Hjälp forskare – besvara undersökning om arbetsmiljö

Sjukskrivningarna i Sverige ökar, och en anledning tycks vara upplevda problem i arbetsmiljön. För att undersöka detta närmare har forskare från Lunds universitet tagit fram en undersökning. Vill du hjälpa forskare att öka kunskapen inom området? Besvara frågorna i undersökningen. Ditt svar är anonymt och arkiveras i Lunds universitets folklivsarkiv.

”Det blev dålig stämning” 

Arbetsplatsen är en stor del av människors liv. Vi spenderar mycket tid på arbetsplatsen och stämningen och hur vi mår där har stor inverkan på vårt allmänna mående. I Sverige har sjukskrivningarna under en längre tid varit ökande och undersökningar från Arbetsmiljöverket visar att dessa ofta är kopplade till problem upplevda i arbetsmiljön. I denna frågelista vill vi utforska detta närmare genom en studie av hur människor som arbetar/arbetat i kontorsmiljöer i Sverige upplever/upplevt dålig stämning på arbetsplatsen. Kulturer på arbetsplatser i olika länder kan variera och upplevelser av skillnader i arbetsmiljö mellan Sverige och andra länder är viktig kunskap för utveckling av arbetsmiljöarbetet. Några frågor i undersökningen utforskar därför detta område. 

Undersökningen genomförs av Katarzyna Herd och Jakob Löfgren, forskare i etnologi vid Lunds universitet och är ett led i forskningsprojektet ”Det blev dålig stämning” – Vardagsritualer konflikter och motsägelser i mångnationellt svenskt kontorsliv, finansierat av FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Ditt svar är anonymt och arkiveras i Lunds universitets folklivsarkiv. Undersökningen görs digitalt.

Klicka här för att delta.

 

In English

The Meaning of Uneasy Atmosphere at Work

The workplace has a major part in people's lives. We spend a lot of time in the workplace and the atmosphere and how we feel there has a considerable impact on our general well-being. In Sweden, sick leave has been increasing for a long time and surveys from the Swedish Work Environment Authority show that these are often linked to problems experienced in the work environment.

In this questionnaire, we want to explore this atmosphere in more detail through a study of how people who work or have worked in office environments in Sweden experience a difficult or uneasy emotions in the workplace. Cultures in workplaces in different countries can vary and experiences of differences in the work environment between Sweden and other countries are important for the development of work environment. Some questions in the survey therefore explore this area.

The survey is conducted by Katarzyna Herd and Jakob Löfgren, researchers in ethnology at Lund University. It is a part of the research project "It became a bad mood" - Everyday rituals conflicts and contradictions in multinational Swedish office life, funded by FORTE – Research Council for Health, Working Life and Welfare.

Your participation is anonymous and your anwers will be archived at Lund University's archive, Folklivsarkivet. The survey is digital.

Click here to participate