Remissvar

Tre bokstavsutredningar Ds 2021:16,17 &18

2021-09-13  Remissvar från Akademikerförbundet SSR, rörande Grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16) Dnr: A2021/01333, En reformerad arbetsrätt, (Ds 2021:17), Dnr: ...

Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

2021-05-10 Remissen redovisar hur ett senare pensionsuttag samt övriga förändringar i trygghetssystem och skatte- och avgiftsystem påverkar bland annat arbetskraftsutbudet och indivi...

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79)

2021-04-27 Akademikerförbundet SSR har i ett remissvar yttrat sig över förslagen i betänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79). Utredningen lämnar förslag som ...

Innovation som drivkraft - från forskning till nytta, SOU 2020:59

2021-04-29 Utredningen föreslår en utvecklad struktur för innovationsstödet vid statliga universitet och högskolor. Syftet är att innovationsstödet vid lärosätena, som för närvarande blan...

Promemorian 55 år och karensval, SOU 2020:65

2021-04-14 I utredningen föreslås att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort för en försäkrad med inkomst a...

Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA), Ds 2021:4

2021-04-06 Förvaltningsmyndigheter under regeringen ska ges en allmän behörighet att samverka med ELA (Europeans Labour Authority). Det föreslås också att endast vissa myndigheter ska kun...

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

2021-03-31. Förslagen i utkastet syftar till att upphandlingsmålen ska kunna avgöras snabbare och att domstolsprocessen ska bli mer förutsägbar för parterna. Förbundet tillstyrker utred...

Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. Utkast till lagrådsremiss

Regeringen föreslår i utkastet till lagrådsremissen förändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. Förslaget lämnas mot bakgrund av det skärpta ar...

Bättre skydd för tekniska företagshemligheter, Ds 2020:26

2021-03-04 Promemorian lägger fram författningsförslag om utvidgat straffansvar för vissa angrepp på företagshemligheter av teknisk natur. Detta föreslås ske genom att det införs två nya ...

Föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

2021-02-24 1 januari 2021 infördes nya bestämmelser i lägen om stöd vid korttidsarbete (2012:948) som innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete och som anordnar kompetensin...

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

2021-02-18 Av pensionsöverenskommelsen framgår att åldersgränserna i sociala trygghetssystem, skatte- och socialavgiftssystemet bör ändras. De förslag som läggs är: åldersgränse...

Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag, S2020/09429

2021-01-29 I förslaget ges möjlighet för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal komma överens om att det inte ska göras något karensavdrag alls för vissa arbetstagare för period...

Rutavdrag för äldre 2020:52

2021-01-22. Utredaren har i uppdrag att föreslå en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Förbundet avstyrker förslaget i sin helhet utifrån att direkta satsningar på välfärden bör pri...

Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Diarienummer 2019/072424)

2020-12-28. Akademikerförbundet SSR har svarat på remissen gällande Arbetsmiljöverkets förslag om en ny struktur för föreskrifter och allmänna råd. Förbundet har följt Arbetsmiljöverkets u...

Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Svar på Migrationskommitténs kompletterande promemoria till SOU 2020:54. Förslaget justerar några av de mest orimliga konsekvenserna av kommitténs förslag till ny lagstiftning varför förbund...

Innovation genom information – Öppna data-utredningens slutbetänkande

2020-12-17. Principer för öppna data föreslås vara utgångspunkten i det offentligas arbete med information. Vi och Sveriges ingenjörer svarar tillsammans och understryker både behovet av att...

En långsiktig hållbar migrationspolitik SOU 2020:54

2020-12-08 Akademikerförbundet SSR har besvarat Justitiedeprtementets direktremiss på migrationskommitténs betänkande En hållsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54. Förbundet är krit...