Här är de viktigaste nyheterna i det nya avtalet HÖK20

Efter många och långa förhandlingar är det nya kollektivavtalet för kommuner och regioner, ”HÖK20”, äntligen undertecknat. Här är de viktigaste nyheterna. 

De viktigaste nyheterna i avtalet

Vad var den viktigaste frågan för Akademikerförbundet SSR?

Den viktigaste frågan för våra medlemmar har varit att det nya löneavtalet ska gälla från den 1 april 2020, med retroaktiva löneökningar. Våra medlemmar ska inte förlora för att de har fått vänta på sina löneökningar. Det kravet har vi också fått igenom.

Hur länge gäller det nya avtalet?

Det nya avtalsperioden är fyra år, så avtalet gäller fram till 31 mars 2024.

Handlar avtalet bara om löner?

Nej. Förutom den retroaktiva löneökningen så innehåller det två partsgemensamma arbeten där vi tillsammans med arbetsgivaren, centralt och lokalt, kommer arbeta för bättre lönespridning och lönekarriär.

Vilka är de viktigaste villkorsförändringarna i det nya avtalet?

  • Det införs en särskild regel som innebär att konverteringstiden att få en tillsvidareanställning sänks från 24 månader till 18 månader för arbetstagare som har vikariatsanställning eller allmän visstidsanställning.
  • Det kommer också finnas möjlighet att avtala om projektanställning upp till fyra år vid externt finansierade projekt, exempelvis arbeten som är EU finansierade.
  • Det införs extra ersättningar om semestern förläggs före eller efter juni-augusti.
  • För arbetstagare som arbetar ständig natt ges möjligheter till ett lägre arbetstidsmått, det nya arbetstidsmåttet för ständig natt är 34 timmar och 20 minuter.
  • Ersättningar för obekväm arbetstid räknas upp per 2021-04-01 upp med 3,0 procent samt 2022-04-01 med 2,4 procent. En större viktning görs också mot helger och natt.
  • Det införs en kompletterande ersättning för arbetstagare som uppbär smittbärarpenning.

Hållbar utveckling lyfts på agendan

Parterna är överens om att inom välfärdsavtalet diskutera hållbar utveckling kopplat till agenda 2030.

Förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning

Arbetstider och arbetstidens förläggning är oerhört viktiga för våra medlemmar. Därför har det utvecklats en bilaga med de centrala parternas syn på en väl fungerande arbetstidsförläggning, som ska ligga till grund för arbetstidsförläggning på arbetsplatsnivå.

Partsgemensamt arbete om distansarbete

I och med Covid-19 intrång har distansarbete blivit vardag för många av våra medlemmar, nya perspektiv och frågor har kommit av detta. Vi är överens om att tillsammans med arbetsgivaren utarbeta råd och stöd kopplat till distansarbete för att förbättra förutsättningarna vid distansarbete.

Friska arbetsplatser

Vi tar ytterligare ett steg att utveckla och stärka arbetsmiljöarbetet för hälsobefrämjande arbetsplatser med fokus på långsiktig hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Det är ett partsgemensamt arbete som bland annat syftar till att lyfta fram friskfaktorer i arbetet som ska vara en bra grund för lokala parters arbete.

Vanliga frågor om avtalet  

Från när gäller den nya lönen? 

Den nya lönen för 2020 gäller från den 1 april i år. Nästa löneöversyn kommer vara den 1 april 2021.  

Får vi retroaktiva löner? 

Ja, den höjning som ni får veta i lönesamtalet gäller från 1 april i år och kommer betalas ut retroaktivt till er i en klumpsumma.  

När betalas den nya lönen ut? 

Det beror på hur det ser ut hos er arbetsgivare. Det arbetsgivaren först måste göra, nu när det nya avtalet är klart, är att kalla facken till överläggning. Först när överläggningen är genomförd kan ni bli kallade på lönesättande samtal. När alla medarbetare som berörs av vårt nya avtal har haft sina lönesättande samtal ska arbetsgivare och fackförbund ha en avstämning där de stämmer av att allt har gått rätt till i löneöversynen. Först efter avstämning kan arbetsgivaren betala ut de nya lönerna. Ni ska få information om när det blir från er arbetsgivare.  

När får jag veta min nya lön?

Du ska få veta din nya lön i lönesättande samtal med din chef. Samtalet ska bokas in så snart som möjligt, men för att få besked om tid, prata med din chef. 

Vem är min lönedelegat? 

När du är inloggad på webben hittar du uppgifter om dina företrädare på sidan Mina lokala fackliga företrädare. (Du behöver logga in med Bank-ID.) Om du arbetar på en arbetsplats där det inte finns någon lokal lönedelegat så kommer arbetsgivaren kalla oss centrala ombudsmän att delta i löneöversynen. 

Vad gör jag om jag inte är nöjd med min lön? 

Om du inte är nöjd med hur ditt lönepåslag ser ut, be om att få det förklarat ordentligt av din chef, så att du känner att du förstår den bedömning arbetsgivaren har gjort. Om du inte tycker att samtalen med arbetsgivaren fungerar så kan du kontakta din lönedelegat för att få stöd i frågan.  Att du och arbetsgivaren gör olika bedömningar av din insats är dock inget som lönedelegater kan påverka. Det lönedelegaterna kan hjälpa till med är att få en fungerande process och att inget blir särbehandlad eller diskriminering i samband med löneöversynen. 

Jag är föräldraledig, kommer jag få ett lönesättande samtal? 

Även du som är föräldraledig ska bli erbjuden lönesättande samtal eftersom du, precis som alla andra medarbetare, ska vara med i löneöversynen. 

Kommer jag som är föräldraledig kompenseras av att Försäkringskassan inte tar hänsyn till retroaktiviteten i den nya lönen?  

Det finns en skrivning från SKR sedan slutet av 1990-talet om att arbetsgivaren bör kompensera medarbetare för förlorad retroaktivitet med anledning av föräldraledighet. Det är en gammal bestämmelse, men SKR rekommenderar fortfarande arbetsgivarna att följa den Lokala företrädare bör lyfta frågan i överläggning med arbetsgivare, om du som medlem kommer påverkas så kontakta din lokala lönedelegat för att få stöd i frågan.  

Hur blev det med avtalsfrågan att arbetsgivare skulle ha rätt att förlägga sommarsemester mellan maj-september?

Det införs extra ersättningar om semestern förläggs före eller efter juni-augusti. Förutom 1-2 extra semesterdagar utges extra ersättningen på 5 000 kr vid förläggning av högst 14 dagar semester under juni-augusti. För förläggning av 15-19 dagar är motsvarande engångsbelopp 3 000. Någon ytterligare möjlighet för arbetsgivaren att förlägga sommarsemester mellan maj-september har inte reglerats i det nya avtalet.

Kommer den som har slutat /gått i pension under året få retroaktiv lön? 

Precis som för andra anställda så ska du som anställd bedömas utifrån föregående års arbetsinsats. Samma lönekriterier gäller för dig som för andra. Därmed bör du lönesättas utifrån prestation och få retroaktiv höjning från 1 april om det gäller i det nya avtalet. Arbetsgivaren ska fördela de resurser de har och många gånger så får medarbetare som sagt upp sig innan ny lön sätts ett lågt påslag eller inget alls. Du har rätt att få en motivering kring den nya lönen och lönesättningen ska utgå från era lönekriterier. Det finns dock ingen garanti för att du som slutat under året kommer få retroaktiv lön. Det är en fråga som bör tas upp för förhandling lokalt.

Jag har sagt upp mig och kommer avsluta min anställning inom kort, har jag rätt till retroaktiv lön?

Lönen sätts individuellt och differentierat vilken innebär att lönen kan skilja sig från medarbetare till medarbetare. Löneavtalet ger inga individgarantier vilket kan medföra att arbetsgivaren väljer att lägga mer löneutrymme på anställda som är kvar i verksamheten. Det är arbetsgivaren som sätter lönen, krasst kan det tyvärr betyda att inget löneutrymme läggs på anställda som slutar sin anställning vilket i sin tur medför att ingen retroaktiv lön utbetalas.

Hur tar jag reda på om jag fått en skälig löneökning?

Nu när avtal 2020 är klart kommer arbetsgivaren att kalla Akademikerförbundet SSR för att slutföra överläggningen i varje kommun och region. Det lokalfackliga arbetet är viktigt på organisationsnivå för att påtala behoven av det strukturella satsningarna på akademikerlöner som måste till för att kommuner och regioner ska klara av konkurrensen om och kompetensförsörjningen av akademiker. När dialogen mellan lokala parter har slutförts ska de lönesättande samtalen tas vid. Kontakta gärna era lokalfackliga och lyssna hur analysen av löneökningsbevhovet hos er har gått och hur lönestrukturen ser ut och vad som skulle vara önskvärt för förändring.

Vill du få rådgivning inför ditt lönesättande samtal kan du ringa vår rådgivning där de erfarna förhandlande ombudsmännen både kan ta fram jämförbar statiskt i Sveriges bästa databas med akademikerlöner. Du når dem på 08-617 44 00, knappval 2. Tillsammans  gör vi skillnad!

Varför går förbundet med på ett sifferlöst avtal på fyra år? Det förefaller som man i detta fall spelar arbetsgivarna helt i händerna så att de helt godtyckligt kan välja vem som förtjänar lönepåslag eller ej. 

Vi har under lång tid satsat på att stärka och utveckla den lokala lönebildningen. Vi har kommit en bit men en hel del problem kvarstår att arbeta bort. Löneutvecklingen har varit mycket god för våra medlemmar som omfattats lokal löneöversyn inom kommuner och regioner. Det gäller egentligen oavsett vilken grupp vi jämför mer. Det innebär tyvärr inte att vi är framme och det kvarstår ett stort jobb för att värdera våra medlemmars utbildning, kunskap och ansvar i lönesättningen. Vi vill med avtal 2020 satsa på att säkra kompetensförsörjningen så att det belönas och premieras att stanna kvar och utvecklas tillsammans med verksamheten. Vid jämförelse hur lönestrukturen ser ut för akademiker mellan olika sektorer är det så att akademiker kan göra lönekarriär både inom statlig sektor och privat sektor, men inte tillräckligt bland våra medlemmar inom den kommunala och regionala sektorn. Det behövs ett lokalt och centralt utvecklingsarbete för att möjliggöra karriärmodeller och skapa lönespridning inom de kunskapsintensiva yrkena så att det lönar sig att fortsätta göra ett bra jobb, stanna kvar och då kunna göra lönekarriär. För att klara av att göra den utveckling som behöver göras lokalt och centralt behövs tid. Nu är vi överens om ett fyraårigt avtal där det återstår närmare tre år av utvecklingsarbete både lokalt och centralt. Utvecklingen kommer att följas, utvärderas lokalt och centralt för att ta nya initiativ så att avtalsintentionen ska bli verklighet. Annars väntar en helt annan avtalsrörelse nästa gång.

Vill du läsa mer om utvärderingar av val av lönebildningsmodell har vi på uppdrag av kongressen tagit fram en rapport. Läs den här

Kommunal får en engångssumma på 5500 kr innan jul. Har man räknat med att retroaktiva löner ger bättre utdelning här?

Vi har under en tid lagt mycket fokus på att utveckla den lokala lönebildningen, och med det nya avtalet tar vi nästa steg med att koppla karriärmodeller och satsning på lönespridning. Analysen av löneökningsbehovet behöver göras lokalt utifrån medlemmarnas lön och prestation. Löneöversynen 1 april 2020 och därefter årligen, är nivåhöjande och vi kommer att följa utvecklingen av möjlighet till lönekarriär både lokalt och centralt. Vår bedömning är att våra avtal utifrån vår lönepolitik kommer stödja löneutvecklingen för akademiker på ett positivt sätt.

Vad är det som skiljer vårt avtal från Kommunals som får en klumpsumma på 5500 kronor?

Kommunal har förhandlat fram ett löneavtal som ersätter retroaktiviteten under perioden 1 april 2020 till 31 oktober 2020 med en engångssumma på 5500 kronor. Akademikerförbundet SSR:s medlemmar får istället sin lön reviderad och utbetald från och med 1 april 2020. Det kan innebära att våra medlemmar får mer än 5500 kronor för motsvarande period.

Vad händer nu? 

Nu när HÖK20 är klart så kommer ni, så snart arbetsgivaren har genomfört inledande överläggning med era fackliga företrädare, bli kallade till lönesättande samtal. De flesta av er bör redan ha haft det vi kallar ett lönesamtal, alltså där ni resonerar om prestation utifrån lönekriterier och ska nu bara ha ett lönesättande samtal. Det lönesättande samtalet är som regel ett kort samtal där ni får veta förslaget på ny lön. Det är dock ändå viktigt att det är ett samtal så att ni har möjligheten att ställa frågor.