Det kan du jobba med som beteendevetare – erfarenheter från praktikplatser

studenter

Var hör en beteendevetare hemma i arbetslivet? Hur kan jag nischa mig? Och vad vill jag egentligen? Det är vanliga funderingar hos många studenter som läser beteendevetenskap, men en praktikperiod kan få orosmolnen att klarna. I samband med Beteendevetare i praktiken-dagen delade några sistaårsstudenter vid beteendevetarlinjen vid Lunds Universitet med sig av erfarenheter från sina praktikplatser. 

Generalistexamen vs yrkesspecifik examen 

Att läsa ett beteendevetenskapligt program beskrivs av många studenter som ett val utifrån intresse. Man vill arbeta med mänskligt beteende och är nyfiken på hur vi kan analysera och förstå hur vi människor beter oss både i gruppsammanhang och när vi är på egen hand. Möjligheter att påverka sin egen studieinriktning och slippa bli ”inlåst” i ett mer styrt program brukar också lyftas fram som en fördel. Men för de studenter som står vid tröskeln till yrkeslivet kan samma frihet och breda möjligheter framkalla en känsla av ovisshet och väcka tankar som ”vad blir jag egentligen?” och ”vad kan jag och vad ska jag kunna bidra till?”.

Oftast har man en stark känsla av att vilja bidra och arbeta hårt -  men vet inte riktigt hur kunskapen från utbildningen kan komma till nytta i yrkeslivet. Det är helt enkelt svårt att visualisera en framtid i arbetslivet utan att ha tagit del av exempel från detsamma. Att utbilda sig och gå ett program som leder till en generalistexamen kommer också alltid vara förknippat med mer osäkerhet och ovisshet kring frågan ”vad kan jag bli?” - jämfört med att studera en utbildning som ger en mer tydlig yrkesidentitet från början som till exempel sjuksköterska, läkare, psykolog, officer eller polis.  

En glädjens dag med aha-upplevelser 

Ett sätt att försöka besvara frågan ”vad kan jag bli?” och som underlättar steget in på arbetsmarknaden och kopplar ihop de teoretiska kunskaperna med den så kallade ”verkligheten” är praktik.  För studenterna vid det beteendevetenskapliga programmet vid Lunds universitet är det en möjlighet som ges i slutet av utbildningen under termin fem.  

Beteendevetare i praktiken-dagen genomförs mitt i januari och är som ett glimrande guldkorn mitt i den gråslaskiga vintern. Under en dag får övriga studenter, stolta handledare och allmänhet ta del av studenternas lärdomar från sina praktikplatser och arbetsplatsförlagda projekt.  I år var det åtta studenter som redovisade sin praktik. Trots ett mindre antal studenter var spännvidden stor utifrån sektor, bransch och arbetsuppgifter. 

Några exempel på praktikplatser: 

  • Att skapa och utveckla en ny HR-tjänst för ett litet till medelstort företag i privat sektor. 

  • Undersöka och genomföra motivationshöjande insatser för gymnasieelever och bryta beteendemönster i klassrummet för att skapa mer arbetsro. 

  • Tillämpa sina kunskaper från utbildningen på säkerhetsavdelningen vid ett stort sjukhus med uppdrag att undersöka och följa upp hur skiftet från ordningsvakter till väktare på akutmottagningen påverkar verksamheten och personalens trygghet. 

  • Arbeta på en PR- och kommunikationsbyrå med att ta fram mätbara mål för en fotbollsförenings hållbarhetsarbete. 

  • Inom ramen för ett fastighetsbolags verksamhet vara med i projekt som syftar till att få fler att ändra beteende och börja sopsortera samt initiera aktiviteter för ökad grannsämja bland hyresgästerna i bostadskvarteret.   

  • Analysera och bidra till en organisations verksamhet för integration och språkutveckling genom att undersöka vad som motiverar deltagarna att delta i språkutvecklingsprogrammet.  

  • Att som beteendevetare praktisera inom en verksamhet med djurunderstödd terapi - och därefter ta steget till att starta en egen hästgård för rekreation och förebyggande arbete inom hälsa. 

Reflektion från dagen  

Att få syn på sin egen kompetens och kunskap är en viktig del av att våga ta steget ut i arbetslivet och söka kvalificerade tjänster utifrån intresse och utbildning. En gemensam erfarenhet som samtliga studenter valde att lyfta fram under sina presentationer var att det under praktikens gång blev tydligt att den beteendevetenskapliga utbildningen gett dem tillgång till fler perspektiv och en vetenskaplig utgångspunkt för att kunna ta sig an nya arbetsuppgifter och organisatoriska utmaningar. Att det är lätt att ta för givet att ”alla andra” i arbetslivet också har en djupare beteendevetenskaplig kunskap och syn på mänskligt beteende.  

En annan röd tråd genom presentationerna var arbetsuppgifter med fokus på att stödja och förändra mänskligt beteende och att utvärdera och förstå vad som gör att en aktivitet som involverar andra människors motivation fungerar eller ej – helt enkelt arbetsuppgifter på ”hemmaplan” för en beteendevetare.  

Till sist… 

Tack för en lärorik och inspirerande dag! Och för er som läser detta och undrar vad en beteendevetare ytterligare kan bidra med i yrkeslivet rekommenderar jag att sätta av tid i kalendern för 2024 års praktikpresentationer. Kan ett nytt år starta på ett bättre sätt? 

Fler exempel på praktikplatser: 

Fler exempel på praktikplatser och möjliga arbetsområden för en beteendevetare går att hitta genom tidigare Beteendevetare i praktiken-dagar, på Lunds universitets hemsida.

Maria Fladvad, Professionsombudsman