Kriget i Ukraina

Det som händer i Ukraina påverkar oss alla – inte minst förbundets medlemmar som arbetar i verksamheter som behöver stärkt beredskap för att hantera effekterna av kriget. Vad är viktigt att tänka på? Här samlar vi information om förtroendevaldas, skyddsombuds och chefers viktiga roll i krisen, och påminner om förbundskansliets stöd till dig. 

Akademikerförbundet SSR anser att den av president Putin beordrade  Ryska väpnade attacken på Ukraina är en humanitär tragedi och ett hot mot internationell säkerhet och fred. Förbundet står bakom kraven på att Ryssland drar tillbaka sina militära styrkor från Ukraina, och att förhandlingar snarast upptas gärna med stöd av omvärlden. 

Rysslands invasion av Ukraina har fått – och kommer att få – följder för stora delar av världen. Det går inte att exakt veta hur kriget kommer att utvecklas eller förutse hur det svenska samhället kan påverkas av det. Akademikerförbundet SSR:s medlemmar arbetar i många av de statliga, kommunala och privata verksamheter – inklusive civilsamhället – som behöver ha en stärkt beredskap för att hantera effekterna av kriget. Därför vill vi nu informera om att förbundet fortsätter att stötta medlemmar och förtroendevalda, och påminna om den särskilt viktiga roll såväl fackligt förtroendevalda som skyddsombud har på arbetsplatserna. 

Den fackliga rollen 

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten. Osaklig eller falsk information riskerar skapa oro. Som fackligt förtroendevald eller skyddsombud är det viktigt att bidra till ett lugn på arbetsplatsen och att tillse att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förbereda verksamheten och medarbetarna på påfrestningar för verksamheten och medarbetarna.  

Samverkan – skyddsombud och fackliga 

Arbetsgivarens samverkan med skyddsombud och fackliga parter ska vara ett normalt led i beslutsfattandet. Detta gäller som utgångspunkt även när verksamheter hanterar följderna av kriser eller allvarliga händelser i omvärlden. Akademikerförbundet SSR anser att det är viktigt att fackliga parter medverkar till att förändringar på arbetsplatsen, förberedande insatser eller riktlinjer förankras bland medarbetarna. Den fackligt förtroendevalde har många gånger värdefull kunskap om verksamhetsnära frågor som arbetsgivaren behöver för att kunna fatta bra beslut.  

Fackliga frågor och arbetsmiljö är intimt sammanvävda. Därför är det givetvis viktigt att fackligt förtroendevalda och skyddsombud samarbetar, och gärna deltar tillsammans under samverkan med arbetsgivaren. I synnerhet i kriser och andra allvarliga händelser är det avgörande att arbetsmiljöperspektiv – arbetsbelastning, stress, psykosociala risker, återhämtning med mera – integreras med fackliga frågor om till exempel utformningen av organisationen eller förändringar av arbetstider.  

Akademikerförbundet SSR:s ombudsmän är inte mer än ett mejl eller telefonsamtal bort. Ta gärna kontakt med era respektive ansvariga ombudsmän eller Rådgivningen om ni har frågor om samverkan om fackliga frågor och arbetsmiljö. 

Chefer 

Inte sällan är chefer särskilt utsatta när verksamheter drabbas av kriser i omvärlden. Det är därför viktigt att dra lärdom av erfarenheter från tidigare händelser, t.ex. flyktingkrisen år 2015 och framåt. Förbundets chefsförhandlare (som själva har chefserfarenhet) betonar att det är avgörande att föra en tät dialog med alla medarbetare och klargöra vilka förväntningar och särskilda krav som gäller nu, och att de kan förändras med kort varsel. Därutöver är det mycket viktigt att chefer stöttar varandra i ledningsgrupper och andra chefsnätverk. När verksamheter utsätts för påfrestningar är det naturligt att det uppkommer oklarheter om roller, mandat och uppdrag – både för dig som chef och i relation till medarbetare. Öppen och tydlig kommunikation med medarbetare och samverkan med fackliga parter och skyddsombud kan förebygga och mildra många problem.

Chefer som har frågor om någon aspekt av chefsrollen är välkomna att höra av sig till våra chefsförhandlare.

Professionsfrågor – HR, socionom, samhällsvetare, ekonom 

Många av förbundets medlemmar kan komma att påverkas i sin profession, till exempel av en kraftig ökning av antalet flyktingar från Ukraina. Ur facklig synvinkel är det viktigt att bevaka att arbetsgivarna ser till att det finns tillräckligt med resurser för att hantera den ökade arbetsbelastningen samt att medarbetarna har rätt förutsättningar för att klara av sina arbetsuppgifter. Även under kriser är det viktigt att värna tilliten till professionen.  

Om det dyker upp frågor kopplat till profession, hör av dig till förbundets Rådgivning eller till någon av våra professionsombudsmän. 

EU-samordning av stöd till ukrainska flyktingar 

Sedan Rysslands militära invasion av Ukraina har över 870 000 människor flytt till grannländerna i EU. Europeiska rådet väntas inom kort besluta om att aktivera de särskilda asylreglerna som följer av direktivet om tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta (det så kallade massflyktsdirektivet). Direktivet är införlivat i den svenska utlänningslagstiftningen och innebär bland annat förenklad ärendehandläggning och omedelbart skydd för flyktingar från Ukraina. Härutöver innehåller direktivet bland annat regler om att EU:s medlemsstater ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingarna och ge dem tillträde till arbetsmarknaden och tillgång till bostad. Läs mer om direktivet här.   

Kommuner och regioner – krislägesavtalet  

Inom kommun- och regionsektorn kan Krislägesavtalet aktualiseras om det uppkommer en händelse som innebär allvarliga samhällsstörningar och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i en kommuns eller regions verksamhet. Krislägesavtalet tillämpades på flera verksamheter under pandemins inledande faser. Avtalet aktiveras efter ansökan från en kommun eller region genom särskilt beslut hos SKR. I nuläget är Krislägesavtalet inte aktualiserat på någon arbetsplats. 

Migrationsverket 

Vi känner till att det har varit stökiga förändringsprocesser, och neddragningar, i flera av Migrationsverkets verksamheter under det senaste året. Mycket talar nu för att Sverige kommer att uppleva en ökad tillströmning av flyktingar från Ukraina, vilket utsätter Migrationsverket för ett hårdare tryck. Det kan leda till att Migrationsverket kan behöva göra snabba anpassningar av berörda verksamheter, till exempel genom tillfälliga förändringar av arbetsuppgifter och ny- och återanställningar. Förbundet representeras av Saco-S på Migrationsverket. Läs mer här

Hör av dig till Saco-S eller Akademikerförbundet SSR om du har frågor om din situation på Migrationsverket.