Förtroendevald i statlig sektor

Du har fått ett förtroendet att driva viktiga frågor och förhandla för dina kollegors räkning. Uppdraget som facklig representant är både brett, utmanande och intressant.

Tre personer

Inom statlig sektor samarbetar vi i Akademikerförbundet SSR med övriga Saco-förbund. Det betyder att du som förtroendevald inte bara företräder våra medlemmar utan alla Saco-förbundens medlemmar på din arbetsplats.

Saco-S kallas samarbetsorganisationen för akademikerförbunden på det statliga området. Saco-S-föreningar finns på alla statliga myndigheter utom de allra minsta.

Att vara förtroendevald

Att vara utvald av dina kollegor för att föra deras talan är både kul och lärorikt. Du får gå på möten med din arbetsgivare och vara delaktig i myndighetens utveckling framåt. Du har ett förtroende från medlemmarna i Saco-S-föreningen på din arbetsplats att formulera och driva frågor som de tycker är viktiga. Det kan också hända att du får förhandla för medlemmarnas räkning.

Här är några saker du kan få göra som förtroendevald:

 • löneförhandla
 • lyfta medlemmarnas värde
 • förhandla vid organisationsförändringar, chefstillsättningar och personalnedskärningar
 • representera medlemmarnas intressen
 • ge stöd och råd till enskilda medlemmar
 • rekrytera nya medlemmar
 • vara den förmedlande länken mellan medlemmarna och förbundet
 • vara en naturlig samtalspartner för arbetsgivaren

Samverkan

Att utöva samverkan med arbetsgivaren är grundläggande för ett gott och långsiktigt samarbete, och ger dig möjlighet att påverka redan på ett tidigt stadium. Samverkan ger medlemmarna inflytande och de fackliga organisationerna möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocesserna. Ett syfte med samverkan är att koppla ihop arbetet med verksamhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor.

Saco-S hemsida hittar du all info om Saco-S-samarbetet och din roll som facklig företrädare i statlig sektor.

Du får så klart stöd och utbildning

Som förtroendevald och skyddsombud har du en nyckelroll, men du står inte ensam. Vi finns alltid där för att ge dig stöd och kunskap för att du ska kunna känna dig trygg i ditt uppdrag.

Ring oss eller din Saco-S-förenings kontaktförbund när du behöver stöd.

För att stärka dig ytterligare i din roll erbjuder vi även fackliga utbildningar på olika nivåer. Oftast har du rätt till tjänstledighet utan löneavdrag för att gå våra utbildningar.

Enligt lagen har du rätt att använda skälig tid av betald arbetstid för att utföra dina fackliga uppdrag. Du har också rätt att få övertidsersättning om du inte hinner utföra uppgifterna på ordinarie arbetstid.

Din roll som förhandlare

Som fackligt förtroendevald företräder du våra medlemmar i såväl kollektiva som individuella förhandlingar. 

 • Kollektiva förhandlingar berör många arbetstagare, exempelvis samverkan och inflytande i sörre verksamhetsförändringar, budgetfrågor, arbetsmiljö eller jämställdhet. 
 • Individuella förhandlingar berör en enskild medlems anställningsvillkor.

Som lokalfacklig företrädare ska du inte teckna kollektivavtal, förhandla turordning eller inleda rättstvist om brott mot lag eller avtal. I de fallen ska du kontakta förbundet centralt via din ombudsman eller Rådgivningen.

En viktig förhandlingsuppgift är lönerevisionen. För att förhandla medlemmarnas löner krävs att du har en fullmakt från förbundet. Den får du om du gått en särskild löneförhandlarutbildning hos oss.

Olika sätt att arbeta

Uppgifterna, formerna och arbetet i en lokal arbetsplatsförening är inte statiska. Det finns många olika framgångsrika arbetssätt. Viktigast är medlemmars delaktighet och att du arbetar med det som medlemmarna tycker är viktigast. Det finns däremot några grundläggande saker som gäller för alla föreningar:

 • Medlemmarna väljer ordförande och styrelse.
 • Styrelsen kallar föreningens medlemmar till regelbundna föreningsmöten, till exempel årsmöten.
 • Föreningen har en stadga som reglerar dess ändamål, hur styrelsen ska se ut och när årsmöten ska hållas (se normalstadgan för Saco-S-föreningar).

Om det ännu inte finns någon Saco-S-förening

För att ni på arbetsplatsen ska bli en så stark röst som möjligt bildar ni en gemensam Saco-S förening. Det fackförbund inom Saco-familjen som är störst på myndigheten blir kontaktförbund gentemot arbetsgivaren.

Vid några få myndigheter, företrädesvis små, finns tyvärr inga Saco-S-föreningar. Om du är anställd vid en sådan myndighet och vill starta en förening kan du läsa på Saco's sida hur du gör.

Det är ganska okomplicerat och du får hjälp av ditt kontaktförbund. Det finns grundläggande mallar för hur allt går till.

Styrelseledamöter respektive arbetsplatsombud

Du som har ett styrelseuppdrag i en Saco-S-förening ska företräda alla medlemmar som är anställda vid myndigheten, inte bara de som tillhör Akademikerförbundet SSR. 

Andra uppdrag, till exempel att vara arbetsplatsombud, kan vara begränsade till en viss del av myndighetens verksamhet. I en stor myndighet med verksamhet spridd över flera olika arbetsplatser har föreningen en viktig uppgift i att se till att alla har arbetsplats- och skyddsombud med uppdrag att företräda medlemmarna lokalt.

Arbetsmiljön och skyddsombudens roll

I det lokala fackliga arbetet ingår att bevaka medlemmarnas arbetsmiljö. För att göra det på bästa sätt behöver ni i föreningen utse skyddsombud som arbetsgivaren har en skyldighet att samverka med.

Skyddsombudet har särskilda rättigheter att agera i arbetsmiljöfrågor. Hör med ditt kontaktförbund om när nästa utbildning är.

Kvinnor

Ditt kontaktförbund

Saco-förbunden har delat upp ansvaret för att ge stöd till lokalföreningarna vid de olika myndigheterna. Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsgivarverket
 • IVO, Inspektionen för vård och omsorg
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Kriminalvården
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Nordens välfärdscenter
 • SIS, Statens institutionsstyrelse
 • Stiftelsen Allmänna barnhuset

Kontaktförbundets uppgift är att bland annat att bistå dig som förtroendevald med rådgivning, allmän service och förhandlingshjälp, samt att utbilda dig som är förtroendevald.

Kontaktförbundet tecknar avtal och bevakar att alla medlemmar i Saco-S-förbunden får en likvärdig behandling. En komplett förteckning över myndigheter och kontaktförbund hittar du här.

Verktyg

för att värva medlemmar