Nya ungdomsfängelser fel väg att gå - inlåsning av barn funkar dåligt

Debattartikel

I en debattartikel i Göteborgs-Posten presenterar Akademikerförbundet SSR för utvecklingen av Statens institutionsstyrelse (SiS) och varnar för problematiken med nya ungdomsfängelser.  
 

I Tidöavtalet föreslås att fler barn ska omhändertas, straffskärpningar och hårdare straff riktat mot ungdomar. Det råder stor platsbrist inom den myndighet som idag har ansvar för både brottsdömda och omhändertagna ungdomar, Statens institutionsstyrelse (SiS). Justieombudsmannen (JO) riktar nu hård kritik mot platsbristen.

Som fackförbund konstaterar vi att SiS inte står rustade för att möta framtidens ökande behov. Akademikerförbundet SSR har gjort en NOVUS-undersökning bland våra medlemmar som visar att dagens arbetsbörda och uppdrag inte fungerar tillräckligt bra.

Regeringen vill införa särskilda ungdomsfängelser inom Kriminalvården, idag vårdas unga brottsdömda inom SiS. Vi tror att det är fel väg att gå, det tar inte hänsyn till aktuell forskning. Även om vi är tveksamma till modellen vill vi bidra till en lösning som hjälper unga brottsaktiva tillbaka till skolan. SiS har en utbyggd skolverksamhet och behandlingsprogram för att de intagna ska klara skolan.

Kunskapen att arbeta med barn saknas i Kriminalvården. Det behöver storsatsas på kompetensen och anställas många fler för att det ska vara möjligt för Kriminalvården att arbeta med minderåriga. Brottsaktiva ungdomar är den svåraste gruppen att behandla med goda resultat eftersom påverkan från omgivningen är störst i tonåren. Det krävs en hög personaltäthet för att lyckas förhindra återfall i brott. När samhället misslyckas blir kostnaden stor för samhället och framtida brottsoffer.

Våra medlemmar vittnar om att unga som placeras på SiS idag har gjort sig skyldiga till grövre brott än tidigare. Socialstyrelsen vittnar i sina granskningar att det är vanligt med psykisk ohälsa. SiS tar idag ansvar för många unga som psykiatrin borde ta huvudansvar för. Platsbrist leder till att rätt insatser inte kan sättas in efter behov. Konsekvensen vid ökad beläggning riskerar att bli överfulla institutioner och långa köer. Ungdomar lär av varandra och påverkar varandra negativt. Om en 13-åring hamnar på samma avdelning som en grupp 17-åringar med grövre problem blir resultatet förödande.

Var tredje tillfrågad medlem på SiS anser att insatser inte ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det visar att utbildningsnivån bland de anställda måste öka; fler med akademisk utbildning behövs nära ungdomar som är dömda för allvarliga bro­tt.

Våra förslag:
Krav för nya ungdomsfängelser
Regeringen vill flytta brottsdömda ungdomar från SiS till nya ungdomsfängelser inom Kriminalvården. Det är dyrare än att investera i SiS. En utredning behöver säkerställa rättssäkerheten för barnen, införa höga kunskapskrav på de som ska arbeta med minderåriga samt hur barnens föräldrar ska involveras i insatserna.

Eftervården brister
Kommunerna klarar inte stödet de ska ge efter att unga lämnar SiS-vården. Idag ges för få insatser. Uppnådda behandlingsresultat riskerar att förloras. Det bör regleras att ingen får lämna SiS utan eftervård. Kommunen bör kunna betala SiS för att utföra eftervård. Vi föreslår ett system liknande sjukvården, där SiS beslutar om ett utskrivningsdatum.

Psykiatrin måste komma närmare SiS
Samarbetet mellan SiS och psykiatrin fungerar inte. Psykiatrin måste vara mer närvarande på SiS. En utredning krävs för att reda ut vem som ska betala. De som behöver psykiatrin hamnar idag hos SiS utan att myndigheten får ersättning för den ökade personaltäthet som krävs. SiS måste ges rätt att ta initiativ till Samordnad individuell plan för att värna de ungas rättigheter.

Storsatsa på SiS-hemmen
Många institutioner är ålderstigna och måste renoveras. Det är orimligt att den kostnaden ska läggas på avgiften kommunerna betalar. Staten måste betala.

Fler platser inom SiS
Det finns inte alltid plats när unga behöver placeras. Fulla institutioner gör att det inte går att flytta på personer eller ta in nya med kort varsel. Samtidigt har SiS inte rätt att säga nej till nya intagna.

Höj kompetensen
Vi ser en fördubbling av anmälningar om hot och våld inom SiS. Det krävs fler akademiker med rätt utbildning i verksamheterna bland ungdomarna för att kunna rehabilitera. Det är den viktigaste insatsen staten kan göra för en bättre arbetsmiljö och en ungdomsvård som leder till ett minskat antal brottsoffer i framtiden.

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Lena Henriksson, Ordförande Saco-S Statens institutionsstyrelse (SiS)