Remissvar


Akademikerförbundet SSR lämnar synpunkter på förslag som regeringen kommer med, om de rör de områden som vi arbetar med. Synpunkterna lämnas i ett remissyttrande. Här hittar du både remissyttranden och våra synpunkter på andra underlag.

Go to filters

Promemorian Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

2024-02-21 Remissen föreslår ett förtydligande i lagen om omställningsstudiestöd att det som ska bedömas för att få studiestöd är hur studierna stärker individens framtida ställning på ar...

PM Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

2024-02-14 Förslaget innebär att regeringen vill att det införs ett krav på att det i alla högskolestyrelser ska finnas, i styrelsen som helhet, allmän kompetens i säkerhetsfrågor, samt a...

Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration, SOU 2023:24

2023-10-31 Utredningens förslag syftar till att fler utrikes födda kvinnor ska ges bättre förutsättningar att etablera sig i arbets- och samhällslivet och därmed bli självförsörjande och ...

Inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024

2023-10-26 Akademikerförbundet SSR har fått möjlighet att lämna synpunkter på Sacos inspel på regeringens forsknings- och innovationspolitik (forskningspropositionen 2024). Akademikerförb...

Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd, SOU 2023:25

2023-09-11 I betänkandet föreslås att det ska införas ett krav på kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Kun...

Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar inför budgetpropositionen 2024

2023-06-26 I denna promemoria föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas. Ak...

Promemorian: Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

2023-06-05 I promemorian föreslås att en god försörjning enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska innebära att en arbetskraftsinvandrare får en lön som uppgår till minst 80 procen...

Promemoria Större flexibilitet i föräldrapenningen - utökade möjligheter att använda dubbeldagar

2023-05-31 I promemorian föreslås att antalet dagar som föräldrar kan använda för samma barn och tid utökas från 30 dagar till 60 dagar. För att ytterligare öka flexibiliteten föreslås äv...

Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

2023-05-30 Förslaget innebär att EU-blåkort ska kunna beviljas en utlänning som har ett anställningsavtal för högkvalificerad anställning med en anställningstid om minst sex månader. Löne...

Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande, Ds 2022:29

2023-03-07 Omställningsstudiestöd föreslås kunna lämnas under ytterligare veckor efter så kallad återkvalificering, det vill säga när det har gått minst 15 år efter att den studerande fic...