Nödvändigt att kunna göra uppehåll i tjänstepensionen

Akademikerförbundet SSR har tillsammans med Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och andra fackliga organisationer som organiserar medlemmar i kommuner och regioner uppmanar i ett brev regeringen att införa en möjlighet till uppehåll i tjänstepensionsuttaget. Det skulle underlätta kompetensförsörjningen i välfärden.

- Den mest prioriterade frågan för välfärden är kompetensutmaningen! Välfärden behöver de mest erfarna medarbetarna. Om fler ska lockas att efter pensionen återvända till arbetslivet för att stötta upp välfärdsverksamheterna så måste du också kunna pausa uttaget av tjänstepensionen. Det skulle gynna verksamheten, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

En pensionär som återgår till arbete kan idag göra uppehåll i den allmänna pensionen, men inte i utbetalningen av tjänstepension. Det innebär att skattenivån ökar och att en större del av inkomsten går bort i skatt. För att inte detta ska stå i vägen för fler att återgå till arbete måste inkomstskattelagen ändras så att det blir möjligt att göra uppehåll i uttaget av tjänstepension.

− Med det här initiativet från fack och arbetsgivare hoppas vi kan bidra att förstärka välfärdens viktiga arbeten med erfarna kompetenta medarbetare som kan och vill arbeta i viktiga arbeten. Nu måste regeringen lyssna på vårt gemensamma krav, säger Markus Furuberg förhandlingschef Akademikerförbundet SSR.

Att underlätta ett förlängt arbetsliv bland anställda i kommuner och regioner bidrar till att trygga välfärdens kompetensförsörjning. Alla åtgärder som bidrar till att säkra bemanningen i välfärdssektorn är nödvändiga eftersom att den demografiska utvecklingen visar att arbetskraften inte kommer att räcka till.

Fakta

De närmaste tio åren ökar äldre över 80 år med 47 procent medan den arbetsföra befolkningen, i åldern 20–66 år, enbart ökar med 4 procent. I 6 av 10 kommuner minskar till och med den arbetsföra andelen av befolkningen.

I SKR:s rapport Välfärdens kompetensförsörjning framgår att antalet faktiskt sysselsatta dock bara beräknas öka med 169 000 personer. Mer än hälften av dem, 91 000 personer, skulle behövas i välfärden, framför allt i äldreomsorgen. Utöver det beräknas 319 000 medarbetare i välfärden gå i pension under samma period.

Ett förlängt arbetsliv förutsätter att ålder beaktas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, oavsett om det gäller yngre eller äldre medarbetare. Ett livslångt lärande med möjlighet att utbilda och fortbilda sig är också viktigt för att förlänga arbetslivet.

Läs vidare

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Fokusområde: Säkra kompetensen (akademssr.se)