Bättre villkor ur ett helhetsperpektiv

LSS-handläggare är nyckelpersoner för att många funktionshindrade ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Men för att kunna göra ett bra arbete krävs också bra arbetsvillkor.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. Den som utreder, bedömer och ofta också beslutar om insatser är LSS-handläggarna. Om personer med funktionsnedsättningar ska få behov och rättigheter tillgodosedda måste handläggarna ha arbetsvillkor som gör det möjligt för dem att utföra arbetet på ett professionellt sätt.

Akademikerförbundet SSR arbetar för bättre villkor för LSS-handläggarna ur ett helhetsperspektiv. Vi gör undersökningar om handläggarnas arbetsvillkor och om deras syn på hur lagen tillämpas. Förbundet har ett nära och kontinuerligt samarbete med organisationer inom handikapprörelsen. Vi presenterar fakta och driver opinion för att få till förbättringar.

Brister i tillämpning

Till exempel har vi tillsammans med Föreningen för barn och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) och med Synskadades riksförbund (SRF) drivit frågor om brister i lagens tillämpning och om att LSS-handläggarna måste ha förutsättningar ett att utreda, bedöma och fatta beslut på professionell grund.

Tillsammans med HSO har vi tagit fram en forskningsrapport ”LSS – målsättningen som försvann” som visar att lokala riktlinjer som handläggarna tvingas följa inte alltid är i linje med lagens intentioner.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Läs även

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer

Med fokus på helheten gammal

Som socionom möter du ofta människor som befinner sig i svåra situationer i livet. I ditt jobb tar du hänsyn till personers hela livssituation.

Läs mer