Kurator inom hälso- och sjukvård

Kuratorn är den psykosociala experten inom vården. Som den enda professionen inom hälso- och sjukvården med utbildning i juridik är kuratorn den självklara länken mellan vården och andra samhällsaktörer.

Den ökande psykiska ohälsan i samhället gör kuratorns kompetens allt viktigare i hälso- och sjukvården. Olika undersökningar visar att andelen patienter som söker primärvård för psykiska problem står för en tredjedel av besöken hos läkarna. En stor del av den psykiska ohälsan har sin grund i psykosociala problem, som exempelvis arbetsrelaterad stress och ökade krav från samhället.

Akademikerförbundet SSR är socionomernas yrkesförbund. Vi är partipolitiskt obundna men vi tvekar aldrig att driva frågorna som är viktiga för socionomernas arbetsliv eller kvalitén i det sociala arbetet. Bli medlem här.

Trots det ökar det totala antalet kuratorer knappt och i flera landsting sker istället minskningar av antalet tjänster. Akademikerförbundet SSR  anser att alla vårdcentraler ska kunna erbjuda kuratorskontakt. Vi driver frågan om kuratorns viktiga roll inom hälso- och sjukvården genom seminarier och uppvaktningar av politiker och tjänstemän.

I hälso- och sjukvården är kuratorn den enda yrkesgrupp som har utbildats i hur det offentliga systemet är uppbyggt och hur den offentliga lagstiftningen fungerar, samtidigt som man har en teoretisk grund i socialt arbete.

Äntligen en legitimation för kuratorer

Kuratorn är den enda yrkesgrupp inom vården som utför självständigt behandlingsarbete utan att ha legitimation. Akademikerförbundet SSR har drivit frågan om legitimation för socionomer sedan förbundet bildades och nu har regeringen föreslagit att en legitimation för kuratorer ska införas den första juli 2019. Det är innebär en stärkt patientsäkerhet eftersom hälso- och sjukvårdskurator blir en skyddad titel vilket innebär att bara den som har legitimation som hälso- och sjukvårdskurator får kalla sig det. Människor som har söker hjälp hos en kurator har rätt att veta att det är en person som är utbildad i psykosocialt behandlingsarbete.

Här kan du läsa mer om hur förbundet har arbetat för en legitimation för kuratorer.

Kuratorns arbetsuppgifter

Det psykosociala arbetet för kuratorer innefattar utredning, bedömning och behandling i form av till exempel krisstöd och samtal. Kuratorns analys och bedömning är nödvändig för diagnos och behandling. Den utgör ofta underlag för intyg som skrivs av annan personal inom hälso- och sjukvården. I en psykosocial diagnos identifieras de sociala och psykosociala faktorer som kan ligga till grund för ohälsa.

Ofta är olika huvudmän involverade i patienten utifrån sina olika uppdrag. För ett lyckat behandlingsresultat krävs professionsöverskridande arbete i team, där vårdens alla kunskapsområden (medicinsk, social och psykologisk kunskap) samverkar. Kuratorn har en samordnande funktion och handleder även annan vårdpersonal i psykosociala frågor.

I vår policy för kuratorer i hälso- och sjukvården fördjupas beskrivningen av kuratorns uppdrag och vikten av psykosocial kompetens i hälso- och sjukvården.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Läs även

Med fokus på helheten

Som socionom möter du ofta människor som befinner sig i svåra situationer i livet. I ditt jobb tar du hänsyn till personers hela livssituation.

Läs mer

Kollektivavtalen reglerar rättigheter och skyldigheter

Vet du vilka regler som gäller på ditt jobb? Kollektivavtalen ser till att du har samma rättigheter och förmåner som dina kollegor.

Läs mer

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer