituationer och vägval.