Vad kan facket göra för klimatet?

Att stoppa klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga. Det går fort och vi behöver agera snabbt. Det är de flesta forskare, meteorologer och andra experter eniga om.

Klimatstrejk

Frågan har diskuterats under några decennier och vissa steg har tagits. I Paris 2015 kom världens ledare överens om ett avtal som ligger till grund för ländernas egna planer med att inte öka temperaturen med mer än 2 grader, helst inte över 1,5 grader. 

Tyvärr har vi inte lyckats bromsa uppvärmningen ännu och FN:s klimatpanel, IPCC, fortsätter att rapportera om fortsatta värmestegringar som redan fått ödesdigra konsekvenser. Öknarna breder ut sig och glaciärerna smälter. Människor och djurs livsbetingelser har förändrats dramatiskt. Många människor är på flykt undan klimatförändringarnas påverkan på deras livsbetingelser. FN:s flyktingorgan rapporterar att så många människor aldrig varit på flykt, eller i rörelse, som idag. De som drabbats hårdast lever i världens fattigaste länder, med betydligt sämre levnadsvillkor än vad vi har. Så vårt ansvar är stort att anpassa vår livsstil till vad klimatet klarar av. Här kan du läsa senaste IPCC rapporten om uppvärmning.

Vad kan vi i facket göra lokalt?

Akademikerförbundet SSR ser med stor oro på den utvecklingen och stöder i det dagliga arbetet olika initiativ som arbetsgivare tar. Det kan vara i kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter men det kan också vara i privata företag. Det sker oftast i så kallad samverkan, där våra förtroendevalda och arbetsgivare möts för att tillsammans diskutera och lösa stora och små frågor. Det är en viktig möjlighet för våra medlemmar att tillsammans med den lokala fackliga organisationen komma med förslag som kan lyftas med arbetsgivaren i MBL förhandlingar eller i samverkan. 

Ett annat område där frågan om miljö- och klimatpåverkan kan lyftas är vid upphandlingar. Att bevaka att företaget eller organisationen ställer sociala- och miljökrav är ett viktigt område för våra förtroendevalda att använda sitt lokala inflytande.

I den senaste avtalsrörelsen med SKR hade vi krav om klimat och hållbarhet bland våra huvudyrkanden och när avtal tecknades var vi eniga med arbetsgivaren att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för att utveckla gemensamma förslag.

Vad gör vi nationellt och internationellt?

För att ytterligare utveckla och sätta fokus på parternas möjligheter att vara en viktig aktör i klimatomställningen är att vi tillsammans med våra centrala arbetsgivare i Sveriges Kommuner och Landsting, SKR, kommit överens om att särskilt belysa frågorna om hur parterna ska kunna arbeta för partsinflytande på bland annat Agenda 2030:s klimatmål

Vi har också med stöd av Sida/Union to Union tillsammans med vår globala federation PSI startat ett projekt som handlar om hur fackliga organisationer ska kunna delta i genomförandet av Parisöverenskommelsen och Agenda 2030 klimatmål. Projektet som startade 2016 är flerårigt och har fokus på hur fackliga organisationer ska kunna delta och medverka i staters arbete med att uppfylla Parisöverenskommelsen. Projektet finns i flera världsdelar i länder som redan ser effekter av den negativa klimatutvecklingen. Fackförbunden som deltar finns i Kenya, Zambia, Tunisien, Egypten, Colombia och Peru. Projektet har tagit fram klimathandboken Time to Act som kan användas av fackligt aktiva i hela världen.

Också i vår egen organisation, på kansliet och vid olika aktiviteter med medlemmar och förtroendevalda försöker vi minska våra klimatavtryck. Vi har en hållbarhetspolicy där vi tydligt pekar ut hur vi som facklig organisation kan arbeta på ett mer hållbart sätt. Den omfattar bland annat en resepolicy. Vi reser med tåg när så är möjligt och rimligt. Flygresor ska klimatkompenseras. Vi ser kontinuerligt över vår energianvändning och vi har krav på miljömärkning vid köp av varor och tjänster. Det är naturligtvis inte tillräckligt. Därför följer vi utvecklingen på området och ser regelbundet över vår policy.

Josefine Johansson är Internationell sekreterare och ansvarig för klimatfrågorna för Akademikerförbundet SSR.