Gängkriminaliteten kräver en rustad socialtjänst och en sammanhållen politik

För att bryta gängkriminaliteten måste socialtjänsten rustas och kommunerna få ett brottsförebyggande uppdrag. Politikerna måste ta ett samlat grepp om frågan för att få stopp på nyrekryteringen till gängen. Om det inte görs riskerar den kommande socialtjänstlagen att behöva göras om redan innan den hunnit tryckas – i alla fall om vi ska kunna bryta våldsspiralen.

Debattartikel i Aftonbladet, 2020-08-10

I den efterföljande debatten av den fruktansvärda dödskjutningen av en 12-årig flicka är nu gängkriminaliteten åter uppe i debatten. Många efterlyser fler poliser och hårdare tag, och det kan säkert hjälpa. Men många ser också nödvändigheten av ett omfattande samarbete och behovet av en tydlig samsyn mellan olika samhällsorgan.

Länge sades att gängkriminalitet handlar om organiserad brottslighet, med interna uppgörelse som följd. Ingenting kan vara mer fel. Gängkriminaliteten har blivit alltmer oorganiserad och lockar allt yngre personer. Det drabbar allmänheten hårt och är naturligtvis inte acceptabelt. Gatorna tillhör oss alla och får inte vara brottsliga arenor där både skjutningar, hot, langning och nyrekrytering av unga brottslingar sker. Trygghet och säkerhet måste prioriteras.

Brott uppkommer inte av sig själv. Fattigdom, utanförskap, missbruk och boendemiljö är alla faktorer som är grogrund till att inleda brottslig verksamhet. Flera bostadsområden har tillåtits att bli utsatta områden, områden där service försvunnit och där sociala problem vuxit sig starka. Där krävs kraftfulla åtgärder. Regeringen har visserligen presenterat 34 nya åtgärder mot gängkriminalitet, men inga förslag kring de uppväxtmiljöer som de flesta gängkriminella växer upp i. Det finns politiker som hävdar att socialtjänsten inte är rustade att klara av unga kriminella. Vi håller delvis med, men socialtjänsten är en politiskt styrd verksamhet, så politiker: det är dags att rusta socialtjänsten.

Att vi hamnat i den här situationen beror på decennier av försummelse från ledande politiker. .Akademikerförbundet SSR har länge drivit på och uppvaktat både regering och lokalpolitiker om detta. Våra krav kan sammanfattas i tre viktiga punkter som är ett absolut måste för att nå en lösning:

  • Det krävs en sammanhållen politik kring gängkriminalitet som inkluderar orsakerna, konsekvenserna och vilka insatser som är effektfulla.
  • Det måste till ett lagstadgat kommunalt brottsförebyggande uppdrag som preciserar kommunens ansvar för att förebygga brott och brottsliga miljöer.
  • En lättillgänglig socialtjänst som erbjuder förebyggande arbete med lokal närvaro även utanför kontorstid, avhopparverksamhet, tillgång till lättillgängliga insatser, inkluderande missbruksvård och behandling, familjestöd och stöd till barn och unga.

Redan idag utreds visserligen flera förslag kring olika insatser, bland annat som en följd av regeringens 34-punkts förslag. Samtidigt har en ny socialtjänstlag utretts under tre år. Problemet är att det finns tydliga gränsdragningar mellan utredningarna och det är just dessa gränser som måste tas bort. Den nya socialtjänstlagen riskerar annars att knappt hinna tryckas förrän den behöver ändras.

Hårdare tag, mer konsekvenser och mer möjligheter att lagföra brott är den definierade lösningen.  Beläggningsgraden på landets anstalter har ökat markant. Men det handlar inte bara om hårdare tag utan det handlar om ett omtag kring samarbete, väl definierade uppdrag, och att både skolans elevhälsa och socialtjänsten  får riktiga möjligheter att arbeta professionellt och ändamålsenligt. Annars kommer den nuvarande utvecklingen inte att kunna brytas.

Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR