DN Debatt Repliker. ”Förslaget om äldreomsorgslag saknar kunskapskrav”

Heike Erkers och Monica Engström, Akademikerförbudet SSR: En ny lag är i sig ingen lösning på äldreomsorgens problem. Tvärtom finns risker med juridisk uppdelning.

REPLIK DN DEBATT 28/6.

Akademikerförbundet SSR, som organiserar en stor del av äldreomsorgens biståndshandläggare, har i dagarna med stort och nyfiket intresse tagit del av de förslag som utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner presenterade i sitt betänkande ”Nästa steg”.

På DN Debatt skrev Olivia Wigzell, särskild utredare och generaldirektör för Socialstyrelsen, och Louise Andersson, huvudsekreterare, om förslaget. Enligt utredningen ska den nya lagen ge önskvärd likvärdighet och tydlighet genom tillräckligt med personal och genom ett långsiktigt förbättringsarbete.

Men med utgångspunkt i omsorgen om äldre och med det sociala arbetet i fokus konstaterar vi besviket att vi inte är nöjda med utredningens förslag. Akademikerförbundet SSR ställer sig till fullo bakom de värden och de mål som utredningen vill uppnå, men tror inte att de förslag som läggs fram om äldreomsorgslagen ger den förbättring av äldreomsorgen som utredningen tror och som vi alla längtar efter.

Vi riskerar att tappa helhetssynen och möjligheten att se hela den äldres sociala situation och de behov hen har.

En grundläggande förutsättning för att öka kvaliteten i en verksamhet är nämligen kunskap och kompetens, och förutsättningar för personalen att använda sig av den. När målet är att öka kvaliteten för den äldre behöver styrmedlet – i det här fallet lagen – styra mot just kunskap och kompetens. På så sätt kan utfallet också bli en ökad kvalitet.

Tråkigt nog har utredningen inte lagt fram något kunskapskrav. Omsorgen om äldre behöver, precis som hälso- och sjukvården för äldre, ett lagkrav som anger att verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett sådant krav innebär att äldreomsorgen ska utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap, ha personal med kunskap och kompetens och där så behövs även tillgång till specialistkompetens samt förutsättningar för att i mötet med den äldre använda sig av sin kunskap.

Akademikerförbundet SSR tror inte heller att en lag för äldreomsorgen i sig är en lösning på äldreomsorgens problem. Tvärtom tror vi att det kan försvåra det professionella arbetet genom att den socialt inriktade äldreomsorgen delas i två lagar. En uppdelning gör att vi riskerar att tappa helhetssynen och möjligheten att se hela den äldres sociala situation och de behov hen har.

Vi i Akademikerförbundet SSR vet att om vi ska öka kvaliteten inom äldreomsorgen finns inga genvägar. Då är det kunskap och kompetens som vi måste satsa på. På så sätt kan man styra mot en mer likvärdig äldreomsorg och en äldreomsorg av god kvalitet. Detaljreglering och precisering av rättigheter har vi prövat under årtionden inom äldreomsorgen utan att nå målet om god kvalitet. Låt oss ta nästa steg och införa krav på kunskap i äldreomsorgen.

Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR
Monica Engström, socialrättsjurist, Akademikerförbundet SSR