Förtroendevald i privat sektor

Du har fått ett förtroendet att driva viktiga frågor och förhandla för dina kollegors räkning. Uppdraget som facklig representant är både brett och utmanande.

Två kollegor går och samtalar i en kontorskorridor.

För våra medlemmar i privat och ideell sektor finns Akademikerföreningar ute på företagen och organisationerna.

Som facklig företrädare i en Akademikerförening är det viktigt att komma ihåg att du inte bara företräder medlemmarna i vårt förbund utan även de andra Saco-förbundens medlemmar.

På akademikerforening.se hittar du det mesta du behöver veta om att vara aktiv i en lokal Akademikerförening.

 • Som facklig företrädare har du ett förtroende från medlemmarna i förening på din arbetsplats att formulera och driva frågor som de tycker är viktiga. Du kan också komma att direkt förhandla för medlemmarnas räkning. Saco-förbunden har egen partsställning i många branscher, vilket ger dig som facklig företrädare rätt att samverka och förhandla om verksamhetsförändringar, löner och andra villkor.

  Partsställningen får vi tack vare kollektivavtal. Det skiljer sig från bransch till bransch hur det ser ut med kollektivavtal. För Akademikerförbundet SSR:s och de övriga Saco-förbundens del är det oftast Sveriges Ingenjörer – det klart största Saco-förbundet på privat sektor – som står som kollektivavtalstecknande part.

  På en del arbetsplatser saknas kollektivavtal helt. Det försvårar det fackliga arbetet, men gör det inte alls omöjligt. Ni kan till exempel alltid utse skyddsombud.

  • Att löneförhandla och tydliggöra medlemmarnas värde i organisationen.
  • Att förhandla vid organisationsförändringar, chefstillsättningar och personalnedskärningar.
  • Att representera medlemmarnas intressen i bolagsstyrelsen eller andra arbets- och styrgrupper.
  • Att ge stöd och råd till enskilda medlemmar i förhandlingar och annat.
  • Att rekrytera nya medlemmar.
  • Att vara den förmedlande länken mellan medlemmarna och förbundet.
  • Att vara en naturlig samtalspartner för arbetsgivaren.
 • Du som har ett styrelseuppdrag i akademikerföreningen ska företräda alla medlemmar som är anställda i företaget, inte bara de som tillhör Akademikerförbundet SSR. Andra uppdrag, till exempel att vara arbetsplatsombud, kan vara begränsade till en viss del av företagets verksamhet. I ett stort företag med verksamhet spridd över flera olika arbetsplatser har föreningen en viktig uppgift i att se till att alla har arbetsplats- och skyddsombud med uppdrag att företräda medlemmarna lokalt.

 • Det finns dessvärre inte Akademikerföreningar på alla arbetsplatser i privat sektor ännu. Tips om hur du går tillväga ifall du vill starta en på din arbetsplats hittar du i checklistan Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor i en pdf längre ner på denna sida.

 • Uppgifterna, formerna och arbetet i en lokal arbetsplatsförening är inte statiska. Det finns många olika framgångsrika arbetssätt. Viktigast är många medlemmars delaktighet och att man arbetar med det medlemmarna tycker är viktigast. Det finns däremot några grundläggande saker som gäller för alla föreningar:

  • Medlemmarna väljer ordförande och styrelse.
  • Styrelsen kallar föreningens medlemmar till regelbundna föreningsmöten, till exempel årsmöten.
  • Föreningen har en stadga som reglerar dess ändamål, hur styrelsen ska se ut och när årsmöten ska hållas.
 • Du som har ett fackligt uppdrag omfattas av Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, eller Förtroendemannalagen som den också kallas. Kortfattat innebär reglerna att du som fackligt förtroendevald har rätt att använda skälig tid av betald arbetstid för att utföra dina fackliga uppdrag. Du har också rätt att få övertidsersättning om du inte hinner utföra uppgifterna på ordinarie arbetstid.

 • Som förtroendevald och skyddsombud har du en nyckelroll, men du står inte ensam! Vi finns alltid där för att ge dig stöd och kunskap för att du ska kunna känna dig trygg i ditt uppdrag. Ring SSR Direkt så fort du känner behov av stöd. För att stärka dig ytterligare i din roll erbjuder vi även fackliga utbildningar på olika nivåer. Oftast har du rätt till tjänstledighet utan löneavdrag för att gå våra utbildningar. På Sveriges Ingenjörers hemsida för förtroendevalda hittar du kalendariet med alla årets fackliga utbildningar för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster (AHT) har också en sida med information för dig som är fackligt aktiv.

 • Som fackligt förtroendevald företräder du våra medlemmar i såväl kollektiva som individuella förhandlingar. Kollektiva förhandlingar berör många arbetstagare, exempelvis samverkan och inflytande i viktigare verksamhetsförändringar, budgetfrågor, arbetsmiljö eller jämställdhet. Individuella förhandlingar berör en enskild medlems anställningsvillkor.

  Som lokalfacklig företrädare ska du inte teckna kollektivavtal, förhandla turordning eller inleda rättstvist om brott mot lag eller avtal. I de fallen ska du kontakta ditt kontaktförbund, din ombudsman eller SSR Direkt.

  En viktig, årligen återkommande, förhandlingsuppgift är lönerevisionen. För att förhandla medlemmarnas löner krävs att du har en fullmakt från förbundet. Den får du om du gått en särskild löneförhandlarutbildning hos oss.

 • I det lokala fackliga arbetet ingår att bevaka medlemmarnas arbetsmiljö. För att göra det på bästa sätt behöver ni i föreningen utse skyddsombud som arbetsgivaren har en skyldighet att samverka med. Skyddsombudet har särskilda rättigheter att agera i arbetsmiljöfrågor.

 • Att utöva samverkan - den moderna formen av MBL, medbestämmande och inflytande – med arbetsgivaren är grundläggande för ett gott långsiktigt samarbete och ger dig möjlighet att påverka redan på ett tidigt stadium. Samverkan ger medlemmarna inflytande och möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocesserna genom de fackliga företrädare de utser på arbetsplatsen . Ett syfte med samverkan är att koppla ihop arbetet med verksamhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor.