Akademikern

Arbetsmiljö

En positiv arbetsmiljö

Att må bra och vara säker på sin arbetsplats är en rättighet. Arbetsmiljölagen ritar upp riktlinjerna för hur skador och ohälsa på jobbet ska förebyggas och vilka rättigheter du har.

Avsikten med arbetsmiljölagen är framför allt att se till att man uppnår en god arbetsmiljö och förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet. Lagen tar fasta på rent fysiska förutsättningar, det vill säga att det inte ska vara direkt farligt att vistas på arbetsplatsen. Den tar också hänsyn till psykosociala aspekter som att arbetet ska föra med sig ett rikt arbetsinnehåll, tillfredsställelse i arbetsuppgifterna och gemenskap på arbetsplatsen, samt bidra till personlig utveckling.

Allt detta sammantaget ska leda till att den anställde inte påverkas negativt av sitt arbete, vare sig psykiskt eller fysiskt. Lagen omfattar all form av arbete. Det spelar ingen roll om man jobbar ute i fält eller befinner sig på ett kontor. Den gör heller ingen skillnad mellan offentlig eller privat verksamhet. Den gäller också om man genomgår en utbildning, till exempel studerar vid ett universitet, och omfattar allt praktiskt och teoretiskt arbete som eleven genomgår.

Ansvar

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Denne ansvarar också för att det finns den företagsvård som arbetsförhållandena kräver. Det står också angivet i lagen att förhållandena ska upprätthållas genom samverkan mellan den anställde och arbetsgivaren. Vanligtvis sker detta inom ramen för det löpande arbetet, men det kan också göras genom att man bildar skyddskommittéer eller utser ett skyddsombud/arbetsmiljöombud. Du kan läsa mer om vad det innebär att vara ett skyddsombud i Sacos broschyr. 

Skyddsombud/Arbetsmiljöombud

På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det finnas ett eller flera skyddsombud/arbetsmiljöombud. Dessa utses av den lokala fackliga organisationen. Skyddsombudet företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor och ska bland annat delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder eller ny arbetsorganisation. Arbetsmiljölagen ger bland annat skyddsombudet rätt att avbryta verksamheten på en arbetsplats om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa. 

Tillsynsmyndighet

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att arbetsmiljöbestämmelserna efterlevs i arbetslivet. För att kunna utöva tillsynen har myndigheten rätt att åka ut till arbetsplatsen och genomföra kontroller. När ett skyddsombud eller arbetsmiljöombud har stoppat arbetet på en arbetsplats ska Arbetsmiljöverket omgående besöka den.

Arbetsmiljölagen är en ganska allmänt formulerad lag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter behandlar mer praktiska situationer som till exempel beskrivningen av hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilken finns i AFS 2001:1. Föreskrifterna gäller som lag. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida, där du även kan ladda ner Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

I mars 2016 trädde nya, tvingande föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket i kraft. De innebär bland annat att arbetsgivare är skyldiga att se till att arbetsbelastningen inte är ohälsosamt hög eller att arbetstiderna är förlagda på ett sådant sätt att de kan leda till ohälsa. Chefer och arbetsgivare ska också vara tydliga med att kränkande särbehandling inte är accepterat utifrån arbetsmiljölagen. Tanken är att de nya föreskrifterna ska stärka rättssäkerheten på området och göra det enklare för arbetsgivare att förebygga och motverka psykisk ohälsa på jobbet.