Förtroendevald i kommun eller region

De flesta av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar arbetar inom kommun eller region, det är också där vi har våra allra flesta förtroendevalda. Ni är många som har tagit på er uppdraget att företräda era kollegor och driva deras frågor. Här har vi samlat det vi tror att du kan behöva för uppdraget.

tre kollegor håller varandra om ryggen.

Som facklig företrädare har du ett förtroende från medlemmarna att formulera och driva frågor som de tycker är viktiga. Du kan också komma att direkt förhandla för deras räkning. Förbundet har egen partsställning, det vill säga rätt att samverka och förhandla om verksamhetsförändringar, löner och andra villkor.

Akademikerförbundet SSRs lokalförening får partsställning eftersom att förbundet har tecknat kollektivavtal – löneavtalet HÖK respektive Allmänna bestämmelser, AB – med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. De kollektivavtalen gäller i samtliga kommuner och regioner.

  Ny överenskommelse för livslångt lärande och bättre pensioner

  Nytt omställningsavtal, satsning på arbetsmiljö och ett moderniserat pensionssystem för kommuner och regioner.

  Er föreningsutvecklare ger er råd och stöd i det lokala fackliga arbetet.

  Har ni valt nya personer?

  Har ni valt nya personer i styrelsen, nya samverkansombud eller skyddsombud? Glöm inte att skicka in en ny anmälan. Blanketterna hittar du här.

  • Det finns olika roller du som förtroendevald kan ha. Vissa förtroendevalda väljs till flera roller andra bara till en. Ordförande, kassör och ledamöter utses av årsmötet dvs medlemmarna en gång om året. Övriga funktioner i styrelsen(vice ordförande, sekreterare, medlemsrekryterare t ex)  och/eller fackliga uppdrag(samverkansombud, skyddsombud, lokal löneförhandlare) kan utses över året och anmälas in till oss och HR-avd hos arbetsgivaren genom styrelseprotokoll.

   Styrelseledamot: Du som har en styrelsefunktion i föreningen ska företräda alla medlemmar som är anställda i kommunen eller landstinget. Inte bara dem som sitter på din avdelning, enhet eller förvaltning. Alla ska känna sig välkomna som medlemmar. Styrelsen leder föreningen mellan årsmöten.

   Ordförande: Som ordförande är du sammankallande för styrelsen och det är ofta du som får ta emot kallelser från såväl arbetsgivaren som information från förbundet. Du samordnar och delegerar så att alla i styrelsen delar på uppdragen och lär tillsammans.

   Andra uppdrag och funktioner, till exempel att vara arbetsplatsombud, kan vara begränsade till en viss del av kommunens eller regionens verksamhet. Föreningen har en viktig uppgift att se till att alla förvaltningar, sjukhus, avdelningar eller motsvarande har arbetsplatsombud med funktionen att vara styrelsens kontaktperson för medlemmar inom respektive verksamhet.

   Facklig sekreterare: Du är vald på årsmöte som alla andra fackliga uppdrag men du har möjlighet att vara tjänstledig på del- eller heltid för fackligt uppdrag o ha sk fortlöpande facklig tid enl det kommunala kollektivavtalet AFF/LAFF76. Detta är vanligt i stora SSR-föreningar med många medlemmar.

   Förhandlare/Samverkansombud: Som fackligt förtroendevald företräder du våra medlemmar i såväl kollektiva som individuella förhandlingar. Kollektiva förhandlingar i samverkan eller mbl-forum förs när något berör många arbetstagare, exempelvis viktigare verksamhetsförändringar, budgetfrågor, arbetsmiljö eller jämställdhet. Individuella förhandlingar berör en enskild medlems anställningsvillkor.

   Som lokalfacklig företrädare ska du inte teckna kollektivavtal, förhandla turordning eller inleda rättstvist om brott mot lag eller avtal. I de fallen ska du kontakta förbundet centralt via din ombudsman eller Rådgivningen. 

   En viktig, årligen återkommande, förhandlingsuppgift är lönerevisionen. För att förhandla medlemmarnas löner krävs att du har en fullmakt från förbundet. Den får du om du gått en särskild löneförhandlarutbildning hos oss. 

   Skyddsombud: Läs mer här.

  • Det finns många olika sätt att arbeta i en lokalförening och det ser väldigt olika ut beroende på hur kommunen/regionen är uppbyggd, dess storlek och antal förtroendevalda. Centralt är att så många medlemmar som möjligt är delaktiga i de beslut och de processer som pågår samt att ni arbetar med det som medlemmarna tycker är viktigast. Det finns dock några grundläggande saker som gäller för alla föreningar:

   • Medlemmarna väljer ordförande, kassör, styrelseledamöter samt valberedning vid årsmötet.
   • Styrelsen kallar föreningens medlemmar till regelbundna medlemsmöten och en gång per år årsmöte.
   • Föreningen har stadgar som reglerar dess ändamål, hur styrelsen ska se ut och när årsmöten ska hållas.

   Styrelsen sammankallar regelbundet alla med fackliga uppdrag och funktioner utanför styrelsen så att det lokalfackliga arbetet samordnas och alla aktiva känner sig involverade.

   Styrelseprotokoll ska föras och förvaras(Styrelsemöte – Förening.se (forening.se) ) Styrelsen ska kommunicera med medlemmarna.

  • I några få kommuner finns tyvärr ingen lokalförening än. För dig som vill starta en förening finns information här. Du kan börja med att prata med andra medlemmar hos arbetsgivaren och kanske bjuda in till ett möte för att inspirera dem till att bilda en förening och utse en styrelse. Ta hjälp av regionombudet i ditt distrikt och den förbundsstyrelseledamot som har regionalt ansvar för din distriktsförening. Funkar inte det finns plan B – att utse ett eller flera arbetsplatsombud. Det är ingen bra lösning, men det fungerar tillfälligt medan man planerar att bilda en förening.

   Tips om hur du går tillväga för att bilda en förening hittar du här.

  • Du som har ett fackligt uppdrag omfattas av Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, eller Förtroendemannalagen som den också kallas. Kortfattat innebär reglerna att du som fackligt förtroendevald har rätt att använda skälig tid av betald arbetstid för att utföra dina fackliga uppdrag. Du har också rätt att få övertidsersättning om du inte hinner utföra uppgifterna på ordinarie arbetstid.

   I större kommuner och regioner är det möjligt att få fortlöpande facklig tid  och vara tjänstledig på del- eller heltid för att utföra fackligt arbete. Ibland finns detta förhandlat sedan tidigare, vänd dig annars till din ombudsman för hjälp. Den rollen kallas facklig sekreterare eller kommunombud och utses bland dem som valts till styrelse. Uppdraget är liksom övriga fackliga uppdrag på ett år i taget.

  • Som förtroendevald eller skyddsombud har du en nyckelroll, men du står inte ensam. Du kan alltid få stöd och kunskap från förbundskansliet. Snabbast hjälp får du genom att ställa en fråga i Svar Direkt eller ringa Rådgivningen. Varje region har också sitt Regionombud och sin ansvariga ombudsman som du som förtroendevald kan kontakta för råd och stöd.

   För att du ska känna dig trygg i din roll så erbjuder vi fackliga utbildningar på olika nivåer. Som förtroendevald har du som regel rätt till tjänstledighet utan löneavdrag för att gå våra utbildningar.

  • Att utöva samverkan - få inflytande - med arbetsgivaren är grundläggande för ett gott och långsiktigt samarbete, och ger dig möjlighet att påverka redan i ett tidigt stadium. Genom samverkan får medlemmarna inflytande och de fackliga organisationerna får möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocesserna. Ett syfte med samverkan är att koppla ihop arbetet med verksamhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor - det som tidigare(och där lokalt samverkansavtal saknas) gjordes som mbl-information/förhandlingar och skyddskommittéarbete. Inom kommuner och landsting finns ett centralt ramavtal för hur samverkan ska se ut. För att ni på lokal nivå ska ha samverkan så måste också ett lokalt samverkansavtal finnas. 

   Att samverka betyder att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna träffas regelbundet och utbyter information om vad som är på gång kring ev omorganisationer, arbetsmiljö, budget m.m. Om det inte finns ett lokalt samverkansavtal måste arbetsgivaren kalla er till förhandlingar enligt MBL varje gång.