Akademikerförbundet SSR begär medling inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkans flagga

Fackförbundet Kommunal har i dag den 8 april varslat om konflikt inom Svenska kyrkan. Akademikerförbundet SSR och de andra facken har ansökt om medling. 

Skälet till att facken och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) inte kommer vidare i förhandlingarna är att Skao krävt att uppsägningstiderna från arbetsgivarens sida ska förkortas kraftigt. De har också krävt att visstidsanställda ska få sämre möjlighet till tillsvidareanställning, försämrat löneskydd för arbetstagare som omplaceras till tjänst med lägre lön och försämrat regelverk för sjuklön.

Skao har som enda arbetsgivarorganisation på svensk arbetsmarknad sagt upp lön- och villkorsavtal som ett led i att förhandla fram ett nytt omställningsavtal kopplat till förändringarna av LAS.

För dig som är anställd inom Svenska kyrkan innebär detta att lönerevisionen inte kan slutföras förrän facken och arbetsgivaren har kommit överens om ett nytt löneavtal. I övrigt gäller kollektivavtalen som tidigare.

 

Frågor och svar

Vad är bakgrunden till förhandlingarna?

LAS-reformen och Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv gör att ett nytt omställningsavtal måste tecknas mellan parterna på Svenska kyrkans avtalsområde.

Vilka kollektivavtal är uppsagda?

  • Svenska kyrkans omställningsavtal (går ut sista juni).
  • Svenska kyrkans avtal 20 inklusive löneavtalet (går ut sista mars).

Varför sades kollektivavtalen upp?

Avtalen sades upp av Skao för att sätta tryck på fackförbunden.

Vilka frågor kan parterna inte komma överens om?

Skao har krävt att de kollektivavtalade uppsägningstiderna ska kraftigt försämras. Detta kan Akademikerförbundet SSR och de andra fackförbunden inte acceptera. Förutom det har Skao krävt att tidsbegränsat anställda ska ha sämre möjligheter till att få tillsvidareanställning. De har också krävt försämrat löneskydd för arbetstagare som omplaceras till tjänst med lägre lön och försämrat regelverk för sjuklön.

Varför behövs medling mellan parterna?

Skao har valt att säga upp löneavtalet vilket gör vi nu måste få en lösning på plats. Våra medlemmar måste få ut sina nya löner.

Vad innebär medling?

När parterna på arbetsmarknaden inte kan enas i förhandling om nytt kollektivavtal kan de ta hjälp av utomstående medlare som bistår i att finna en lösning.

Vilka medlare har Medlingsinstitutet utsett?

De har utsett Robert Schön, Ronny Wenngren och Anders Norberg. Robert Schön har tidigare varit bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna.

Ronny Wenngren har tidigare varit bland annat förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet. Anders Norberg har tidigare varit bland annat vice vd för Transportföretagen och förhandlingschef för Biltrafikens arbetsgivareförbund.

Det är samma medlare som utsetts att medla i tvisten mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska Kommunalarbetarförbundet.

Kommer Akademikerförbundet SSR att vidta stridsåtgärder?

I nuläget finns inget sådant beslut. Akademikerförbundet SSR har ett kollektivavtal med regleringar som innebär att medlare först ska utses.

Om du har frågor kan du vända dig till avtalsansvarig ombudsman Josefine Johansson, Josefine.Johansson@akademssr.se, 08-617 44 22.

Begreppsförklaringar: Arbetskonfliktens termer

A   

Arbetsdomstolen – AD, domstol för tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare som rör anställningsförhållanden, så kallade arbetstvister. AD är normalt såväl första som sista instans.

Arbetskonflikt – Strejk, lockout, blockad och bojkott är tillåtna konfliktåtgärder på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadens parter – Parter är dels fackliga organisationer som företräder arbetstagare, dels arbetsgivare eller sammanslutning av arbetsgivare.

Arbetstagarorganisation – Sammanslutning av arbetstagare eller organisationer som företräder arbetstagare.

Avtalslöst tillstånd – Uppstår när avtal sagts upp för att omregleras eller i övrigt löpt ut och är förutsättningen för att en konflikt om det nya avtalets innehåll ska vara laglig.

B   

Blockad – Konfliktåtgärd som riktar sig mot en del av arbetsgivarens verksamhet till exempel blockad mot övertid och nyanställning.

Bojkott – Konfliktåtgärd som innebär att man avstår från att befatta sig med en arbetsgivares produkter till exempel inte köpa varor hos ett företag som är föremål för konflikt.

C    

Central arbetstagarorganisation – Central arbetstagarpart, exempelvis OFR:s olika avtalsområden.

D

Dispens – Beslut om arbetstagarorganisation att medge att en arbetstagare indragen i konflikt utför vissa arbetsuppgifter.

E    

Egenfinansierad förbundskonflikt – Konflikt som finansieras av förbundet med egna medel.

F    

Facklig förtroendeman – Arbetstagare utsedd att företräda lokal eller central facklig arbetstagarorganisation.

Fredsplikt – Skyldighet för arbetstagare och arbetsgivare att avstå från konfliktåtgärder.

Förhandlingsordningsavtal – Regler och plan för genomförandet av förhandlingar.

Förhandlingsmedlare – Medlare i tvister mellan arbetsmarknadens parter.

I     

Intressetvist – Tvist om ändring av avtal eller för att få till stånd nytt avtal.

K    

KAF 00 – Kommunalt avtal om förhandlingsordning med mera.

KHA – Kommunalt huvudavtal.

Karensdag – Beslut kan fattas om att konfliktunderstöd inte ska utbetalas för viss dag – karensdag.

Kollektivavtal – Skriftligt avtal mellan arbetsgivare/arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation i frågor som berör förhållandet mellan dessa. Kollektivavtalet binder även de enskilda medlemmarna i de avtalsslutande organisationerna.

Konfliktersättning – Ersättning för inkomstbortfall till strejkande eller lockoutad medlem i förbundet.

Konfliktåtgärd – Kan vara en strejk, nyanställningsblockad, tjänstereseblockad, blockad mot övertids- och mertidsarbete, lockout.

Konfliktorganisation – Se handboken.

L    

LOA – Lag (1994:260) om offentlig anställning.

Lockout – Konfliktåtgärd från arbetsgivarens sida med syfte att utestänga arbetstagarna från arbetsplatsen och därmed slippa att betala ut lön.

M  

MBL – Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Medlare – Av Medlingsinstitutet utsedd förlikningsman för att förhindra eller undanröja arbetskonflikt.

Medlingsinstitutet – Statlig myndighet med uppgift att följa förhållandena på arbetsmarknaden och vid behov utse medlare eller medlingskommission.

Medlingskommissionen – Av Medlingsinstitutet utsedd förlikningskommission för att förhindra eller undanröja arbetskonflikt.

Myndighetsutövning – Med myndighetsutövning avses en befogenhet att ensidigt besluta med bindande verkan om förmåner, rättigheter, skyldigheter eller annat jämförbart förhållande. Myndighetsutövning är till exempel sociala myndigheters beslut om tvångsvård eller omhändertagande. Sådan arbetsuppgift, inom det offentliga avtalsområdet, får inte omfattas av till exempel tjänstereseblockad eller sympatiåtgärd med arbetstagare inom annat avtalsområde.

N   

Neutralitet – Medlemmar i arbetstagarorganisation, och oorganiserade, som inte deltar i arbetskonflikt har rätt att förhålla sig neutrala till åtgärder som de konfliktande parterna vidtar.

O   

Obligatorisk medling – Stridsåtgärd får ej vidtagas förrän medling ägt rum.

OFR – Förhandlingsorganisation för Saco- och TCO-förbund inom den offentliga sektorn.

P    

PTK – Privattjänstemannakartellen, förhandlingsorganisation för Saco- och TCO-förbund på den privata sektorn.

Partiell stridsåtgärd – Stridsåtgärd som riktar sig mot endast en del av arbetsgivarens verksamhet, till exempel nyanställnings- och övertidsblockad.

R   

Ramavtal – Övergripande kollektivavtal inom vars ram till exempel förbundsvisa eller lokala kollektivavtal ska träffas.

Rekommendationsavtal – Avtal som sluts av förhandlingskartell och som för att binda medlemsförbunden måste antas av dessa.

Retroaktivitet – Tillbakaverkande effekt, ersättning för tiden från avtalsutgång tills nya avtal ingås.

Rättstvist – Tvist om tolkning och tillämpning av innehållet i viss lag/avtal, jämför intressetvist.

S    

Saco-S – Förhandlingskartell och central arbetstagarorganisation för Saco-förbunden med medlemmar inom det statliga avtalsområdet.

Samarbetsavtalet – Avtal på det statliga området med syfte att de centrala och lokala parterna ”i samverkan ska kunna stärka förhandlingsprocessen och genomföra konstruktiva avtalsförhandlingar med upprätthållande av arbetsfred”.

Samhällsfarlig konflikt – Konflikt som hotar ”väsentliga samhällsfunktioner” och som därför är förbjuden enligt huvudavtalet. Frågan om samhällsfarlighet prövas av Statstjänstenämnden.

SKAO – Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

SKR – Central arbetsgivarorganisation för Sveriges Kommuner och Regioner.

Skyddsarbete – Arbete som fordras för att avveckla verksamheter på ett tekniskt försvarligt sätt eller för att förebygga fara för människor eller skada på egendom.

Strandning – Gemensam för parterna eller ensidigt från en part utfärdad förklaring att förhandlingarna avslutats utan att avtal nåtts.

Strejk – Fullständig arbetsnedläggelse som kan omfatta alla eller endast vissa arbetstagare vid en arbetsplats.

Strejkbrytare – Var och en som utför arbetsuppgifter som skulle utförts av strejkande.

Strejkvakt – Arbetstagare utsedd att övervaka hur konfliktåtgärd verkar och om konfliktanvisningar följs.

Sympatiåtgärd – Stridsåtgärd som en part vidtar för att stödja en annan parts stridsåtgärd inom dennes avtalsområde.