Information om omställningsprocessen på Arbetsförmedlingen

Här samlar vi aktuell information om omställningsprocessen på Arbetsförmedlingen.

2019-06-28

Omställningsarbetet inom AF har nu kommit till cheferna. Arbetsgivare och fackliga parter har denna vecka kommit överens om grundprinciper för vad som ska gälla vid uppsägning av chefer.Turordningskretsarna kommer geografiskt avgränsas efter län. Chefer som tillhör huvudkontorets avdelningar tillhör den turordningskrets i de geografiska område där de har sin grundplacering. AF Kundtjänst samt enheten för Granskning och kontroll inom verksamhetsområdet Direkt är undantagna och kommer utgöra en egen turordningskrets på de orter där verksamhet finns.I augusti påbörjas turordningsförhandlingar som resulterar i att turordningslistor upprättas för varje krets. Den totala statliga anställningstiden avgör turordningen på listan. Placering i respektive turordningskrets görs efter principen ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter”, vilket är samma princip som tillämpats på övriga medarbetare vid uppsägningarna under våren.

Inför turordningsförhandlingarna kommer parterna i omställningsgruppen fastställa vilka ” i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” myndigheten har inom chefsområdet. Det som tas hänsyn till här är arbetsuppgifternas faktiska innehåll, inte den individuella kompetensen.

Vad som sker nu under sommaren är att riskerad övertalighet förhandlas på region -och avdelningsnivå utifrån en bedömning av hur många som behöver sägas upp för att klara de besparingar som myndighetens behöver göra. En utgångspunkt för detta arbete är myndighetens riktmärke för chefstäthet som innebär 15-20 medarbetare per chef. Efter att dessa förhandlingar genomförts rapporteras resultatet in centralt och slutgiltig förhandling om övertalighet genomförs under augusti av de centrala parterna. Detta ger i sin tur underlag för förhandlingar om uppsägning som beräknas starta v 33.

Akademikerförbundet SSR utreder för närvarande ett antal ärenden om brott mot turordning kan ha skett i tidigare genomförda uppsägningar. Ett brott mot turordning kan inte möjliggöra ett ogiltigförklarande av uppsägningen men individuellt skadestånd kan i vissa fall vara aktuellt, enligt Lagen om anställningsskydd,§§ 34,38. Förbundet har därför påkallat tvisteförhandling med Arbetsförmedlingen som kommer att genomföras efter semesterperioden.

Om du har frågor som rör processen bör dessa i första hand ställas till din chef och lokal Saco-S representant. Har du frågor av arbetsrättslig karaktär är du välkommen att ringa Rådgivningen på telefon 08 617 44 00 eller till det Saco-S förbund som du är medlem i .Som chefsmedlem i Akademikerförbundet SSR har du även tillgång till stöd via chefsförhandlare inom Svensk Chefsförening, som nås på telefon 08 617 44 00 och mejl chef@akademssr.se

2019-05-29

Den senaste tiden har frågor kommit in till SSR Direkt om Arbetsförmedlingens hantering av statlig anställningstid i samband med turordning och uppsägningar. Några av SSR:s medlemmar upplever sig ha blivit ”felaktigt uppsagda” p.g.a. av att arbetsgivaren antas haft felaktiga uppgifter vid beräkning av statlig anställningstid. Akademikerförbundet SSR vill här kort informera om regelverket och vad vi gör nu.

Det är arbetsgivaren (AF) som ansvarar för att kvalitetssäkra anställningstid som ligger till grund för turordning. Saco-S styrelsen på AF har inte ”godkänt” den anställningstid som arbetsgivaren har redovisat till grund för turordning. Styrelsens roll har däremot varit att bevaka att omställningsarbetet har följt det regelverk som styr denna process. Vad som avses med anställningstid regleras i TurA-S 10 § och avser tid som anställningen varat oavsett hur mycket eller litet individen har arbetat under denna tid och oavsett anställningsform. Enligt LAS § 34 kan en uppsägning inte ogiltigförklaras enbart p.g.a. brott mot turordningsreglerna, varför Akademikerförbundet SSR inte kommer att driva sådana ärenden. Däremot kan en arbetsgivare i vissa fall bli skadeståndsskyldig för brott mot LAS /turordningsreglerna. Yrkanden om skadestånd ska ske inom fyra månader efter det att uppsägningen skedde. Skadeståndsbeloppen är i dessa sammanhang låga. Just nu utreder Akademikerförbundet SSR om det är framkomligt att driva skadeståndsanspråk mot AF för brott mot LAS/turordning i ett fåtal ärenden. Varje ärende utreds individuellt och bedömning om en rättslig process är möjlig utgår ifrån om underlag kan inhämtas som styrker att fel har begåtts. Har du blivit uppsagd och har frågor kring turordning och din anställningstid i staten är du välkommen att ringa Rådgivningen på telefon 08 617 44 00 eller till det Saco-S förbund som du är medlem i.

 2019-05-24

En stor del av uppsägningsförhandlingarna är nu genomförda och ca 1 600 medarbetare har under denna vecka fått besked om uppsägning. Det som nu återstår är förhandlingar om chefstjänster som kommer att genomföras efter sommaren. Akademikerförbundet SSR, kontaktförbund för Saco-S, kommer att genomföra en chefsfrukost i Stockholm 14 juni i syftet att möta och stötta chefer inom Arbetsförmedlingen.

Det ursprungliga varslet som lades av arbetsgivaren i januari omfattade 4 500 medarbetare. I dagsläget är bedömningen att personalneddragningen inte kommer bli så omfattande.  Detta beror på att personalomsättningen har varit hög, närmare 1  100  medarbetare har valt att säga upp sig efter att ha fått nya jobb. Vidare har ca 700 medarbetare via arbetsledningsbeslut fått nya jobb på AF Kundtjänst.

De medarbetare som har blivit uppsagda kommer att kontaktas av Trygghetsstiftelsen och erbjudas stöd via egen rådgivare. För mer info se Arbetsförmedlingens intranät VIS och https://www.tsn.se/

I samband med det pågående omställningsarbetet har i vissa fall uppkommit frågor hur den sammanlagda statliga anställningstiden har beräknats. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att kvalitetssäkra anställningstid som ligger till grund för turordning, Enligt LAS § 34 kan inte en uppsägning ogiltigförklaras enbart pga av turordningsbrott. Dock kan arbetsgivaren under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldig om uppsägning har gjorts i strid med turordningsreglerna. Om du som har blivit uppsagd har frågor kring turordning så kontakta ditt respektive förbund som då får utreda om åtgärder kan vidtas i det individuella fallet utifrån gällande regelverk.

Frågor som rör processen bör i första hand ställas till din chef och lokal Saco-S representant. Har du frågor av arbetsrättslig karaktär är du välkommen att ringa Rådgivningen på telefon 08 617 44 00 eller till det Saco-S förbund som du är medlem i.

2019-05-13

Arbetet med uppsägningsförhandlingar fortsätter denna vecka. Uppsägningsbesked har nu lämnats till berörda i grupper som arbetsförmedlare, SIUS-konsulenter företagsrådgivare, kundresurs, VSO/kvalificerad handläggare samt programadministratör inom alla marknadsområden samt medarbetare som arbetar inom AR.

Denna vecka förhandlas huvudkontoret, organisationsöverskridande befattningar ( t ex vaktmästare, administratörer). Uppsägningar för dessa grupper beräknas vara genomförda under maj månad. Efter det kommer chefsgruppen att förhandlas. Då det i dagsläget finns ett antal vakanta chefstjänster på olika AF Kundtjänst främst i Göteborg, Malmö och Stockholm kommer arbetsgivaren möjliggöra för chefer att göra intresseanmälningar till vakanta tjänster. I nästa steg sker turordning efter anställningstid och efterföljande uppsägningar. I syfte att stötta chefer i sin utsatta roll erbjuder Samverkansorganet Skypemöten, inbjudan till dessa sker via ordföranden i respektive facklig avdelning.

Under de första fyra månaderna 2019 har 1 100 medarbetare slutat på eget initiativ och 800 medarbetare har fått ny placering via arbetsledningsbeslut.

Frågor som rör processen bör i första hand ställas till din chef och lokal Saco-S representant. Har du frågor av arbetsrättslig karaktär är du välkommen att ringa Rådgivningen på telefon 08 617 44 00 eller till det Saco-S förbund som du är medlem i.

2019-05-06

Idag har Samverkansorganet och arbetsgivaren slutfört uppsägningsförhandlingar för arbetsförmedlare, SIUS-konsulenter, företagsrådgivare, kundresurs, VSO/kvalificerad handläggare samt programadministratör inom alla marknadsområden. Detta innebär att arbetsgivaren under onsdagen den 8:e maj planerar att påbörja arbetet med att meddela uppsägningar för Saco-S medlemmar inom dessa yrkesroller. Nu kommer listor med berörda medlemmar att skickas ut till personalansvariga chefer som ansvarar för att ge besked om uppsägning. Dessa listor är sekretessbelagda till dess att samtliga berörda har fått besked.

Omplaceringsprocessen kommer vara begränsad då det finns väldigt få vakanta tjänster inom myndigheten. I dagsläget finns det enbart att antal vakanser som verksjurister, vilket kommer att tillsättas i en särskild ordning utifrån erforderlig kompetens.   Huvudregeln är att uppsägningsbesked sker via möte eller telefonsamtal mellan chef och berörd medarbetare men även att de medarbetare som arbetar på distans kan få sitt besked via rekommenderat brev. Nästa grupp som kommer att få besked om uppsägning är specialister inom AR.

Hur många som slutligen kommer att sägas upp går inte att säga innan omställningsprocessen är avslutad. Detta beror på personalomsättningen, till exempel personal som slutar på eget initiativ då de hittat andra jobb eller går i pension.

Arbetsgivaren har nu gått ut med informationsmaterial till samtliga chefer så att besked om uppsägning mm lämnas på ett samordnat sätt inom hela myndigheten.

Frågor som rör processen bör i första hand ställas till din chef och lokal Saco-S representant. Har du frågor av arbetsrättslig karaktär är du välkommen att ringa Rådgivningen på telefon 08 617 44 00 eller till det Saco-S förbund som du är medlem i.

2019-04-29

Det partsgemensamma arbetet i omställningsgruppen har fortsatt i syfte att ta fram en process för kommande uppsägningar och omplaceringsundersökningar inom respektive marknadsområde. Under den gångna veckan blev det klart hur de centrala turordningsförhandlingarna kommer att genomföras. I den förhandlingsordning som nu har tagit fram finns en tidsplan samt i vilken ordning förhandlingar kommer att ske. De första grupperna som kommer att förhandlas är arbetsförmedlare och SIUS-konsulenter inom samtliga marknadsområden. Efter det kommer förhandlingar att genomföras i följande ordning:

 • psykologer, socialkonsulenter, testledare, arbetsterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor och specialfunktioner inom syn, döv och hörsel
 • kundresurser, företagsrådgivare, programadministratörer, verksamhetsamordnare och kvalificerade handläggare och assistenter
 • medarbetare anställda vid stödverksamhet samt ”gränsöverskridande funktioner” (t ex vaktmästare, assistenter).

När förhandlingarna är avslutade inleds en period med omplaceringsutredningar som följs av uppsägningsförhandlingar. Individuella besked om att det föreligger risk för uppsägning kommer ges av chef till berörd medarbetare. Det slutliga beskedet om uppsägning kommer även det lämnas av personalansvarig chef. I dagsläget går det inte att säga hur många som slutligen kommer att sägas upp, bland annat beror detta på hur många som hittar andra jobb utanför AF. Uppsägningarna beräknas genomföras under maj -juni. De som blir uppsagda och som omfattas av Omställningsavtalet kommer att bli kontaktade av Trygghetsstiftelsen och erbjudas stöd via en egen rådgivare. Insatserna är individanpassade och kan handla om hjälp till studier, att starta eget eller coachning vid jobbsökande. Visst ekonomiskt stöd kan även fås via Trygghetsstiftelsen, t ex om man får nytt jobb med lägre lön än den man hade tidigare på AF. För mer information https://www.tsn.se/statligt-anstalld/

Om du får veta att du riskerar att bli uppsagd bör du alltid kontakta det Saco-S förbund du är medlem om du har frågor av arbetsrättslig karaktär. Ditt förbund kan även erbjuda andra stödåtgärder såsom stöd vid rekryteringsprocesser m.m.

2019-04-18

Processen med att bemanna AF Kundtjänst med 700 arbetsförmedlare via arbetsledningsbeslut är i sitt slutskede. Som det ser ut i dagsläget har enbart ett fåtal arbetsförmedlare tackat nej till arbetsledningsbeslut och majoriteten har tackat ja. Detta innebär att enbart ett fåtal medarbetare har fått beslut om arbetsledning till hens nackdel.

Det partsgemensamma arbetet i omställningsgruppen fortsätter där parterna tar fram en process för kommande uppsägningar och omplaceringsundersökningar inom respektive marknadsområde. Parterna har nu identifierat vilka grupper som tillhör ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” i respektive marknadsområde och individerna placeras därefter in i turordningslistor efter sammanlagd statlig anställningstid.  Arbetet med i att identifiera ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” inom HK är inte slutfört utan behandlas nu i omställningsgruppen. Processen med att se över neddragning av antal chefstjänster kommer att slutföras efter att medarbetarprocessen är slutförd. Uppsägningar beräknas i dagsläget att påbörjas tidigast i mitten av maj. Arbetsgivaren har informerat de fackliga organisationerna om att framtida vakanta befattningar inom myndigheten i första hand ska erbjudas uppsagda medarbetare med företrädesrätt. Företrädesrätten kommer att gälla inom hela myndighetens verksamhet oavsett grundplacering.

Vidare fortsätter Saco-S styrelsen att driva frågan i omställningsgruppen om frivillig avgång enligt Omställningsavtalet.

2019-04-12

Arbetsförmedlingen kallade till lokal förhandling den 27:e mars avseende ”inriktningsbeslut om avveckling av Arbetsförmedlingskontor”, varefter både Saco-S och ST begärde central förhandling. Den centrala förhandlingen genomfördes den 9:e april och avslutades i oenighet, vilket innebär att arbetsgivaren står kvar i sitt inriktningsbeslut. Inriktningsbeslutet innebär att 132 arbetsförmedlingskontor successivt kommer att stängas. För att avveckla ett kontor ska särskilt beslut fattas på central nivå och föregås av lokala riskanalyser, riskbedömningar samt dialoger med samverkanspartners lokalt.

Under den centrala förhandlingen tydliggjorde arbetsgivaren att anpassningen av kontorsnätet genomförs ifrån idag kända förutsättningar och är en konsekvens av budgetläget samt ändrad verksamhetsinriktning och ökad digitalisering. Beslut om avveckling av enskilt kontor kommer följa en särskild process där justering av angivna orter kan komma att ske. Det är alltså inte ”skrivet i sten” att de kontor som nu angivits kommer att läggas ner. Om ett kontor avvecklas är det inte liktydigt med att de som arbetar där blir uppsagda. Tidsplanen är att arbetet ska pågå under 2019 - 2020 men även här kan justeringar ske.

Till förhandlingsprotokollet har Saco-S protokollsanteckning infogats:

Saco-S är medveten om att de ekonomiska förutsättningarna dramatiskt har förändrats för myndigheten och att åtgärder behöver vidtas. I detta arbete är det av största vikt att beslut fattas utifrån kunskap om både lokala förhållanden och effekter för medarbetarnas arbetsmiljö. Saco- S menar att det förslag till inriktningsbeslut som arbetsgivaren har tagit fram avseende avveckling av AF kontor genomförs utan att tillräcklig information har inhämtats om myndighetens förutsättningar att samverka med lokala aktörer i regioner o kommuner. Vidare menar Saco-S att den dialog som myndigheten nu har initierat med kommuner och samverkansparter behöver utvärderas innan beslut fattas om vilka kontor som ska läggas ned. Saco-S saknar också en tidplan för det kommande arbetet vilket är viktigt för berörda medarbetare ur arbetsmiljösynpunkt och att arbetsgivaren tar fram en tydlig pedagogisk information kring avvecklingen av kontor och hur det relaterar till arbetet med uppsägningarna. I detta sammanhang är det mycket viktigt att risk-och konsekvensanalyser görs löpande i processen i alla berörda nivåer i översynen av antal kontor.”

I veckan infördes även helt anställningsstopp för hela Arbetsförmedlingens verksamhet vilket innebär att inga möjligheter till undantag eller dispenser finns längre (tidigare var bland annat IT undantaget). Arbetet med arbetsledningsbeslut av arbetsförmedlare till AF Kundtjänst fortgår. Saco-S har uppfattat att processen på vissa platser har gått väldigt fort när medarbetare ska ge besked om de tackar ja eller nej till omplacering. Saco-S har därför lyft denna fråga med arbetsförmedlingens ledning som i sin tur har svarat att detta är väldigt olyckligt och att arbetsgivaren ska ge skälig betänketid. Vidare har Saco-S tagit upp frågan om vilka som ska omfattas av Omställningsavtalet. Arbetsgivaren har signalerat att de som tackar nej till arbetsledningsbeslut till AF Kundtjänst under vissa omständigheter inte kommer att omfattas av avtalet (de som tackar nej till omplacering inom 12 timmarsgränsen). Detta menar Saco-S är en mycket olycklig arbetsgivarpolitik och har därför med övriga fack tagit upp frågan omställningsgruppen där ledningen finns representerad.

2019-04-05

Den 25 mars enades parterna om ett lokalt kollektivavtal om turordning inom Arbetsförmedlingen. Avtalet innebär att kretsarna avgränsas efter respektive marknadsområdes geografiska utbredning. Detta gäller oavsett om arbetsställena som  finns i ett marknadsområde är arbetsförmedlingskontor, tillhör huvudkontorets avdelningar eller är lokalt placerad stödverksamhet. Det är medarbetarens grundplacering som styr vilken krets hen tillhör. Undantag är Gotland som bli en egen krets samt att samtliga AF-kundtjänstenheter ”fredas” av verksamhetsskäl. Uppgörelsen möjliggör att ca 700 arbetsförmedlare, som annars riskerar att bli uppsagda pga arbetsbrist, kommer att få jobb på AF- kundtjänst. Detta kommer att ske via arbetsledningsbeslut där den statliga anställningstiden kommer avgöra vilka förmedlare som kan bli arbetsledda. Saco-S och de andra fackliga organisationerna har drivit att processen ska vara så transparent och saklig som möjligt, varför statlig anställningstid har varit en viktig urvalsprincip för vilka som ska kunna arbetsledas till AF-kundtjänst för att undgå uppsägning. Förmedlare med längst anställningstid, av de som riskerar att bli uppsagda, kommer att arbetsledas först. Alternativet hade varit att varje chef godtyckligt fått välja vilka medarbetare som skulle arbetsledas.

Den 27 mars förhandlade parterna arbetsgivarens förslag till inriktningsbeslut om vilka arbetsförmedlingskontor som ska avvecklas. Förhandlingen avslutades i oenighet varefter Akademikerförbundet SSR, som kontaktförbund för Saco-S, har påkallat central förhandling som äger rum den 9:e april.  ST har även kallat arbetsgivaren till central förhandling av samma anledning. Innan central förhandling är genomförd och avslutad kan inte arbetsgivaren påbörja arbetet med att avveckla kontor. Saco-S har förmått arbetsgivaren att gå med på att hantera kontorsnedläggningar och övertalighet som två skilda processer, vilket gynnar våra medlemmar.

Vad händer nu? 

Nu ska kundtjänsterna bemannas med ca 700 arbetsförmedlare via arbetsledningsbeslut. Först arbetsleds de arbetsförmedlare som har längst statlig tid av de som riskerar att bli uppsagda inom varje krets. Detta arbete ska vara klart 16 april. Inom varje marknadsområde pågår nu ett arbete med att identifiera vilka medarbetare som kan arbetsledas till närmaste kundtjänst. Innan arbetsledningsbeslut kan genomföras ska ansvarig chef ha en dialog med berörd medarbetare. Finns hinder att genomföra arbetsledning, t ex att resvägen blir orimligt lång och överstiger riktvärdet 12 timmar (frånvaro från hemmet per arbetsdag) eller att det tar längre tid än två timmar från hemmet till arbetsplatsen med allmänna kommunikationsmedel, är det viktigt att detta tydliggörs vid dialogen. 

Nästa steg blir att förhandla turordningslistorna för varje marknadsområde vilket sker centralt. Detta arbete görs genom att först att fastställa ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” i enlighet med TuR-As , alltså byggs kretsar utifrån arbetsuppgifter och inte utifrån enskilda medarbetares kompetens.

När detta arbete är avslutat kan lokala chefer gå vidare med besked om uppsägning till berörda medarbetare. Parallellt med detta kommer Trygghetsstiftelsen att komma in för att erbjuda olika stödinsatser. 

2019-03-26

Överenskommelse om turordningskretsar klar.

2019-03-25

Parterna sitter nu i intensiva förhandlingar för att ta fram kretsar och detta arbete beräknas vara klart under veckan.  Vidare har parterna enats om att separera varselprocessen och reduceringen av att antal kontor. Detta innebär att myndighetens omställning kommer ske i två steg; först hanteras uppsägningsprocessen varefter arbetet med att successivt reducera antal kontor kan påbörjas.

Den 22 mars var deadline för marknadsområden att ”konstatera övertalighet” för funktion och ort. Nästa steg är att parterna fastställer övertaligheten vilket sker via förhandlingar på central nivå inom myndigheten. Planerad expansion av AF Kundtjänst kommer att tidigareläggas för att minska övertalighet. Det pågår  förberedelser inom AF Kundtjänst för att snarast möjligt kunna ta emot ett stort antal arbetsförmedlare från lokala AF-kontor.   

Enligt nu gällande tidsplan kommer själva uppsägningsförhandlingarna att påbörjas inom en 14 dagars period och fortsätta april månad ut.

2019-03-12

Arbetsförmedlingens regiondirektörer och avdelningschefer har nu beslutat om budget för 2019. En omfördelning av medelstilldelningen har skett mellan marknadsområdena. Syftet är att fördela neddragningarna så jämnt som möjligt och att ge förutsättningar för en så bra verksamhet som möjligt, enligt generaldirektör Mikael Sjöberg. Den reviderade budgeten som nu går ut till marknadsområdena innebär nästan en halvering av antalet anställda i regionerna och även en halvering av antalet arbetsförmedlingskontor. Kundtjänst ska däremot öka antalet medarbetare från 800 till 1 500 personer. Myndigheten kommer fortsatt att satsa på IT-utveckling och digitala självservicetjänster 

Vad händer nu? 

Marknadsområdescheferna kommer nu analysera den budget de får och se över vad detta betyder för bemanningen samt göra en riskbedömning. Budgeten ska även samverkas lokalt och arbetet ska vara klart 20 mars. Beslut om vilka kontor som kommer att avvecklas kommer tas i slutet av mars.  Frågan  om vilka som kommer att sägas upp kommer avgöras i förhandlingar mellan Samverkansorganet, lokal Saco-S styrelse, och arbetsgivaren. Uppsägningar kommer ske successivt och med start tidigast i april. 

2019-03-08

Denna vecka har Arbetsförmedlingens styrelse godkänt generaldirektör Mikael Sjöbergs förslag att anpassa antalet arbetsförmedlingskontor utifrån myndighetens budgetläge. Detta innebär att man nu har tagit beslut om principer för vad som gäller för Arbetsförmedlingens fysiska närvaro i landet. 

Principerna som Arbetsförmedlingens styrelse har enats om: 

 • Samverka för att öka möjligheterna till fysiska möten 
  Arbetsförmedlingen ska verka för att hitta samarbetsformer med externa parter som exempelvis kommuner och andra myndigheter 

 • Uppdraget är grunden för hur myndigheten ska vara lokaliserad 
  Arbetsförmedlingen har fortsatt ett nationellt uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken 

 • Lokala arbetsförmedlingskontor erbjuder service inom fördjupat stöd 
  De lokala kontorens roll är primärt att ge service till de kunder som har behov av personliga fysiska möten med fördjupat stöd. 

 • Arbetsförmedlingens kontor koncentreras till städer och knutpunkter. Avgörande för val av ort är kommunikationsvägarna samt behoven hos arbetssökande och arbetsgivare

Arbetsgivaren har också aviserat att merparten av myndighetens service behöver ske digitalt och på distans via kundtjänst framöver. Arbetsgivarens inriktning utifrån budgetläget innebär att 130 av dagens 242 lokala kontor kommer att avvecklas runt om i landet och den största delen i glesbygdsområden. Mellanstora kontor som ligger nära andra kontor lokaliserade vid en knutpunkt kan även beröras. Detta innebär att konsekvenserna blir störst i små och mellanstora kontor på mindre orter. 

Vad händer nu?

Förslaget om Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät kommer även att förhandlas med Samverkansorganet, lokal Saco-S styrelse vid myndigheten. Vilka kontor som kommer att avvecklas beräknas vara klart i slutet av mars. Parallellt med detta fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra statlig anställningstid för medarbetarna. Efter det kan arbetet med kretsning och turordning påbörjas. Enligt tidplan kommer uppsägningar ske slutet av april och början av maj. Enligt arbetsgivaren kommer de flesta medarbetare innan dess få besked om deras kontor ska avvecklas eller inte. Nu pågår även ett arbete med att identifiera arbetstillfällen inom myndigheten för att möjliggöra omplaceringar i de fall det är möjligt. På samma ort som det finns en konstaterad övertalighet kan det finnas andra arbetstillfällen inom Arbetsförmedlingen enligt Lena Hadad, HR direktör. Det som händer närmast är att marknadsområdeschefer och enhetschefer analyserar vilka anpassningar som behöver göras och vilka kontor som behöver avvecklas.

Regeringen har även beslutat att höja anslagskrediten för förvaltningsanslaget till Arbetsförmedlingen från tre till fem procent under 2019. Hur detta ska kunna användas är nu en fråga för parterna att diskutera vid myndigheten.  

2019 02 26

Ett budgetarbete pågår just nu inom hela myndigheten vilket kommer klargöra vilka konsekvenser budgetminskningen innebär för verksamheten.

Efter att detta arbete är klart kommer arbetsgivaren informera om vilka nedskärningar som blir aktuella. Enligt preliminär tidsplan kommer de första uppsägningarna ske i slutet av april.

Samverkansorganet, lokal part för Saco-S, möter fortlöpande arbetsgivaren i en partssammansatt omställningsgrupp för att diskutera fortsatt process. Arbetsgivaren lägger löpande ut information ut på myndighetens intranät VIS och där kan du hitta information om hur omställningsprocessen fortgår samt om turordning, uppsägningstider och omställningsavtalet mm.

Kontrollera din anställningstid

Arbetsgivaren har via SPV (Statens pensionsverk) tagit fram tjänstematriklar innehållande uppgifter om din statliga anställningstid. Dessa matriklar kommer nu att skickas ut till samtliga medarbetare för verifiering. Det är viktigt att du kontrollerar dina uppgifter och återkopplar till arbetsgivaren om något saknas. Det är din sammanlagda statliga anställningstid som bestämmer din placering i turordningskretsen.  All anställningstid inom staten räknas ihop oavsett om det är fråga om en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning. Även anställning i riksdagen, beredskapsarbete, lönebidragsanställning och tjänstledighet från en statlig anställning räknas som statlig anställningstid (se TurA-S, Avtal om turordning för arbetstagare inom staten  https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/tura-s-avtal-om-turordning-for-arbetstagare-hos-staten/

Frågor som rör processen bör i första hand ställas till din lokala Saco-S representant.

Har du frågor av arbetsrättslig karaktär är du välkommen att ringa Rådgivningen på telefon 08 617 44 00. Du kan även mejla in dina frågor till radgivning@akademssr.se.

2019 02 14 

Arbetsförmedlingen går nu in i en omfattande omställningsprocess då riksdagen har tagit beslut om stora besparingar i budgeten

För att få budgeten i balans behöver Arbetsförmedlingen minska antalet anställda under 2019. I dagsläget är det ännu oklart hur många anställda som kommer att sägas upp. Den preliminära tidsplanen som finns anger att de första uppsägningarna kommer att ske i slutet av april. 

Just pågår ett budgetarbete inom hela myndigheten på enhetschefsnivå vilket ska vara klart den 25 februari. Sedan fattas beslut om övergripande budget på central nivå efter sedvanlig samverkan med de fackliga organisationerna. Det är först efter att budgeten är fastställd som det blir tydligt var nedskärningar kommer att ske. Redan nu har myndigheten dock infört anställningsstopp med undantag för vissa grupper (bland annat ITspecifik och juridisk kompetens).

Det som sker nu är att Samverkansorganet, lokal part för Saco-S, träffar arbetsgivaren regelbundet i en partsammansatt omställningsgrupp. Omställningsgruppen arbetar nu intensivt med att förbereda processer för personalminskning (turordning/kretsning) i enlighet med gällande avtal och lagstiftning. Parternas intention är att omställningsprocessen ska genomföras så rättssäkert, transparent och skyndsamt som möjligt. Trygghetsstiftelsen kommer i ett senare skede kopplas in som stöd till uppsagda, stödet påbörjas under uppsägningstiden med målet att hitta nytt arbete. 

Inom ramen för partssamarbetet har Samverkansorganet kommit överens med arbetsgivaren om insatser för att ge medarbetare utökat stöd i processen.  Exempelvis har alla medarbetare tillgång till individuellt krisstöd via Previa företagshälsovård och chefer med personalansvar har tillgång till särskilda coacher för att kunna stötta sina medarbetare. Myndigheten har även ändrat sin policy beträffande tjänstledighet till en mer generös hållning. Vidare har parterna enats om att anlita en arbetstagarkonsult för att få stöd i den kommande processen. https://partsradet.se/arbetstagarkonsult/

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att ge information om omställningsarbetet. Detta sker bland annat genom att information fortlöpande läggs ut på myndighetens intranät VIS. Där finns information om tillämpliga avtal och lagar samt vilket stöd man kan få i en omställningsprocess. 

Har du frågor?

Akademikerförbundet SSRs roll som kontaktförbund för Arbetsförmedlingen är att primärt stötta medlemmar som har arbetsrättsliga frågor medans det är Samverkansorganet som är lokal part och därför förhandlar med arbetsgivaren. Frågor som rör processen bör därför primärt ställas till lokala Saco-S företrädare inom AF i första hand.  Har du frågor av arbetsrättslig karaktär är du välkommen att ringa till Rådgivningen  på telefon 08 617 44 00, måndag till och med fredag 08.00 -17.00. Du kan även mejla in dina frågor till radgivning@akademssr.se 

Frågor som rör process och vilket stöd som finns att få som medarbetare inom Arbetsförmedlingen hanteras av lokala Saco-S företrädare inom myndigheten. 

Information om vad som gäller för omställning inom staten hittar ni på: 

https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-omstallning/ 

https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/tura-s-avtal-om-turordning-for-arbetstagare-hos-staten/ 

https://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/s5_strukturforandringar_2015-4.pdf 

https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/villkorsavtal-t-arbetsgivarverket-saco-s/ 

 

 • Hej

  Jag är anställd på Arbetsförmedlingen i X-stad sedan 7 år tillbaka. Med anledning av det varsel som nu lagts har jag några frågor kring min anställning.

  Jag började som vikarie 2012 och fick efter 1, 5 år en fast anställning. Efter det har jag även varit tjänstledig för att för att pröva annat arbete under 6 månader på en annan myndighet. Nu är jag föräldraledig på heltid tom november 2019, Jag har förstått att anställningstiden är viktig att ha koll på vid arbetsbrist och undrar jag hur den räknas ut. Spelar det någon roll att jag hade ett vikariat den första tiden på AF innan jag fick fast anställning? Vad gäller för den tid jag var tjänstledig? Om det blir så att arbetsgivaren säger upp mig under min föräldraledighet, vad händer då? Hur kan jag få veta hur lång uppsägningstid jag har?

  Tacksam för svar från en rådvill medlem

  Svar:

  Hej

  Tack för dina frågor. Till att börja med är det så att all din anställningstid inom staten räknas ihop oavsett om det fråga om en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning, vilket regleras i TurA-S (Avtal om turordning för arbetstagare inom staten).

  I ditt fall får du således räkna din anställningstid från det datum du började på Arbetsförmedlingen. Vidare är det viktigt att du informerar arbetsgivaren om du har arbetat inom staten innan du började på AF, då denna tid ska räknas in i din totala anställningstid.  Ett krav är dock att anställningen ska omfattas av Villkorsavtal-T. Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar vad som gäller om du skulle bli uppsagd under din föräldraledighet. Uppsägningstiden börjar löpa från den tidpunkt du återgår i arbete i enlighet med din ansökan om föräldraledighet. Om du återgår tidigare än du ansökt om tidsmässigt, helt eller delvis, börjar uppsägningstiden löpa från detta datum.

  Vad gäller din uppsägningstid regleras den i både Villkorsavtalet-T, LAS och Omställningsavtalet. För att få hjälp med detta kan du kontakta din HR funktion eller lokala Saco-S företrädare. Du är även välkommen att ringa SSR Direkt på tel 08-617 44 00

  https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-omstallning/

  https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/tura-s-avtal-om-turordning-for-arbetstagare-hos-staten/

  https://lagen.nu/1982:80

  https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/villkorsavtal-t/villkoravtal-t-saco-s.pdf