Facket JO-anmäler Gällivare kommun

Mikael Smeds chefsjurist

Gällivare kommun har i flera fall hanterat sitt arbetsgivaransvar mycket anmärkningsvärt och klandervärt. Information om arbetsrättsliga frågor lyftes på en pressträff före det tagits med berörda och deras fackliga organisation. En ifrågasatt rapport presenterades utan att rapporten kunnat lämnas ut vare sig till media eller till medarbetare och fackförbund. Akademikerförbundet SSR anmäler nu Gällivare kommun till Justitieombudsmannen (JO) för att kommunen dessutom har kontaktat Skatteverket i syfte att häva en anställds sekretessmarkering på felaktiga grunder.

I oktober 2023 skickade Gällivare kommun ett brev till Skatteverket med begäran om att häva en av medarbetarnas sekretesskyddade personuppgifter. Vår medlems personuppgifter är skyddade av sekretess enligt 22 kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen. I brevet ifrågasätter kommunen Skatteverkets beslut om sekretessmarkering med hänvisning till den utredning kommunen ännu ej är klara med.

  • En sekretessmarkering finns för att skydda utsatta medarbetare från hot, hat och våld. Den turbulens som varit i Gällivare kommun har satt våra medlemmar i en extremt pressad situation med en ohållbar arbetsbelastning. Kommunens agerande har förvärrat situationen, säger Mikael Smeds chefsjurist Akademikerförbundet SSR.
  • Gällivare kommun har försökt häva sekretessen utan att ens prata med den anställda. Kommunen har struntat i lagen. Det är anmärkningsvärt att kommunen agerar mot sina egna anställdas trygghet, säger Mikael Smeds chefsjurist Akademikerförbundet SSR.

Gällivare kommun åsidosätter sina lagstadgade skyldigheter att värna den anställdes integritetsskydd. I kommunens brev till Skatteverket uppvisar en rad mycket allvarliga brister. Akademikerförbundet JO-anmäler kommunen på fyra punkter:

  1. Av brevet framgår inte varför kommunen kontaktar Skatteverket om en enskild anställds sekretessmarkering. Det saknas lagstöd för agerandet.
  2. Kommunen har underlåtit att kommunicera med vår medlem inför kontakten med Skatteverket.
  3. Av brevet framgår att kommunen för närvarande utreder om den anställde kan misstänkas för brott. Detta är inte korrekt.
  4. Akademikerförbundet SSR anser att det behöver klargöras ifall kommunens brev har skickats till Skatteverket i strid med offentlighets- och sekretesslagen.