Kollektivavtal för den kommunala sektorn

Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal oavsett i vilken kommun eller region du är anställd. Nedan hittar du de centrala avtal som gäller för dig.

Du som är anställd inom kommun, region/landsting har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser (AB) HÖK20. 

Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och villkor i HÖK20

Vissa arbetsgivare, t ex kommunala bolag och kommunförbund, som är medlemmar i arbetsgivarförbundet Sobona omfattas också av HÖK/AB.

Avtalsperioden gäller fram till 31 mars 2024. Löneavtalet gäller från 1 april 2020, Allmänna Bestämmelser gäller från 1 november 2020. Avtalet är utan centralt angivna nivåer.

Viktiga delar i avtalet är:

 • Retroaktiv lön från första april 2020
 • Partsgemensamt arbete för att utöka möjligheterna att göra lönekarriär hos sin arbetsgivare såväl lokalt som centralt.
 • Partsgemensamt arbete för att stärka det lönepolitiska arbetet med lönespridning såväl lokalt som centralt.
 • Konverteringstiden för att få en tillsvidareanställning sänks från 24 månader till 18 månader för arbetstagare som har vikariatsanställning eller allmän visstidsanställning (from 211001).
 • Kvalificeringstiden för rätt till föräldrapenningtillägg kortas ner till 180 dagar from 2022-01-01 (tidigare 365 dagar).
 • För arbetstagare som arbetar ständig natt ges möjligheter till ett lägre arbetstidsmått, det nya arbetstidsmåttet för ständig natt är 34 timmar och 20 minuter (from april 2022).
 • Partsgemensamt arbete för att tillsammans med arbetsgivaren utarbeta råd och stöd kopplat till distansarbete för att förbättra förutsättningarna vid distansarbete.
 • Partsgemensamt arbete för friska arbetsplatser där vi lyfter fram friskfaktorer i arbetet som ska vara en bra grund för lokala parters arbete.

Samverkansavtalet – Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Samverkansavtalet som slutits med SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona reglerar hur samverkan mellan fack och arbetsgivare ska gå till på lokal nivå i frågor som berör MBL, arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Samverkansavtalet utgör grunden för lokala parter i förhandlingar om ett nytt lokalt samverkansavtal. Utgångspunkten är att förenkla och omhänderta såväl informations- och förhandlingsskyldighet som följer av MBL och den samverkan som regleras om arbetsmiljö.

Parterna har gemensamt tagit fram kommentarer till avtalet. I dessa kommentarer beskrivs avsikten med avtalet och hur det kan användas för utveckling och samverkan lokalt.

Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR gäller från 1 maj 2020 och berör ca 1,2 miljoner anställda inom välfärdssektorn. 

Syftet med avtalet är att stärka anställdas behov och möjligheter till kompetensutveckling och omställning i arbetslivet. Genom förebyggande insatser och aktiva omställningsinsatser stärks arbetstagarnas möjligheter till kompetensutveckling och omställning. De ekonomiska förmånerna ger trygghet under omställningen till nytt arbete. 

Huvudingredienserna i avtalet är att: 

 • Snabbt kunna identifiera kompetenshöjande insatser för att minimera och undvika övertalighet. 
 • Sätta in omställningsinsatser i händelse av arbetsbrist. 
 • Ge ekonomisk trygghet under omställning till ett nytt arbete. 

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/kompetensochomstallningsavtal.2665.html

Krislägesavtalet

Krislägesavtalet är ett avtal som tagits fram för att kunna användas i akuta krissituationer för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid akut krisläge. Syftet med Krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet om arbete, arbetstid och villkor och i gengäld förmånligare ersättningar för arbetstagarna. Krislägesavtalet omförhandlades och ändrades i juli 2021 med utgångspunkt till långvarigt krisläge. Krislägesavtalet är anpassat och ska fungera i olika kriser och krislägen som kan vara över tid med stärkt skydd för individen.

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/krislagesavtal.32467.html