Garanterade löneökningar för välfärdens akademiker!

Akademikerförbundet SSR har efter hårda förhandlingar tecknat nytt kollektivavtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona för välfärdens akademiker. Parterna är överens om ett nytt 1-årigt kollektivavtal med centralt garanterad löneökningsnivå för medlemskollektivet. Avtalet gäller från 1 april 2024 till 31 mars 2025 och ger en garanterad löneökningsnivå om 3,3 procent i år. Avtalet omfattar omkring 210 000 medarbetare.

  • Kommunerna och regionernas dåliga ekonomi är inget våra medlemmar ska betala för. Vi säkrar nu att akademiker får en rimlig lägstanivå för sina löneökningar. Vi har dessutom lyckats få med oss arbetsgivarna på att utveckla och förtydliga lönesättningen. Lönen är det viktigaste verktyget för att kunna rekrytera och behålla den bästa kompetensen, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.
     
  • Karriärvägarna är dåliga i landets kommuner. För många väljer att lämna och byta bransch när löneutvecklingen och möjligheten att utvecklas upplevs som obefintlig. Det blir nu en massiv satsning på kompetensförsörjningen och vi är överens med arbetsgivarna om tydligare karriärvägar, säger Markus Furuberg förhandlingschef Akademikerförbundet SSR.

Utöver ett centralt riktmärke för löneutvecklingen är Akademikerförbundet SSR och SKR även överens om att förtydliga lönesättande chefers roll i lönesättningen samt att göra en översyn för att tydliggöra löneprocesserna. Akademikerförbundet SSR har även fått in skrivningar i avtalet om behovet av en bättre lönestruktur i att få fler att vilja arbeta kvar i kommuner och regioner.

Vi är överens om en satsning på friskare arbetsplatser. För att säkra kompetensen inom välfärden måste arbetsmiljön bli bättre. Nu höjs ambitionerna rejält.

Ett stort partsgemensamt arbete inleds för att se över arbetstiderna och arbetstidsmåtten.

  • Det är ett historiskt avtal för kompetensförsörjning av välfärden. Två av tre av de värsta bristyrkena finns i välfärden. Våra medlemmar har för få kollegor, för få karriärvägar och ofta jobb som sliter för mycket, vilket inte minst märks i att det årligen är en av fyra akademiker i välfärdsyrkena som byter jobb. Tillsammans med arbetsgivaren tas nu ett ansvar för att ändra på det, säger Heike Erkers.
     

Avsikten är att det ska bli tydligt hur anställda ska kunna utvecklas och utbilda sig under anställning. Parterna tar på sig ett tydligt ansvar att stödja de anställda att studera vidare, inte minst genom omställningsstudiestöd och få stöd att kunna byta yrkesbana och tidigt stöd vid tecken på ohälsa. Parterna har avsatt 750 miljoner kronor för att särskilt jobba med tidiga insatser och kompetenshöjande åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen.

Akademikerförbundet SSR har även fått in skrivningar i avtalet om behovet av en bra lönespridning i syfte att premiera erfarenhet och få fler att vilja arbeta kvar i kommuner och regioner.