Avtal för den kommunala sektorn | Akademikerförbundet SSR

Akademikern

Våra avtal: kommunal sektor

Avtal för den kommunala sektorn

Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom kommunal sektor har samma centrala avtal oavsett inom vilken kommun eller vilket landsting du är anställd hos. Nedan hittar du de centrala avtal som gäller för dig.

Du som är anställd inom kommun, landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser, AB. Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera – HÖK 13. Dessa avtal gäller också för dig som är anställd av arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarförbundet Pacta.

Avtalsperioden är fyraårig och sträcker sig från den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2017. Den första april är årlig lönerevisionstidpunkt. För år 2013 gällde ett lägst garanterat utfall på 2,6 procent och för 2014 gällde ett lägst garanterat utfall på 2,2 procent. År 2015 och 2016 är utan angivna nivåer.

Viktiga delar i löneavtalet är:

  • Lönestrategiskt arbete inför och under överläggningen.
  • Lönestrukturfrågorna har lyfts fram i avtalet.
  • Chefens roll i lönesättningen.
  • Större fokus på lönesättande samtal och en förhandlingsordning som är förstärkt med central konsultation.
  • Centralt utvecklingsinriktat partsarbete som ska stödja avtal utan angiven nivå.
  • Centralt partsarbete angående chefer på högre nivåer.

Avtalen

Allmänna Bestämmelser, AB

Ändringar i Allmänna Bestämmelser

HÖK 13

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13