Kollektivavtal för den kommunala sektorn

Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal oavsett i vilken kommun eller region du är anställd. Nedan hittar du de centrala avtal som gäller för dig.

Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser, ”AB”.

Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera – ”HÖK 17”.

Dessa avtal gäller också för dig som är anställd av arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarförbundet Pacta.

Avtalsperioden är tre år och löper från 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalet är utan centralt angivna nivåer.

Viktiga delar i avtalet är:

  • Partsgemensamt arbete som syftar till att stärka det lönepolitiska arbetet med förbättringar i lönestruktur och lönespridning.  
  • Medarbetare ska ha mer inflytande över sina egna anställningsvillkor och arbetstidens förläggning.
  • Partgemensamt arbete som ska förebygga ohälsa och minska sjuktalen.
  • Bättre rehabilitering- och omställningsmöjligheter för anställda som drabbats av ohälsa.
  •  Höjd ersättning vid jour och beredskap samt tonvikt på att jour och beredskap endast ska förekomma när det är absolut nödvändigt för verksamheten.

Avtalen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17

Läs mer om SAM17 här.

Ny försäkringsförmån för anställda vars sjukpenning dragits in av Försäkringskassan

En ny försäkringsförmån, ”Särskild AGS-KL-förmån” börjar gälla från den 1 juni 2018. Det som är nytt är att den anställde själv ska anmäla och söka Särskild AGS-KL förmån på anvisat sätt hos AFA Försäkring. PDFen på denna sida heter "Överenskommelse och villkor Särskild AGS-KL-förmån". För närmare information se https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/indragen-sjukpenning

Läs även

Förhandling ger bättre villkor

Centrala, kollektiva eller individuella förhandlingar? Vad är det egentligen som avhandlas i de olika förhandlingarna?

Läs mer

Varför är det bra med kollektivavtal?

Kollektivavtal är bra både för dig som arbetstagare och för din arbetsgivare. Men varför? Och vad innebär egentligen ett kollektivavtal?

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer