Ungdomskriminalitet som specialiserad utbildning inom socialt arbete

Kvinna på bibliotek

Behöver socionomutbildningen förändras? Behövs det en specialistutbildning med inriktning på ungdomskriminalitet för socionomer? De mycket aktuella frågorna har Akademikerförbundet SSR:s studentråd ställt till arbetsgivare och lärosäten. Vår studentombudsman Carl Larsson bloggar om vad de fått för svar. 

Socionomer och akademiker inom socialt arbete är oumbärliga för att upprätthålla välfärden och främja ett inkluderande samhälle. Något som förbundets fokusområde "Uppdrag välfärd" visar på.

Akademikerförbundet SSR och studentrådet har under valåret 2022 arbetat med att belysa behovet av förebyggande arbete för att minska kriminalitet och förebygga rekryteringen av barn till kriminella nätverk samtidigt som välbehövlig kritik riktats till hur det brottsförebyggande arbetet har negligerats och bortprioriteras under lång tid.

Studentrådet snappade upp vad som behövs

Samhället står inför många utmaningar idag med ökande ojämlikheter, mentala hälsoproblem och sociala konflikter. För att möta dessa utmaningar behöver vi ha rätt kompetens inom socialt arbete. Flynn Norlin, studentrådets vice ordförande, och Karim Mohammadi, ledamot i studentrådets styrelse, har drivit fokusområdet "Brottsförebyggande arbete".

Undersökning om behovet av en specialistutbildning

Under arbetet med att lyfta brottsförebyggande arbete väcktes funderingar kring huruvida det skulle vara aktuellt att införa en specialistutbildning med inriktning på ungdomskriminalitet. Det har styrelsen undersökt i sin text ”Fokusområdet brottsförebyggande arbete Ungdomskriminalitet som specialiserad utbildning inom socialt arbete”.

Både arbetsgivare och lärosäten har intervjuats

Styrelsen har gjort en gedigen undersökning för att skapa sig en bild av hur olika aktörer ställer sig till frågan. Både arbetsgivare och lärosäten har fått komma till tals gällande inställning till socionomutbildningens nuvarande innehåll och eventuella behov av en specialistutbildning. För att dela lite av slutsatserna visade det sig att de flesta verksamheter har en positiv grundinställning till socionomutbildningen även om de ser en del brister.

Viktigt med praktik

Flera verksamheter påtalade att praktik spelar en stor roll för hur väl förberedda inför arbetslivet nyexaminerade studenter blir. Såklart är socionomutbildningen inte en renodlad yrkesutbildning. Men då många studenter har som ambition att använda sina teoretiska studier i arbetslivet är det viktigt att underlätta överbryggandet av klyftan som annars skapas mellan studier och arbetsliv.

Flera verksamheter ser en specialistutbildning om ungdomskriminalitet för socionomer som en bra lösning. Andra förslag Studentrådet fick ta emot var:

  • mer praktik
  • praktiska övningar inom myndighetsutövning
  • och mer specialiserad utbildning inom andra angränsande områden av socialt arbete.

Bland utbildningssamordnarna var det dock ingen som delade med sig av planer på att införa någon form av specialist- eller masterutbildning inom socialt arbete med fokus på ungdomskriminalitet.  

Det är viktigt för oss att driva utvecklingen i en riktning som gynnar samhället, våra medlemmar och säkerställer en trygg framtid för alla. Socionomer och akademiker inom socialt arbete spelar en avgörande roll och därför är det viktigt att utbildningen bidrar med rätt förutsättningar.

Vi har kommit till terminsslutet då studenterna lämnar campus för examen, sommarjobb eller välförtjänt ledighet efter terminens slit. Våra förtroendevalda studenter i studentrådets styrelse har fortfarande ett par veckor på sig att summera sitt arbete innan de ska lämna över till nästa styrelse. Det har varit ett väldigt engagerat gäng och som studentombudsman känns det fantastiskt att följa styrelsen arbete.

Jag ser fram emot att följa den nya styrelsens arbete och fokusområden framöver.

Carl Larsson, studentombudsman