Enig riksdag har röstat för legitimation

Vägen till legitimation för kuratorer har varit lång, men nu är vi i mål. Här nedan kan du läsa vad som har hänt de senaste åren i frågan. Du hittar även alla relevanta dokument i sakfrågan.

Vem kan bli legitimerad hälso- och sjukvårdskurator?

Legitimationen för hälso- och sjukvårdens kuratorer infördes den 1 juli 2019. Under en övergångsperiod kan alla som har en socionomexamen eller annan relevant examen och har arbetat i minst fem år som hälso- och sjukvårdskurator ansöka och bli beviljade legitimation. För dem som har en relevant vidareutbildning tex grundläggande psykoterapiutbildning eller en magisterexamen räcker det med två års arbetslivserfarenhet. De här övergångsreglerna gäller i fem år. Föräldraledighet och längre sjukskrivningar räknas inte som arbetstid. Du som uppfyller övergångsreglerna behöver inte arbeta som kurator inom hälso- och sjukvården när du skickar in din ansökan.

För dem som inte har någon arbetslivserfarenhet som hälso- och sjukvårdskurator krävs den nya legitimationsgrundande hälso- och sjukvårdskuratorsexamen för att kunna få legitimation. 

Har du ytterligare frågor kan du maila förbundets sakkunniga josefine.johansson@akademssr.se

2019

1 juli Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer införs.

14 juni Socialstyrelsen öppnar sin hemsida för digital ansökan om legitimation

15 mars: Sista dag för lärosäten att ansöka om examensrätt hos UKÄ för hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Göteborgs universitet och Lunds universitet har ansökt. Flera andra lärosäten avser att skicka in sina ansökningar i höst.

31 mars: Senast detta datum ska Socialstyrelsen redovisa till Socialdepartementet hur man förbereder sin verksamhet för att kunna pröva och besluta om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer.

1 april Universitet- och högskolerådets nya föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina börjar gälla. Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen översätts till Degree of master of Science in Healthcare Counselling.

Juni: I mitten av månaden öppnar Socialstyrelsen för ansökningar om hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation via e-tjänst eller brev. Till ansökan bifogas examensbevis och arbetsgivarintyg.

1 juli: Första legitimationen kan utfärdas av Socialstyrelsen med stöd av övergångsbestämmelser. Normalt är handläggningstiden två veckor.

Oktober: Universitetskanslersämbetet lämnar besked om vilka lärosäten som fått examensrätt för hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

2018

1 februari: Regeringen beslutade om en lagrådsremiss till lagrådet. I lagrådsremissen aviserades ett senareläggande av ikraftträdande med 6 månader till 1 juli 2019.

13 februari svarade lagrådet.

1 mars: Propositionen beslutades av regeringen och gick då till riksdagen.

17 april: Socialutskottet beräknas inleda behandling av propositionen och slutjustera sitt betänkande 15 maj.

4 maj: På förbundets kongress anordnade vi en legitimationskavalkad där vi tackade de politiker som de senaste åren har varit avgörande för att en legitimation skulle bli verklighet. De hyllade var Göran Hägglund, fd socialminister, Karin Johansson, fd statssekretarere (S-dep), Monica Norrman (fd utredare Socialstyrelsen, Cecilia Widegren (riksdagsledamot), Thomas Strand (riksdagsledamot), Karin Röding (GD UHR, tidigare statssekreterare U-dep), Agneta Karlsson. statssekreterare (s-dep) och Annika Strandhäll, socialminister. Bilder från diplomutdelande hittar du här ovan.

14 maj var det remisstopp på förslaget till ändring i högskoleförordningens bilaga 2 rörande ny yrkesexamen. Vårt remissvar hittar du här.

30 maj: Betänkandet från Socialutskottet (2017/18:SoU28) trycklovas.

4 juni: Riksdagen debatterade frågan i plenum.

7 juni: Ett enigt riksdagsbeslut fattades. Förbundet livesände från Riksgatan när beslutet fattades.

14 juni: På regeringssammanträdet fattade regeringen beslut om en ändring i Högskoleförordningens bilaga 2 där den nya yrkesexamensbeskrivningen för "Hälso- och sjukvårdskurator" införs från och med 1 augusti. 

30 augusti beslutade regeringen om att ge ett uppdrag till Socialstyrelsen att för 1 miljoner kronor förbereda sin verksamhet för införandet av legitimation. Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2019. Uppdraget gavs i form av en ändring i Socialstyrelsens regleringsbrev. Där kommer detaljer rörande införandet av legitimation att utredas och beslutas.

7 september var sista dag att föranmäla till UKÄ om lärosätena avser att under hösten 2018 ansöka om examen för hälso- och sjukvårdskurator. Åtta ansökningar inkom. De är från: Jönköping university, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, SAPU - Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling, Svenska institutet för Kognitiv Psykoterapi och tre stockholmslärosäten i samverkan (Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholms universitet och Södertörns högskola). UKÄ uppger att arbetet med att bedöma vilka som ska ha rätt till att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen tar sex till nio månader. Första kursstart kan bli tidigast 1 september 2019.

2017

28 februari kom UKÄ med sitt förslag hur den yrkesexamen ska se ut som leder till legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. UKÄs förslag kommer att gå ut på remiss. Sedan är det ett antal regerings-, riksdags- och myndighetsbeslut som behöver tas för att en legitimation ska bli verklighet.

9 mars beslutade regeringen att ge uppdrag till Socialstyrelsen att se över övergångsreglerna vid införande av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården (punkt 20). Det uppdraget formulerades i en ändring av Socialstyrelsens regleringsbrev och uppdraget ska redovisas till regeringen senast 15 maj 2017.

4 maj skickade regeringen ut UKÄs utredning på remiss. 89 remissinstanser får den direkt varav Akademikerförbundet SSR är en.  Sista remissdatum är 6 september 2017.

30 augusti presenterade regeringen i ett pressmeddelande att den föreslår införandet av en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården från och med 1 januari 2019. Legitimationen ska baseras på den nya yrkesexamen på 60 högskolepoäng som också föreslås införas. Dock ska övergångsregler finnas för verksamma kuratorer inom hälso- och sjukvården. Departementspromemorian, där förslaget presenteras, går nu på remiss med remisstopp 29 november 2017. Vill du se vilka som är remissinstanser hittar du dem här. Förbundets remissvar finns här.

2016

10 mars beslutade regeringen om ett uppdrag till UKÄ för att införa en yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Läs mer på regeringens hemsida och i förbundets pressmeddelande.

2015

21 september la regeringen sin Budgetproposition för 2016. Där fanns tydliga texter med om att man "skyndsamt ska påbörja" ett arbete för legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården som senast ska redovisas i Budgetpropositionen för 2017.

3 juni beslutade riksdagen enhälligt att göra ett tillkännagivande till regeringen att man så snart som möjligt ska avisera ett förslag om införande av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Kampanjen #legitimationnu under 2015

Här nedan hittar du det mesta bakgrundsmaterial som finns i frågan, samt en hel del rörande den kampanj #legitimationnu som vi drev under senvåren.

Kampanjen drevs för att vi behövde visa att det finns flera tusen engagerade kuratorer runt om i landet som vill ha legitimation nu! Kampanjen #legitimationnu startade 20 april och löpte till den 3 juni då riksdagen beslutade i frågan.

 

Pressklipp:

”Inför legitimation för kuratorer snarast” Debattartikel Expressen 7/4

- "Kuratorerna manifesterar för legitimation" Nerikes Allehanda 22/4

- "Manifestation utanför Lycksele lasarett", Västerbottens Folkblad 24/4

”Manifestation utanför Lycksele lasarett” Folkbladet 24/4

- "Kuratorer i upprop till ministern” Skövde Nyheter och Västgöta-Bladet 27/4

- "Regeringens passivitet svår att förstå", Dagens Medicin 29/4

- "Kuratorer kräver att få legitimation", Jönköpingsposten 29/4

- "Kuratorer kräver yrkeslegitimation", Smålands Dagblad 30/4

- "Kuratorer kräver yrkeslegitimation", Tranås Tidning 30/4

- "Upprop: Legitimation nu, Gabriel!", Skaraborgs Allehanda 5/5

- "Manifestation för legitimation", SR P4 Göteborg 12/5

- "Kuratorer vill kunna visa upp legitimation", TTela 15/5 

- "Kuratorer ställer krav på legitimation", P4 Östergötland 19/5

- " Välutbildad yrkeskår kräver legitimation", Östgöta Correspondenten 20/5

- "Regeringen måste agera för ökad patientsäkerhet", Skövde Nyheter, Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet, Skaraborgs Läns Tidning 21/5

- "Regeringen måste agera för patientsäkerheten", Hela Hälsingland och Hudiksvalls Tidning, 27/5

- "Kuratorer kräver legitimation", Borås Tidning 28/5

"Socialutskottet vill snabba på legitimationskrav för kuratorer" Pressmeddelande - riksdagen 28/5

- "Riksdagen vill se kuratorer visa leg", Aftonbladet 28/5

- "Regeringen måste agera för ökad patientsäkerhet". DalaDemokraten 1/6 Debattartikel

- "Låt kuratorer få legitimation", Katrineholms-Kuriren, 2/6 Debattartikel

- "Kuratorerna vill ha yrkeslegitimation" Blekinge Läns Tidning 3/6

- "Regeringen måste agera för ökad patientsäkerhet", Knallebladet s.8 4/6 Debattartikel

-"Patientsäkerheten måste öka", Norrköpings Tidningar, 9/6 Debattartikel

- "Regeringen måste agera för ökad patientsäkerhet", Markbladet 10/6 Debattartikel

- "Agera för ökad patientsäkerhet", Sundsvalls Tidning, 11/6 Debattartikel