Akademikern

Våra avtal: kommunal sektor

Avtal för den kommunala sektorn

Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom kommunal sektor har samma centrala villkorsavtal oavsett inom vilken kommun eller vilket landsting du är anställd hos. Nedan hittar du de centrala avtal som gäller för dig.

Du som är anställd inom kommun, landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser, AB. Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera – HÖK 17. Dessa avtal gäller också för dig som är anställd av arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarförbundet Pacta.

Avtalsperioden är tre år och löper från 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalet är utan centralt angivna nivåer.

Viktiga delar i avtalet är:

  • Partsgemensamt arbete som syftar till att stärka det lönepolitiska arbetet med förbättringar i lönestruktur och lönespridning.  
  • Medarbetare ska ha mer inflytande över sina egna anställningsvillkor och arbetstidens förläggning.
  • Partgemensamt arbete som ska förebygga ohälsa och minska sjuktalen.
  • Bättre rehabilitering- och omställningsmöjligheter för anställda som drabbats av ohälsa.
  •  Höjd ersättning vid jour och beredskap samt tonvikt på att jour och beredskap endast ska förekomma när det är absolut nödvändigt för verksamheten.

Avtalen

Allmänna Bestämmelser, AB

Ändringar i Allmänna Bestämmelser

HÖK 17

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17

Läs mer om SAM17 här.