Information om omställningsprocessen på Arbetsförmedlingen

Här samlar vi aktuell information om omställningsprocessen på Arbetsförmedlingen.

2019-03-12

Arbetsförmedlingens regiondirektörer och avdelningschefer har nu beslutat om budget för 2019. En omfördelning av medelstilldelningen har skett mellan marknadsområdena. Syftet är att fördela neddragningarna så jämnt som möjligt och att ge förutsättningar för en så bra verksamhet som möjligt, enligt generaldirektör Mikael Sjöberg. Den reviderade budgeten som nu går ut till marknadsområdena innebär nästan en halvering av antalet anställda i regionerna och även en halvering av antalet arbetsförmedlingskontor. Kundtjänst ska däremot öka antalet medarbetare från 800 till 1 500 personer. Myndigheten kommer fortsatt att satsa på IT-utveckling och digitala självservicetjänster 

Vad händer nu? 

Marknadsområdescheferna kommer nu analysera den budget de får och se över vad detta betyder för bemanningen samt göra en riskbedömning. Budgeten ska även samverkas lokalt och arbetet ska vara klart 20 mars. Beslut om vilka kontor som kommer att avvecklas kommer tas i slutet av mars.  Frågan  om vilka som kommer att sägas upp kommer avgöras i förhandlingar mellan Samverkansorganet, lokal Saco-S styrelse, och arbetsgivaren. Uppsägningar kommer ske successivt och med start tidigast i april. 

 

2019-03-08

Denna vecka har Arbetsförmedlingens styrelse godkänt generaldirektör Mikael Sjöbergs förslag att anpassa antalet arbetsförmedlingskontor utifrån myndighetens budgetläge. Detta innebär att man nu har tagit beslut om principer för vad som gäller för Arbetsförmedlingens fysiska närvaro i landet. 

Principerna som Arbetsförmedlingens styrelse har enats om: 

 • Samverka för att öka möjligheterna till fysiska möten 
  Arbetsförmedlingen ska verka för att hitta samarbetsformer med externa parter som exempelvis kommuner och andra myndigheter 

 • Uppdraget är grunden för hur myndigheten ska vara lokaliserad 
  Arbetsförmedlingen har fortsatt ett nationellt uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken 

 • Lokala arbetsförmedlingskontor erbjuder service inom fördjupat stöd 
  De lokala kontorens roll är primärt att ge service till de kunder som har behov av personliga fysiska möten med fördjupat stöd. 

 • Arbetsförmedlingens kontor koncentreras till städer och knutpunkter. Avgörande för val av ort är kommunikationsvägarna samt behoven hos arbetssökande och arbetsgivare

Arbetsgivaren har också aviserat att merparten av myndighetens service behöver ske digitalt och på distans via kundtjänst framöver. Arbetsgivarens inriktning utifrån budgetläget innebär att 130 av dagens 242 lokala kontor kommer att avvecklas runt om i landet och den största delen i glesbygdsområden. Mellanstora kontor som ligger nära andra kontor lokaliserade vid en knutpunkt kan även beröras. Detta innebär att konsekvenserna blir störst i små och mellanstora kontor på mindre orter. 

Vad händer nu?

Förslaget om Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät kommer även att förhandlas med Samverkansorganet, lokal Saco-S styrelse vid myndigheten. Vilka kontor som kommer att avvecklas beräknas vara klart i slutet av mars. Parallellt med detta fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra statlig anställningstid för medarbetarna. Efter det kan arbetet med kretsning och turordning påbörjas. Enligt tidplan kommer uppsägningar ske slutet av april och början av maj. Enligt arbetsgivaren kommer de flesta medarbetare innan dess få besked om deras kontor ska avvecklas eller inte. Nu pågår även ett arbete med att identifiera arbetstillfällen inom myndigheten för att möjliggöra omplaceringar i de fall det är möjligt. På samma ort som det finns en konstaterad övertalighet kan det finnas andra arbetstillfällen inom Arbetsförmedlingen enligt Lena Hadad, HR direktör. Det som händer närmast är att marknadsområdeschefer och enhetschefer analyserar vilka anpassningar som behöver göras och vilka kontor som behöver avvecklas.

Regeringen har även beslutat att höja anslagskrediten för förvaltningsanslaget till Arbetsförmedlingen från tre till fem procent under 2019. Hur detta ska kunna användas är nu en fråga för parterna att diskutera vid myndigheten.  

 

2019 02 26

Ett budgetarbete pågår just nu inom hela myndigheten vilket kommer klargöra vilka konsekvenser budgetminskningen innebär för verksamheten.

Efter att detta arbete är klart kommer arbetsgivaren informera om vilka nedskärningar som blir aktuella. Enligt preliminär tidsplan kommer de första uppsägningarna ske i slutet av april.

Samverkansorganet, lokal part för Saco-S, möter fortlöpande arbetsgivaren i en partssammansatt omställningsgrupp för att diskutera fortsatt process. Arbetsgivaren lägger löpande ut information ut på myndighetens intranät VIS och där kan du hitta information om hur omställningsprocessen fortgår samt om turordning, uppsägningstider och omställningsavtalet mm.

Kontrollera din anställningstid

Arbetsgivaren har via SPV (Statens pensionsverk) tagit fram tjänstematriklar innehållande uppgifter om din statliga anställningstid. Dessa matriklar kommer nu att skickas ut till samtliga medarbetare för verifiering. Det är viktigt att du kontrollerar dina uppgifter och återkopplar till arbetsgivaren om något saknas. Det är din sammanlagda statliga anställningstid som bestämmer din placering i turordningskretsen.  All anställningstid inom staten räknas ihop oavsett om det är fråga om en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning. Även anställning i riksdagen, beredskapsarbete, lönebidragsanställning och tjänstledighet från en statlig anställning räknas som statlig anställningstid (se TurA-S, Avtal om turordning för arbetstagare inom staten  https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/tura-s-avtal-om-turordning-for-arbetstagare-hos-staten/

Frågor som rör processen bör i första hand ställas till din lokala Saco-S representant.

Har du frågor av arbetsrättslig karaktär är du välkommen att ringa SSR Direkt på telefon 08 617 44 00. Du kan även mejla in dina frågor till SSRDirekt@akademssr.se.

 

2019 02 14 

Arbetsförmedlingen går nu in i en omfattande omställningsprocess då riksdagen har tagit beslut om stora besparingar i budgeten

För att få budgeten i balans behöver Arbetsförmedlingen minska antalet anställda under 2019. I dagsläget är det ännu oklart hur många anställda som kommer att sägas upp. Den preliminära tidsplanen som finns anger att de första uppsägningarna kommer att ske i slutet av april. 

Just pågår ett budgetarbete inom hela myndigheten på enhetschefsnivå vilket ska vara klart den 25 februari. Sedan fattas beslut om övergripande budget på central nivå efter sedvanlig samverkan med de fackliga organisationerna. Det är först efter att budgeten är fastställd som det blir tydligt var nedskärningar kommer att ske. Redan nu har myndigheten dock infört anställningsstopp med undantag för vissa grupper (bland annat ITspecifik och juridisk kompetens).

Det som sker nu är att Samverkansorganet, lokal part för Saco-S, träffar arbetsgivaren regelbundet i en partsammansatt omställningsgrupp. Omställningsgruppen arbetar nu intensivt med att förbereda processer för personalminskning (turordning/kretsning) i enlighet med gällande avtal och lagstiftning. Parternas intention är att omställningsprocessen ska genomföras så rättssäkert, transparent och skyndsamt som möjligt. Trygghetsstiftelsen kommer i ett senare skede kopplas in som stöd till uppsagda, stödet påbörjas under uppsägningstiden med målet att hitta nytt arbete. 

Inom ramen för partssamarbetet har Samverkansorganet kommit överens med arbetsgivaren om insatser för att ge medarbetare utökat stöd i processen.  Exempelvis har alla medarbetare tillgång till individuellt krisstöd via Previa företagshälsovård och chefer med personalansvar har tillgång till särskilda coacher för att kunna stötta sina medarbetare. Myndigheten har även ändrat sin policy beträffande tjänstledighet till en mer generös hållning. Vidare har parterna enats om att anlita en arbetstagarkonsult för att få stöd i den kommande processen. https://partsradet.se/arbetstagarkonsult/

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att ge information om omställningsarbetet. Detta sker bland annat genom att information fortlöpande läggs ut på myndighetens intranät VIS. Där finns information om tillämpliga avtal och lagar samt vilket stöd man kan få i en omställningsprocess. 

Har du frågor?

Akademikerförbundet SSRs roll som kontaktförbund för Arbetsförmedlingen är att primärt stötta medlemmar som har arbetsrättsliga frågor medans det är Samverkansorganet som är lokal part och därför förhandlar med arbetsgivaren. Frågor som rör processen bör därför primärt ställas till lokala Saco-S företrädare inom AF i första hand.  Har du frågor av arbetsrättslig karaktär är du välkommen att ringa till SSR Direkt  på telefon 08 617 44 00, måndag till och med fredag 08.00 -17.00. Du kan även mejla in dina frågor till SSRDirekt@akademssr.se 

Frågor som rör process och vilket stöd som finns att få som medarbetare inom Arbetsförmedlingen hanteras av lokala Saco-S företrädare inom myndigheten. 

Information om vad som gäller för omställning inom staten hittar ni på: 

https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-omstallning/ 

https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/tura-s-avtal-om-turordning-for-arbetstagare-hos-staten/ 

https://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/s5_strukturforandringar_2015-4.pdf 

https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/villkorsavtal-t-arbetsgivarverket-saco-s/ 

 

Vill du ha rådgivning?

Som medlem kan du alltid få personlig rådgivning.

Ombudsmännen på SSR Direkt hjälper dig med allt från arbetsrätt till lönefrågor. 

Vill du ha rådgivning?

Som medlem kan du alltid få personlig rådgivning.

Ombudsmännen på SSR Direkt hjälper dig med allt från arbetsrätt till lönefrågor. 

 • Hej

  Jag är anställd på Arbetsförmedlingen i X-stad sedan 7 år tillbaka. Med anledning av det varsel som nu lagts har jag några frågor kring min anställning.

  Jag började som vikarie 2012 och fick efter 1, 5 år en fast anställning. Efter det har jag även varit tjänstledig för att för att pröva annat arbete under 6 månader på en annan myndighet. Nu är jag föräldraledig på heltid tom november 2019, Jag har förstått att anställningstiden är viktig att ha koll på vid arbetsbrist och undrar jag hur den räknas ut. Spelar det någon roll att jag hade ett vikariat den första tiden på AF innan jag fick fast anställning? Vad gäller för den tid jag var tjänstledig? Om det blir så att arbetsgivaren säger upp mig under min föräldraledighet, vad händer då? Hur kan jag få veta hur lång uppsägningstid jag har?

  Tacksam för svar från en rådvill medlem

  Svar:

  Hej

  Tack för dina frågor. Till att börja med är det så att all din anställningstid inom staten räknas ihop oavsett om det fråga om en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning, vilket regleras i TurA-S (Avtal om turordning för arbetstagare inom staten).

  I ditt fall får du således räkna din anställningstid från det datum du började på Arbetsförmedlingen. Vidare är det viktigt att du informerar arbetsgivaren om du har arbetat inom staten innan du började på AF, då denna tid ska räknas in i din totala anställningstid.  Ett krav är dock att anställningen ska omfattas av Villkorsavtal-T. Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar vad som gäller om du skulle bli uppsagd under din föräldraledighet. Uppsägningstiden börjar löpa från den tidpunkt du återgår i arbete i enlighet med din ansökan om föräldraledighet. Om du återgår tidigare än du ansökt om tidsmässigt, helt eller delvis, börjar uppsägningstiden löpa från detta datum.

  Vad gäller din uppsägningstid regleras den i både Villkorsavtalet-T, LAS och Omställningsavtalet. För att få hjälp med detta kan du kontakta din HR funktion eller lokala Saco-S företrädare. Du är även välkommen att ringa SSR Direkt på tel 08-617 44 00

  https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-omstallning/

  https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/tura-s-avtal-om-turordning-for-arbetstagare-hos-staten/

  https://lagen.nu/1982:80

  https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/villkorsavtal-t/villkoravtal-t-saco-s.pdf

 • Hej

  Jag är anställd på Arbetsförmedlingen i X-stad sedan 7 år tillbaka. Med anledning av det varsel som nu lagts har jag några frågor kring min anställning.

  Jag började som vikarie 2012 och fick efter 1, 5 år en fast anställning. Efter det har jag även varit tjänstledig för att för att pröva annat arbete under 6 månader på en annan myndighet. Nu är jag föräldraledig på heltid tom november 2019, Jag har förstått att anställningstiden är viktig att ha koll på vid arbetsbrist och undrar jag hur den räknas ut. Spelar det någon roll att jag hade ett vikariat den första tiden på AF innan jag fick fast anställning? Vad gäller för den tid jag var tjänstledig? Om det blir så att arbetsgivaren säger upp mig under min föräldraledighet, vad händer då? Hur kan jag få veta hur lång uppsägningstid jag har?

  Tacksam för svar från en rådvill medlem

  Svar:

  Hej

  Tack för dina frågor. Till att börja med är det så att all din anställningstid inom staten räknas ihop oavsett om det fråga om en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning, vilket regleras i TurA-S (Avtal om turordning för arbetstagare inom staten).

  I ditt fall får du således räkna din anställningstid från det datum du började på Arbetsförmedlingen. Vidare är det viktigt att du informerar arbetsgivaren om du har arbetat inom staten innan du började på AF, då denna tid ska räknas in i din totala anställningstid.  Ett krav är dock att anställningen ska omfattas av Villkorsavtal-T. Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar vad som gäller om du skulle bli uppsagd under din föräldraledighet. Uppsägningstiden börjar löpa från den tidpunkt du återgår i arbete i enlighet med din ansökan om föräldraledighet. Om du återgår tidigare än du ansökt om tidsmässigt, helt eller delvis, börjar uppsägningstiden löpa från detta datum.

  Vad gäller din uppsägningstid regleras den i både Villkorsavtalet-T, LAS och Omställningsavtalet. För att få hjälp med detta kan du kontakta din HR funktion eller lokala Saco-S företrädare. Du är även välkommen att ringa SSR Direkt på tel 08-617 44 00

  https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-omstallning/

  https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/tura-s-avtal-om-turordning-for-arbetstagare-hos-staten/

  https://lagen.nu/1982:80

  https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/villkorsavtal-t/villkoravtal-t-saco-s.pdf