Ny överenskommelse om dygnsvila

Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR har kommit överens med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Sobona om förtydliganden kring dygnsvila. Det har vi gjort tillsammans med de andra fackliga organisationerna som är verksamma inom kommuner, regioner och kommunala företag. (Uppdaterad text med undantag).

− Vila och återhämtning är centralt för att våra medlemmar ska orka ett helt yrkesliv, inte minst inom välfärdens ansvarsområden, säger Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR.

− Samtidigt måste alla samhällsviktiga funktioner fungera i hela landet, dygnet runt om så krävs. Det har varit komplexa förhandlingar där många olika intressen beaktats. Nu har vi hittat en balanserad överenskommelse så långt det går för att säkerställa individens rätt till vila och återhämtning, säger han.

Samhällsviktiga välfärdstjänster inom hälso- och sjukvård, omsorg och räddningstjänst måste fungera dygnet runt. Parallellt har EU-kommissionen varit tydlig med att Sverige behöver följa EU:s arbetstidsdirektiv och säkerställa att medarbetare får 11 timmars dygnsvila. Undantag kan göras i lag eller kollektivavtal under vissa förutsättningar.

I november 2022 kom parterna överens om skärpta regler för dygnsvila för 1,2 miljoner anställda i kommuner, regioner och kommunala företag. Skyddsreglerna syftar till att värna individens skydd och arbetsmiljö samt säkerställa att avtalet är förenligt med EU:s arbetstidsdirektiv. Reglerna innebär att arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Undantag kan göras för planerad verksamhet och vid oförutsedda händelser om särskilda skäl föreligger. Den sammanlagda arbetstiden vid planerad verksamhet i kombination med jour får dock vara högst 20 timmar.

Tilläggsöverenskommelse med dispensförfarande för alla verksamheter

I tillägg till grundöverenskommelsen införs nu ett dispensförfarande som gäller vissa verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet, som har behov av att förlägga arbete och jour. Centrala parter konstaterar att det kan finnas behov av att bevilja dispens från bestämmelsen avseende att den sammanlagda arbetstiden vid planerad verksamhet i kombination med jour får vara högst 20 timmar.

Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour i vissa fall kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar förutsatt att motsvarande kompensationsledighet läggs ut. 

Den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag fattar beslut om att begära en tidsbegränsad dispens efter förhandling med de fackliga parterna. Beslut om dispens fattas av Centrala parters arbetstidsnämnd och tas strikt utifrån verksamhetens behov när alla andra vägar att driva verksamheten har uteslutits.

− Det är viktigt att dispensförfarandet är restriktivt och att vila och återhämtning säkerställs. Dispens kan enbart ges när alla andra möjligheter att bemanna verksamheterna har prövats och det inte finns några andra alternativ. Det är då Centrala parters arbetstidsnämnd ska kunna besluta om dispens, säger Markus Furuberg.

Dispensen innebär att planerad arbetstidsförläggning i vissa fall kan överstiga 20 timmar, men inte vara mer än 24 timmar. Kompenserande vila ska ges direkt anslutning till arbetstid som fullgjorts enligt dispens och motsvara minst den sammanlagda arbetstid som ordinarie arbetstid och jour varat. Dispens kan beviljas för som längst ett år åt gången.

Fakta - hur implementeras överenskommelsen?

Kortfattat handlar arbetsordningen om hur arbetsgivaren söker dispens, vilka uppgifter som ska lämnas samt arbetsordningen för Arbetstidsnämnden vid begäran om dispens och tolkningsfrågor. 

Vilka förutsättningar gäller för att bli beviljad dispens? 

För att kunna bli beviljad dispens är arbetsgivaren är skyldig att uttömma alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i AB eller aktuell bilaga. Dispens beviljas endast då inga andra rimliga åtgärder står till buds, det vill säga när det är nödvändigt att förlägga arbete i kombination med jour längre än 20 timmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Vid dispens får den sammanlagda arbetstiden högst uppgå till 24 timmar. Efter en sådan arbetstidsförläggning ska kompenserande vila ges i direkt anslutning och minst motsvara den sammanlagda arbetstid som ordinarie arbetstid och jour varat. 

Regler om dispens träder i kraft 1 februari 2024. 

Hur går det till att söka dispens? 

  • beslut fattats av arbetsgivarens högsta ledning inom organisationen och tillställs Centrala parters arbetstidsnämnd för beslut, 

  • arbetsgivaren, inför beslut i centrala parters arbetstidsnämnd, ska redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt kollektivavtal ska kunna förläggas och varför det inte varit möjligt. 

  • Beslut om dispens fattas av Centrala parters arbetstidsnämnd. 

  • Arbetstidsnämnden består av tre ledamöter, en från SKR/Sobona, en från central arbetstagarorganisation och en oberoende ordförande. Ordförande har utslagsröst vid oenighet. 

  • dispens beviljas som längst för 12 månader åt gången. 

Vill du vet mer?
Läs mer här