Arbetsrätt, diskriminering och samer

De systematiska diskrimineringarna och kränkningarna av samer från majoritetsbefolkning och stat har en lång historia. Från att ha varit en tystad historia lyfts den fram allt mer. Hur omfattande arbetslivsdiskrimineringen är vet vi däremot inte. Det behöver förändras. Utifrån de mänskliga rättigheterna och allas lika menar vi på Akademikerförbundet SSR att det måste råda nolltolerans mot diskriminering.

Diskriminering mot samer

2016 publicerade svenska kyrkan sin vitbok om kyrkans förtryck mot samer. 2018 släppte Diskrimineringsombudsmannen, DO en rapport (2018:1) om samers erfarenhet av rasism och diskriminering. I rapporten finns ett kort avsnitt om arbetslivet. Där framkommer att det inte är ovanligt att samer bemöts kränkande vid anställningsintervjuer, på arbetsplatser och i mötet med myndigheter såsom bland annat Arbetsförmedlingen. Kränkningarna består till exempel av trakasserande kommentarer på arbetsplatser.

Akademikerförbundet SSR:s medlemmar drabbade

Rapporten har dock inga siffror på hur omfattande diskrimineringen är och DO konstaterar att bristen på forskning och statistik är ett problem när man ska utvärdera efterlevnad av regler som ska säkerställa samers rättigheter och följa upp förändringar som sker över tid. Som fackförbund vet vi att vi har medlemmar som utsätts för diskriminering på grund av sin samiska etnicitet.

Kartläggning behövs

Under MR-dagarna i Göteborg i december 2021 pratade jag med en representant från Sametinget. Hon berättade om att även om de vet att samer utsätts för rasism såväl inom som utanför arbetslivet har inte heller de information om hur utbredd diskrimineringen är. Det de har är berättelser från drabbade. Sametinget efterfrågar en kartläggning om hur diskrimineringen av samer ser ut och hur omfattande den är.

Rasism ökade efter dom

Efter Högsta domstolens beslut i den så kallade Girjas-domen 2020 ökade utsattheten för samer. Öppna rasistiska påhopp och hot mot samer ökade kraftigt i sociala media och i lokalsamhällen efter att domen kom. Även rasistiska påhopp på arbetsplatser ökade. Oavsett syn på utfallet av domen så är diskriminering, hat och hot något som självklart inte får förekomma.

Samernas nationaldag

Den 6 februari är det dags att fira nationaldag. Samernas nationaldag är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland och har firats sedan 1993. Tidigare var det staten som bestämde vem som var same eller inte, där definitionen sade att en same var den som ägnade sig åt renskötsel. Idag definieras tillhörigheten till den samiska minoriteten mer utifrån den egna personen, utifrån ens ursprung, ens uppväxt och individens eget val.

Enda ursprungsfolket i Europa

Samerna är ett av världens ursprungsfolk och det enda urfolket i Europa. Urfolk har en egen kultur, ett eget språk och egna sedvänjor och har levt på samma plats genom historien. Ett urfolk har rätt att bevara sin kultur och har politiska rättigheter. Samerna är också en av Sveriges fem nationella minoriteter och samiskan ett av Sveriges fem minoritetsspråk (övriga är jiddisch, meänkieli, romani chib och finska). Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk skall de nationella minoritetsspråken skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk.

2021 antog riksdagen en lag om konsultation med det samiska folket (konsultationsordning). Det innebär att regeringen och statliga myndigheter har en lagstadgad skyldighet att konsultera samiska företrädare i frågor som är av betydelse för det samiska folket. Lagen gäller från 1 mars 2022. Om två år utvidgas lagen att även gälla kommuner och regioner. Införandet av konsultationsordningen utgår från samernas ställning som urfolk. Konsultationsordningen innebär alltså inte att det samiska folket får några nya rättigheter utan att deras tidigare existerande rätt till inflytande uttrycks i svensk lagstiftning. Lagen är ett steg i rätt riktning att stärka det samiska folkets rättigheter.

Arbete mot diskriminering

Det går inte att arbeta effektivt mot diskriminering i arbetslivet mot samer så länge det inte finns information om hur omfattande problemet är, vad som är den vanligaste utsattheten med mera.

För att veta hur diskriminering mot samer ser ut behöver den kartläggas. Arbetsgivare måste bli bättre på att i medarbetarenkäter ställa frågor kring utsatthet för trakasserier och sexuella trakasserier samt utsatthet av rasism.  

Arbetsgivare måste också i dessa enkäter våga ställa frågor om den etniska tillhörigheten.

Inte för att kartlägga vem som tillhör vilken etnicitet på individnivå, utan för att på organisationsnivå kunna kartlägga hur omfattande diskriminering utifrån etnicitet är på våra arbetsplatser och hur riskerna för diskriminering ser ut. Det är arbetsgivare skyldiga att kartlägga enligt diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.

Om du inte ställer frågor så får du heller inte något svar. Användandet av jämlikhetsdata kan underlätta. Vi har tidigare skrivit om jämlikhetsdata som metod för att samla in information om en grupp på aggregerad nivå. Syftet är att så effektivt som möjligt motverka diskriminering och skapa förutsättningar för ökad jämlikhet och inkludering.  Har du rätt information om hur diskriminering och särbehandling ser ut på arbetsplatsen så kan du också sätta in rätt insatser för att motverka den.

Arbetet mot diskriminering bör dock inte bara utgå från lagstadgade skyldigheter. Organisationer som prioriterar arbetet för lika villkor blir också mer framgångsrika. Forskning visar också att arbetet med lika villkor får ett större genomslag i organisationer där HR är en del i ledningsgruppen och där det finns en ansvarig person som arbetar för lika villkorsfrågor har ett mer framgångsrikt arbete. Att arbeta för inkludering och lika villkor på arbetsplatsen är alltså också för verksamhetens bästa.  

Vad kan vi göra?

Vi på Akademikerförbundet SSR arbetar mot diskriminering och mot rasism i arbetslivet oavsett etnicitet. Det är självklart för oss att vi ska bedömas utifrån kompetens och inte utifrån vilket ursprung eller vilken etnicitet vi har. För att uppnå det så måste vi arbeta aktivt, fortsätta utbilda våra förtroendevalda, stötta våra medlemmar och organisera brett. Genom att dra nytta av varandras olikheter kan vi använda oss av varandras fulla potential istället för att fastna i förutfattade meningar om den andre.

Så här inför Samernas nationaldag är det viktigt att vi synar oss själva och hyllar Sveriges urfolk och en av våra nationella minoriteter genom att faktiskt ta deras rättigheter på allvar och arbeta för att samers såväl som andra minoriteters rättigheter respekteras och att vi ska ha lika villkor på arbetsmarknaden. Vi har alla ett ansvar att säga ifrån när vi ser eller hör diskriminering och rasism. Om du ser att någon annan utsätts, var en allierad och stå vid dens sida. Prata med din chef, ta hjälp av ditt fackförbund eller ditt skyddsombud. Som arbetsgivare, använd dig av den profession som finns i organisationen hos HR, chefer och medarbetare, visa att ni har nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Vi kan bara uppnå förändring om vi arbetar tillsammans.

UUA: Forskning för framgångsrik inkludering