LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT

Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

2021-05-10 Remissen redovisar hur ett senare pensionsuttag samt övriga förändringar i trygghetssystem och skatte- och avgiftsystem påverkar bland annat arbetskraftsutbudet och indivi...

Från pandemi och arbetslöshet till lysande jobbutsikter

Åhörarkopia på Power Point från föreläsningen ”Från pandemi och arbetslöshet till lysande jobbutsikter”.

Dokumenthanteringsplan lokalt och regionalt

Se även Anvisningar: dokumenthanteringsplan lokalt och regionalt. 

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79)

2021-04-27 Akademikerförbundet SSR har i ett remissvar yttrat sig över förslagen i betänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79). Utredningen lämnar förslag som ...

Innovation som drivkraft - från forskning till nytta, SOU 2020:59

2021-04-29 Utredningen föreslår en utvecklad struktur för innovationsstödet vid statliga universitet och högskolor. Syftet är att innovationsstödet vid lärosätena, som för närvarande blan...

All makt åt algoritmen, vår befriare?

Rapport 2021-04-29 Den tekniska utvecklingen förändrar hela vårt samhälle i grunden – och så även vår offentliga sektor och vår gemensamma välfärd. Förändringen bär med sig h...

Rapport: Kartläggning av skolkuratorer 2021

Rapport från 2021-04-14 om skolkuratorers arbetssituation. 

Den sociala skulden i skuggan av pandemin

Rapport 2021-04-27 Under pandemin har förutsättningarna att utreda och ge insatser kraftigt förändrats för både socialtjänstens individ- och familjeomsorg och dess samarbetspartners. Samt...

Är du autentisk i ditt ledarskap?

Presentationsunderlag från chefsfredagen med Ulrika Sedell den 23 april 2021. 

Promemorian 55 år och karensval, SOU 2020:65

2021-04-14 I utredningen föreslås att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort för en försäkrad med inkomst a...

Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA), Ds 2021:4

2021-04-06 Förvaltningsmyndigheter under regeringen ska ges en allmän behörighet att samverka med ELA (Europeans Labour Authority). Det föreslås också att endast vissa myndigheter ska kun...