Ny överenskommelse om dygnsvila

Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR har kommit överens med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Sobona om förtydliganden kring dygnsvila. Det har vi gjort tillsammans med de andra fackliga organisationerna som är verksamma inom kommuner, regioner och kommunala företag.

− Vila och återhämtning är centralt för att våra medlemmar ska orka ett helt yrkesliv, inte minst inom välfärdens ansvarsområden, säger Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR.

− Samtidigt måste alla samhällsviktiga funktioner fungera i hela landet, dygnet runt om så krävs. Det har varit komplexa förhandlingar där många olika intressen beaktats. Nu har vi hittat en balanserad överenskommelse så långt det går för att säkerställa individens rätt till vila och återhämtning, säger han.

Samhällsviktiga välfärdstjänster inom hälso- och sjukvård, omsorg och räddningstjänst måste fungera dygnet runt. Parallellt har EU-kommissionen varit tydlig med att Sverige behöver följa EU:s arbetstidsdirektiv och säkerställa att medarbetare får 11 timmars dygnsvila. Undantag kan göras i lag eller kollektivavtal under vissa förutsättningar.

I november 2022 kom parterna överens om skärpta regler för dygnsvila för 1,2 miljoner anställda i kommuner, regioner och kommunala företag. Skyddsreglerna syftar till att värna individens skydd och arbetsmiljö samt säkerställa att avtalet är förenligt med EU:s arbetstidsdirektiv. Reglerna innebär att arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Undantag kan göras för planerad verksamhet och vid oförutsedda händelser om särskilda skäl föreligger. Den sammanlagda arbetstiden vid planerad verksamhet i kombination med jour får dock vara högst 20 timmar.

Tilläggsöverenskommelse med dispensförfarande för alla verksamheter

I tillägg till grundöverenskommelsen införs nu ett dispensförfarande som gäller vissa verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet, som har behov av att förlägga arbete och jour. Centrala parter konstaterar att det kan finnas behov av att bevilja dispens från bestämmelsen avseende att den sammanlagda arbetstiden vid planerad verksamhet i kombination med jour får vara högst 20 timmar.

Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour i vissa fall kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar förutsatt att motsvarande kompensationsledighet läggs ut. 

Den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag fattar beslut om att begära en tidsbegränsad dispens efter förhandling med de fackliga parterna. Beslut om dispens fattas av Centrala parters arbetstidsnämnd och tas strikt utifrån verksamhetens behov när alla andra vägar att driva verksamheten har uteslutits.

− Det är viktigt att dispensförfarandet är restriktivt och att vila och återhämtning säkerställs. Dispens kan enbart ges när alla andra möjligheter att bemanna verksamheterna har prövats och det inte finns några andra alternativ. Det är då Centrala parters arbetstidsnämnd ska kunna besluta om dispens, säger Markus Furuberg.

Dispensen innebär att planerad arbetstidsförläggning i vissa fall kan överstiga 20 timmar, men inte vara mer än 24 timmar. Kompenserande vila ska ges direkt anslutning till arbetstid som fullgjorts enligt dispens och motsvara minst den sammanlagda arbetstid som ordinarie arbetstid och jour varat. Dispens kan beviljas för som längst ett år åt gången.

Fakta

Centrala parter inrättar ett dispensförfarande som ska tillämpas restriktivt. Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour enligt AB § 13 mom. 5 eller motsvarande bestämmelse i bilaga till Allmänna bestämmelser (AB) kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar. 

Beslut om att begära dispens ska fattas av den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag. Till begäran om dispens ska arbetsgivaren redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt AB ska kunna förläggas och en beskrivning av varför det inte är möjligt. Innan en begäran om dispens ska sedvanlig MBL-förhandling genomföras. Beslut om dispens bereds av berörda centrala parter och beslut fattas av Centrala parters arbetstidsnämnd.

Vill du vet mer?
Läs mer här